شرکت همیاران سازندگی و توسعه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320431298


شماره ثبت:
393352
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1389/10/4
آدرس:
تهران - ميدان فاطمي - خيابان جويبار - كوچه غفاري غربي - پلاك 35 - طبقه پنجم واحد 56 1415795488

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد کبیری 1043740
داود بیات 1043757
سیدحسن نوربخش 9750168
آقای یعقوب گلنهالی 9750168
آقای محمد جواد اوحدی 13289365
محمد رضا حسن زاده 13289365
آقای سید مرتضی رضوی زاد 13289365
محمدتقی پاکزاد 13289365
آقای سید حسین امامی رضوی 13289365
آقای سیدمحسن میرهادی 13289365

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1043740
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داود بیات بشماره ملی ۴۹۱۰۰۶۵۸۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه کانون جهادگران جهاد سازندگی با نمایندگی آقای خداکرم جلالی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت جهاد تعاون خراسان رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدجواد اوحدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپر فام پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای احسان کبیری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارآفرینان ره آورد طیب سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدتقی پاکزاد بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کوه نور سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد کبیری بشماره ملی ۲۴۳۲۶۵۹۶۱۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۴ ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای احمد کبیری مدیرعامل و اقای خداکرم جلالی رئیس هیئت مدیره در غیاب ایشان آقای محمدجواد اوحدی نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضا آقای احمد کبیری مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۰۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043757
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آروین حساب رسا به عنوان بازرس اصلی، شرکت حسابرسی آیین ابرار سهامی عام به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «ابرار اقتصادی» و «ابتکار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود بیات بشماره ملی ۴۹۱۰۰۶۵۸۶۵ به عنوان عضو علی البدل و شرکت کارآفرینان ره آورد طیب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۹۷ با نمایندگی آقای محمدتقی پاکزاد و شرکت سرمایه گذاری کوه نور سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده و شرکت سپر فام پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای احسان کبیری و موسسه کانون جهادگران جهاد سازندگی به شماره ثبت ۱۹۷۶۸ با نمایندگی آقای خداکرم جلالی و شرکت جهاد تعاون خراسان رضوی سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۳۷ با نمایندگی آقای محمدجواد اوحدی تا تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۴ ۴ ترازنامه و حسابهای سود زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064563
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه سهامی عام به شماره ثبت۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ فلسطین شمالی ک رهبان پ ۳۰ طبقه زیر همکف کدپستی ۱۵۹۴۶۳۴۷۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ ۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۰۶۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9750168
آگهی تاسیس شرکت همیاران سازندگی و توسعه تعاونی سهامی عام

شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۰/۸۹ تحت شماره ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار جهان اقتصاد و ابتکار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشاورزی صنعتی مطالعاتی تحقیقاتی تولیدی توزیعی انجام امور بازرگانی صادرات و واردات و خدمات اداری فرهنگی ورزشی و هنری ـ انجام امور آموزش و تحقیقات و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و تولید محصولات بهداشتی با استفاده از گیاهان دارویی و انجام امور دام و دامپزشکی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ فلسطین شمالی کوچه رهبان پ۳۰ ط دوم ـ کدپستی ۴۵۶۴۶۴۵۶۴۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پانصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۸ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره مورخ ۸/۱۲/۸۸ نزد بانک توسعه تعاون شعبه کارگر شمالی و همچنین مبلغ ۰۰۰/۲۹۵/۰۶۶/۲ ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره۲۲۱۷۰۰۶۷۵۴ مورخ ۲۸/۶/۸۹ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ موسسه کانون جهادگران جهاد سازندگی به شماره ثبت ۱۹۷۶۸ با نمایندگی آقای خداکرم جلالی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت جهاد تعاون خراسان رضوی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۹۳۷ با نمایندگی آقای محمدجواد اوحدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای سید حسن نوربخش به شماره ملی ۰۴۹۰۶۸۰۸۷۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ موسسه توسعه روستایی ایران به شماره ثبت۷۹۵۴ با نمایندگی آقای احمد کبیری به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ شرکت کارآفرینان ره آورد طیب سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۲۹۷ با نمایندگی آقای محمدتقی پاکزاد به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ آقای یعقوب گلنهالی به شماره ملی ۲۸۵۱۲۲۶۷۲۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) ۷ـ۵ـ موسسه همیاران نیک ارمغان به شماره ثبت ۳۶۹۳ با نمایندگی آقای مجید صباغ‌پورآذریان به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل). ۸ـ ۵ـ آقای احمد کبیری به نمایندگی از موسسه توسعه روستایی ایران به شماره ثبت ۷۹۵۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای احمد کبیری مدیرعامل به اتفاق آقای خداکرم جلالی رئیس هیئت‌مدیره در غیاب ایشان آقای محمدجواد اوحدی نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای احمد کبیری مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه آروین حساب رسا به شماره ثبت۲۶۲۳۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت۱۰۸۳۲ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795328
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۹۲۲۵/۱۵/۹۵۲مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی الگو حساب به شماره ثبت۲۶۵۰۰ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۵۲۴۵۸۶۴۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109557
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۵۴۱۶۳/۱۵/۹۵۲ مورخه ۰۸/۸/۱۳۹۵ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان فاطمی خیابان جویبار کوچه غفاری غربی پلاک ۳۵ طبقه پنجم واحد ۵۶ کدپستی ۱۴۱۵۷۹۵۴۸۸ تغییر یافت. پ۹۵۰۸۱۵۶۷۹۹۱۰۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289365
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره۳۳۵۶۸۱/۱۵ , ۹۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کار آفرینان ره آورد طیب به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۷۴۱۸۵ به نمایندگی جناب آقای محمد تقی پاکزاد به شماره ملی ۱۳۷۶۳۰۴۶۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کوه نور به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲ به نمایندگی جناب آقای محمد جواد اوحدی به شماره ملی ۰۸۸۹۷۵۹۲۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وکانون جهادگران جهادسازندگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۰۰۷۰ به نمایندگی جناب آقای سید حسین امامی رضوی به شماره ملی ۱۴۶۵۶۵۶۱۲۱ به عنوان منشی هیئت مدیره و شرکت جهاد تعاون خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷ به نمایندگی جناب آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و موسسه توسعه روستایی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۹۷۸ به نمایندگی جناب آقای سید محسن میر هادی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۴۰۱۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید مرتضی رضوی زاد خارج از اعضای هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۶۷۳۵ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه قرارداد‌ها و اسناد اوراق بهادار بانکی توائما با امضای مدیرعامل جناب آقای سید مرتضی رضوی زاد به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۶۷۳۵ و رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد تقی پاکزاد به شماره ملی ۱۳۷۶۳۰۴۶۳۵ و در غیاب هر یک از آنها با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد جواد اوحدی به شماره ملی۰۸۸۹۷۵۹۲۸۶ به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در ماده ۴۲ اساسنامه هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. افتتاح هر نوح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در امور مربوط به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعاوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارئه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. پ۹۵۱۱۱۳۵۴۷۲۰۵۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773765
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره۳۳۵۶۸۱/۱۵ , ۹۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه توسعه روستایی ایران کد شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۸۹۷۸ وشرکت کارآفرینان ره آورد طیب کد شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۷۴۱۸۵ و شرکت جهاد تعاون خراسان کد شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷ و شرکت سرمایه گذاری کوه نورکد شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲ وکانون جهادگران جهاد سازندگی کد شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۰۰۷۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت همیاران نیک ارمغان کد شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۱۸۶ و شرکت سپهر فام پاسارگاد کد شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۲۹۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شماره شناسه ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین حساب رسا به شماره شناسه ۱۰۳۲۰۳۵۵۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. انتخاب روزنامه‌های اطلاعات و ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۹۶۱۰۰۲۶۴۴۶۲۵۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822303
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۰۸۵۹/۱۵ , ۹۶۲ مورخه ۷/۹/۹۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ تصویب گردید مؤسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی الگو حساب به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه‌های اطلاعات و ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شدند. پ۹۶۱۰۲۷۸۵۷۳۷۵۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه