شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320466112


شماره ثبت:
396888
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1389/11/16
آدرس:
تهران- خيابان وليعصر-بالاتر از خيابان شهيد وحيد دستگردي-نبش خيابان ناصري –پلاك2551-ساختمان كيان- طبقه 11 واحد3 1968643175

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مصطفی طهرانی صفا 1228107
آقای محمد احتیاطی 1228107
آقای علیرضا معبودی 1228107
آقای عباس صمیمی 1228107
آقای حسن بیگی 1228107
آقای حبیب اله معصومیان 1228107
آقای مجید صفاتی 9716529
عادل نژادسلیم 12713560
آقای عبدالحمید امامی 12713560
عباس کفاش طهرانی 12713560
آقای مصطفی امیدقائمی 12713560
رسول اشرف زاده برنج آباد 12713560
خانم مریم لطفی 13270686
آقای امیرحمزه مالمیر 13270686
وحید باقری خیرآبادی 13270686
آقای هادی علیرضائی 13533862
آقای بهرام کلانتری 13533862
سعید شیرزادی 14355566
سید ابوالحسن سیدخاموشی 14355566

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 949143
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۰۶/۱۳۹۱ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم۰۰۰/۱ ریال که مبلغ۰۰۰/۹۰۰/۹۶۹/۳۶۱ ریال بموجب گواهی شماره۹۱۸۲۱۱۶۸۷ مورخ۰۷/۱۰/۱۳۹۱ بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۸۵۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049164
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نخل بارانی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۸۳ و شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۷۵ و شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص و شرکت آپادانا پترو بازرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۹۲۰ و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص و شرکت سهم یاسان بهداد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۸۴۵ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی سهامی خاص تا تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۳۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228107
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس صمیمی به کدملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ بموجب معرفی نامه شماره ۴۱۹۰۵/۱۱۹ مورخ ۷/۱۲/۹۱ نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مصطفی طهرانی صفا به کدملی ۰۰۳۲۸۹۹۷۰۱ بموجب معرفی نامه شماره ۱۲۹۱/۶۷/۱۰۱۱۹۰۵ ص. پ مورخ ۷/۱۲/۹۱ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیائی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بموجب معرفی نامه شماره ۲۱۳۰/۹۱/ای ام سی مورخ ۷/۱۲/۹۱ نماینده شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به کدملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای حسن بیگی بموجب به کدملی ۴۵۰۰۱۹۱۴۲۹ معرفی نامه شماره ۴۱۸۰۶/آپ ب مورخ ۸/۱۲/۹۱ نماینده شرکت آپادانا پترو بازرگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد احتیاطی به کدملی ۱۷۵۳۹۵۰۸۹۹ بموجب معرفی نامه شماره ۱۶۳۵/ن. ب. پ/۹۱ مورخ ۸/۱۲/۹۱، نماینده شرکت نخل بارانی پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۳۰۰۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حبیب اله معصومیان به کدملی ۰۶۸۱۶۳۴۹۳۶ بموجب معرفی نامه شماره ۸۳۴/۹۱۱۲۰۹ مورخ ۹/۱۲/۹۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا معبودی کدملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ نماینده شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره. ۲ دارندگان امضاء مجاز: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۲۶۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586219
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۳۴۸۱۹۲۴۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727808
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۱۲۱/۲۹۲۶۳۲ مورخ ۵/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که از محل آورده نقدی بمبلغ ۹۴۸۵۸۹۷۰۲۲۵۰ ریال طی گواهی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ بانک سپه شعبه میدان هفتم تیر و از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ۹۳۰۹۱۹۷۴۸۹۹۵۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417918
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و تنفس مربوطه مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۳۰۰۵۶۹ , ۱۲۱ مورخ ۰۸/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ و شرکت پتروشیمی مبین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ و شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۴۲۷۷ و شرکت آپادانا پترو بازرگان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳ و شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۱۸۴۸ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیائی صنایع پتروشیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۱۲۹۴۳۴۷۸۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417922
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۳۰۰۵۶۹ , ۱۲۱ مورخ ۰۸/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ بنمایندگی عادل نژاد سلیم ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیائی صنایع پتروشیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ بنمایندگی مهدی شریفی نیک نفس ۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۱۸۴۸ بنمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پتروشیمی مبین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ بنمایندگی سید علی شاهچراغی ۴۸۷۹۶۱۴۳۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ بنمایندگی عبدالحمید امامی ۰۰۴۷۱۳۴۱۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۴۲۷۷ بنمایندگی بهرام کلانتری ۲۷۵۰۵۷۰۰۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت آپادانا پترو بازرگان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳ بنمایندگی حسن بیگی ۴۵۰۰۱۹۱۴۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات بامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل بامضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات بامضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت اختیارات مندرج در بندهای یک پنج باستثناء ساختار سازمانی هشت پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۳۱۱۱۲۵۶۶۳۵۶۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9706789
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فراساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۵۸۵ با نمایندگی آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۸۰۴ با نمایندگی رضا حمزه لو و شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن بیگی و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای داود شاددل و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و موادشیمیایی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب اله معصومیان و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ با نمایندگی آقای عباس صمیمی و شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۷ با نمایندگی آقای محمدرضا انصاری تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716529
آگهی تاسیس شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌ گذاری ایرانیان سهامی عام

شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ تحت شماره ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر به طوری که شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ـ تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آنها که از مواد خام آلی اعم از گازهای طبیعی و هیدروکربن‌ها به دست می‌آید. ۲ـ خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه و تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند از داخل یا خارج از کشور ۳ـ طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه‌های در دست اجرا و آتی سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر ۴ـ خرید تهیه و تولید کلیه ماشین‌آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کند از داخل یا خارج از کشور ۵ـ حمل و نقل انبارداری بازاریابی توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه‌ی تهیه تولید و بازرگانی محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کند.۶ ـ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی فنی علمی بازرگانی و اقتصادی برای توسعه‌ی فناوری انتقال دانش فنی و بهره‌برداری در سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه و تولید و بازرگانی مواد و محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند. ۷ـ تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه‌ی حاضر و تامین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای سرمایه‌پذیر از منابع داخلی یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا به نام شرکت سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طرف شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ۸ـ تدوین و اجرای سیاست‌های کلی راهبردی و مدیریتی که باید توسط شرکتهای سرمایه‌پذیر رعایت گردند یا شرکت باید در اداره‌ی شرکتهای سرمایه‌پذیر رعایت کند. ۹ـ تحصیل و اجاره دارائی سرمایه‌گذاری تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت ۱۰ـ شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص موضوع بند ۱ فوق به منظور سرمایه‌گذاری در آن یا معرفی به شرکتهای سرمایه‌پذیر ۱۱ـ ارائه خدمات فنی مدیریتی و اجرایی و مالی به سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از خ شهید بهشتی کوچه دل‌افروز پ۲۳ ط ۴ـ کدپستی ۱۵۱۱۷۳۹۷۴۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد میلیون سهم ۰۰۰/۱ریالی که تعداد یکصد میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۳۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۸۸۹۶۸۷ مورخ ۴/۸/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه کاوه و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره ۸۱۸۸۹۲۹۸ مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه کاوه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۸۶۵۹۳ با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت عمرانی سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص بشماره ثبت۳۱۸۴۵۷ با نمایندگی آقای محمدرضا انصاری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۳۷۸۰۴ با نمایندگی آقای رضا حمزه‌لو به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ شرکت فراساحل ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۰۴۵۸۵ با نمایندگی آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای داود شاددل به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا معبودی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل). ۷ـ۵ـ شرکت نخل بارانی پردیس سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۲۵۶۸۳ با نمایندگی آقای محمدصادق مقدم به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل). ۸ـ ۵ـ آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۰۴۵۸۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مطرح در اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک هفت هشت نه ده یازده پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت۵۸۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10741866
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال طی گواهی شماره ۱۵۶۸/۳۵۸/۳۴ مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ بانک تجارت شعبه پارک ساعی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851739
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی طهرانی صفا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای ایرج قربانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب اله معصومیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن بیگی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد احتیاطی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۵۸۵ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713560
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۱۹۰/۱۲۲مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل نژاد سلیم به کدملی۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به عنوان رئیس هیات مدیره مصطفی امید قائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵به عنوان نایب رئیس هیات مدیره سیدابوالحسن سیدخاموشی به کدملی۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۳۸۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بهرام کلانتری به کدملی ۲۷۵۰۵۷۰۰۱۸ به نمایندگی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۴۲۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره عبدالحمید امامی به کدملی ۰۰۴۷۱۳۴۱۸۶ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره رسول اشرف زاده برنج آباد به کدملی۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ به نمایندگی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره عباس کفاش تهرانی به کدملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گرددیند و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۴۱۲۲۵۵۷۱۱۴۶۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270679
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۲/۹۵به تصویب رسید - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270686
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۶۹۲۳/۱۲۲مورخ ۲/۱۱/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رس ول اشرف زاده برن ج آباد به کدملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هادی علیرضائی به کدملی ۰۴۹۱۳۵۵۷۶۹ نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای امیرحمزه مالمیربه کدملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ نماینده شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. خانم مریم لطفی به کدملی ۰۰۷۳۳۰۷۵۱۳ نماینده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای وحید باقری خیر آبادی به کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین که آقای رسول اشرف زاده برنج آباد کدملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید باقری خیر آبادی کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدابوالحسن سیدخاموشی کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت و پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۱۰۴۷۴۰۸۹۰۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533862
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۲۱۹۳۳/۱۲۲مورخ ۲۳/۳/۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رس ول اشرف زاده برن ج آباد به کدملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای هادی علیرضائی به کدملی ۰۴۹۱۳۵۵۷۶۹ نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای امیرحمزه مالمیر به کدملی۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی به کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ نماینده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای بهرام کلانتری به کدملی ۲۷۵۰۵۷۰۰۱۸ نماینده شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین شدند دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده و شانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۵۰۷۳۵۶۴۲۱۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533864
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۲۳۰۱۲/۱۲۲مورخ ۲۴/۴/۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ پ۹۶۰۵۰۷۹۸۴۸۹۲۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533867
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۲۳۰۱۲/۱۲۲مورخ ۲۴/۴/۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش و ماده ۳۰ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد: «شرکت بوسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجددمیباشند.» پ۹۶۰۵۰۷۷۸۹۶۴۵۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713110
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۶۷۲ , ۱۲۲ مورخه ۲۳/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یک ماده به اساسنامه شرکت به شرح ذیل اضافه گردید: "خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هرسال میتوان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور میگردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. پ۹۶۰۸۲۴۸۳۸۷۳۴۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713122
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۶۷۲ , ۱۲۲ مورخه ۲۳/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۲/۹۶ تصویب گردید روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۷ انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۲۴۹۱۴۲۸۳۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355555
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۳۱۴ , ۱۲۲ مورخه ۲۶/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالحسن سید خاموشی کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رسول اشرف زاده برنج آباد کدملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مطرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده و شانزده از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۵ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. (به استثناء تصویب ساختار سازمانی) ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۱۵ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جنب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۶ تنظیم صورت مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. پ۹۷۰۹۲۱۴۸۴۵۰۲۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355566
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۳۱۴ , ۱۲۲ مورخه ۲۶/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید شیرزادی به کدملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ بجای آقای امیرحمزه مالمیر برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید آقای رسول اشرف زاده برنج آبادی کدملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سیدابوالحسن سید خاموشی کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مطرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده و شانزده از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۵ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. (به استثناء تصویب ساختار سازمانی) ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۱۵ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جنب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۶ تنظیم صورت مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. پ۹۷۰۹۲۱۲۷۳۴۶۱۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه