شرکت بانک گردشگری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320435268


شماره ثبت:
392373
تعداد بازدید:
31
تأسیس:
1389/10/7
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ونك-خيابان سئول-بن بست آرزو-پلاك -45-طبقه همكف- 1994914331

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ابراهیم صادقی 1457867
آقای علیرضا حیدرآبادی پور 1457867
آقای علی سنگینیان 12857230
آقای خسرو خواجه حسنی 12857230
آقای یحیی دانش بدی 12951078
آقای علی اصغرسفری 12951078
محمدصادق طاهری ابرندآبادی 12951078
مهدی جهانگیری کوهشاهی 14353713
مرتضی خامی 14353713
سعید جمشیدی 14353713
آقای رضا کامران 14353713
*آقای حسین ثابتی 14353713
خانم سکینه کشاورز 14353713
محمد آخرتی 14353731

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 716983
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگریسهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به عنوان عضو اصلی , شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی , شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی , شرکت تندیس تجارت بامداد زاگرس (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی , شرکت نوبین دارو پارسیان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی , شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه (سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل و شرکت پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل. در تاریخ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۸۵۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457775
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۲۶/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵ شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با ش م ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ شرکت طرح سازه تنیان با ش م ۱۰۱۰۳۴۷۹۹۷۵ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با ش م ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان با ش م ۱۰۸۶۱۱۴۴۲۸۰ شرکت تندیس تجارت بامداد زاگرس با ش م ۱۰۳۲۰۴۹۶۹۶۷ عضو علی البدل شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات با ش م ۱۰۱۰۴۰۷۹۶۸۸ عضو علی البدل روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م ۱۰۷۸۰۰۴۹۴۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۵۸۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457867
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صادق طاهری ایرندآبادی شماره ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم صادقی شماره ملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا حیدرآبادی پور بشماره ملی ۲۹۹۱۴۳۲۸۶۱ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی سنگینیان شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر سفری شماره ملی ۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴ به نمایندگی از شرکت پترو صنعت گامرون بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها بامضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل باتفاق امضای یکی از اعضا همراه بامهر شرکت و نامه‌های اداری بامضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. صرفا در خصوص امضای چک، سفته و برات بامضای معاون مالی و پشتیبانی بهمراه امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره نیز معتبر خواهد بود. پ۱۸۲۵۸۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838876
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به عنوان عضو اصلی , شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی , شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی , شرکت تندیس تجارت بامداد زاگرس (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی , شرکت نوبین دارو پارسیان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی , شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه (سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل و شرکت پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل. در تاریخ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10497308
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714242
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام به شماره ثبت۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پیشگامان رایا سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آذر نیک کاران پارسه سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ایران توسعه سهامی خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طرح و سازه تنیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فلاور آف دایست کیش دولوپمنت کمپانی سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای ناصر سالار به نمایندگی از شرکت آذر نیک کاران پارسه سهامی خاص به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10813991
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان رایا سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدنژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدنژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طرح و سازه تنیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آذر نیک کاران پارسه سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ایران توسعه سهامی خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدنژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فلاور آود ایست کیش کمپانی سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای ناصر سالار به نمایندگی از شرکت آذر نیک کاران پارسه سهامی خاص به سمت مدیر عامل. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10855964
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب همزمان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صرفا در خصوص امضا چک سفته و برات با امضای آقایان بهرام جاویدی نژاد عضو هیئت مدیره و یا محمدرضا ادریسی معاول مالی یه همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857230
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۱۸۲۳۳/۹۵مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو خواجه حسنی به کد ملی ۵۸۳۹۸۳۹۳۲۹ نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر سفری به کد ملی ۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان باشناسه ملی۱۰۱۰۳۴۷۹۹۷۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای علیرضا حیدرآبادی پور به کد ملی ۲۹۹۱۴۳۲۸۶۱ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا باشناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی سنگینیان به کد ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان باشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۲۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یحیی دانش بدی به کد ملی ۰۰۴۵۴۰۷۶۷۳ به نمایندگی از شرکت پترو صنعت گامرون باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی و قراردادها با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است صرفا" در خصوص امضای چک سفته برات با امضای معاون مالی و پشتیبانی به همراه امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره نیز معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۳۲۶۷۶۴۳۵۹۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951078
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۸۲۳۲/۹۵ مورخه ۲۵/۱/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو خواجه حسنی رابری به شماره ملی ۵۸۳۹۸۳۹۳۲۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به سمت رییس هیات مدیره آقای علی اصغر سفری یه شماره ملی ۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص) به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای یحیی دانش بدی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۰۷۶۷۳ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای علی سنگیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد صادق طاهری ابرندابادی به شماره ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ به نمایندگی از شرکت پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند آقای علی اصغر سفری به شماره ملی ۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید و حدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه می‌باشد. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا ثابت رییس هیات مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است صرفا در خصوص امضای چک سفته و برات با امضای معاون مالی و پشتیبانی به همراه امضا ثابت مدیرعامل یا رییس هیات مدیره نیز معتبر خواهد بود پ۹۵۰۵۱۶۲۲۴۷۵۷۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978616
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۸/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۹۲۸۶۰ مورخه ۲/۱۱/۱۳۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۹۵۰۵۳۱۹۰۵۲۵۰۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646720
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوزشماره ۲۰۷۱۵۶/۹۶ مورخه ۳/۰۷/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند، روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۶۲۰۵۷۶۸۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730363
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۴۳۰۵/۹۶ مورخه ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۹۰۴۴۲۲۴۵۴۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052867
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ و نامه شماره ۶۲۶۶۵/۹۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، ونک، خیابان ماهتاب، خیابان سئول، پلاک ۴۵، طبقه همکف کدپستی ۱۹۹۴۹۱۴۳۳۱ تغییر یافت پ۹۷۰۳۰۷۴۴۳۷۳۳۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353684
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ ومجوز۳۱۰۳۱۲/۹۷ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان آذر ماه به پایان اسفند ماه تغییر یافت در نتیجه سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: «سال مالی بانک از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز میشود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد.» پ۹۷۰۹۲۰۸۸۵۹۳۳۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353704
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ ومجوز۷۰۱۴/۹۷ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای دوره سه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۲۰۸۲۸۴۳۲۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353713
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۷ ومجوز۳۱۳۵۹۳/۹۷ مورخه ۷/۹/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۲ آقای رضا کامران با کد ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۳ آقای مرتضی خامی با کد ملی ۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۴ آقای حسین ثابتی با کد ملی ۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۵ آقای محمد آخرتی با کد ملی ۶۶۴۹۴۱۰۷۷۲ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۶ آقای سعید جمشیدی با کدملی ۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره ۷ خانم سکینه کشاورز معتمدی با کد ملی ۵۸۸۹۹۱۳۹۳۱ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۲۰۷۰۰۳۰۷۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353723
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ ومجوزهای ۳۱۳۵۹۳/۹۷ مورخ ۷/۹/۱۳۹۷و۳۲۹۶۰۵/۹۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حسین ثابتی به شماره ملی ۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای رضا کامران به شماره ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶به سمت عضو هیات مدیره آقای مرتضی خامی به شماره ملی ۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد آخرتی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۱۰۷۷۲ به سمت عضو هیات مدیره در دوران تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۲۰۶۷۶۵۱۷۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353731
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ ومجوزهای ۳۱۳۵۹۳/۹۷ مورخ ۷/۹/۱۳۹۷و۳۲۹۶۰۵/۹۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید جمشیدی، عضو علی البدل هیات مدیره به عنوان عضو اصلی هیات مدیره جایگزین آقای محمد آخرتی باکدملی ۶۶۴۹۴۱۰۷۷۲ (عضو اصلی هیات مدیره) تعیین گردید. بدین ترتیب اعضای اصلی هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حسین ثابتی به شماره ملی ۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای رضا کامران به شماره ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای سعید جمشیدی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹ به سمت عضو هیات مدیره برای ادامه دوران تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۲۰۳۷۵۲۲۵۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه