اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320412650
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-وليعصر-خيابان ارمغان غربي-بلوار نلسون ماندلا-پلاك -158-طبقه هشتم 1967863620
11
افراد
23
آگهی‌ها
390454
شماره ثبت
1389/9/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 669882
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک گردشگری سهامی عام با نمایندگی آقای ناصر سالار بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حمید میرمعینی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرآیند کمال ارزش سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر سفری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرآیند کمال پارسه ارزش سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان تابش بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حمید میرمعینی به نمایندگی از شرکت توسعه امید بانک گردشگر سهامی خاص بشماره ثبت ۴۱۲۷۶۴ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب هر یک از ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۳۶۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669889
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک گردشگری سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ با نمایندگی آقای ناصر سالار و شرکت فرآیند کمال ارزش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۶۶ با نمایندگی آقای علی اصغر سفری و شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۶۴ با نمایندگی آقای سید حمید میرمعینی و شرکت فرآیند کمال پارسه ارزش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۶۰ با نمایندگی آقای احسان تابش و شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی تا تاریخ ۲۰/۲/۹۳. در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۳۶۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852338
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک گردشگری سهامی عام با نمایندگی آقای ناصر سالار بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآیند کمال ارزش سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدحمید میرمعینی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرآیند کمال پارسه ارزش سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان تابش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید اوحدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید اوحدی به نمایندگی از شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۶۴ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۱۷۱۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994666
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک گردشگری سهامی عام با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآیند کمال ارزش سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم کلهری زاده به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص با نمایندگی آقای جواد پالیزدار به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرآیند کمال پارسه ارزش سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان تابش به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد پالیزدار به نمایندگی از شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۶۴ به سمت مدیر عامل. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۷۷۴۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219542
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور ک م۰۰۴۲۳۳۳۸۱ به عنوان بازرس البدل قانونی شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. پ۱۷۲۶۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456579
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت فرآیند کمال پارسه ارزش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن ردائی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۲۹۰۸۸ به نمایندگی از شرکت فرآیند کمال ارزش به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم کلهری زاده به شماره ملی ۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰ به نمایندگی از بانک گردشگری به سمت عضو هیئت مدیره و جواد پالیزدار به شماره ملی ۰۰۵۱۶۷۲۴۲۱ به نمایندگی از شرکت توسعه امید بانک گردشگری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جهت باقی مانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۲۵۸۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457721
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام از محل نقدی که طی گواهی بانک شماره ۱۶۲۶۳۰/۱۱۰ مورخ ۵/۱/۹۳ بانک گردشگری شعبه مرکزی واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۲/۹۳ تکمیل امضاء گردید. پ۱۸۲۵۸۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457723
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور با کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۵۸۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569586
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به «اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۸/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9895253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۵/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر سهامی عام با نمایندگی آقای هادی و شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان تابش و شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک سهامی خاص با نمایندگی اصغر دانشیان و شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد شریف زاده و شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا زنوزی مطلق تا تاریخ ۱۷/۵/۹۲. در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10219700
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا زنوزی مطلق بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر دانشیان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد شریف زاده بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر سهامی عام با نمایندگی آقای هادی مورخ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان تابش بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر دانشیان به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک سهامی خاص بسمت مدیرعامل. ۲ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10560006
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسن رسول زاده کاشانی به شماره ملی ۰۴۹۰۳۸۰۴۶۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758000
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۱۳۱۳۹۹۹۸۵۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806089
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۰۸۳/ ۱۲۲ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: در اجرای ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. نام و شماره ثبت شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: مشاوره و سرمایه گذاری در شرکتها مجتمع‌ها طرح‌ها واحدهای تولیدی صنعتی و ساخت اماکن گردشگری احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و ساختمانی گردشگری خرید هرگونه سهام اشخاص حقوقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور. انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات توزیع و پخش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی امکان سنجی انواع پروژه‌ها سرمایه گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام کلیه امور و فعالیتهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و ضروری باشد. مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران خیابان فیاضی (فرشته) پلاک ۵۱ بال ۳ طبقه اول کدپستی ۱۹۶۵۹۴۹۳۱۳می باشد. وانتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهردیگر درداخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد لیکن تعیین وتغییر نشانی درهمان شهر، بنابه تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع درداخل یاخارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. شرکت فاقذ شعب است. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود سرمایه شرکت و و مبلغ پرداخت شده: سرمایه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی سنگینیان به کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم کلهری زاده به کدملی۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰ به نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی زیرک نژاد به کدملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان تابش به کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سینا سروش اریکه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌تواندشخصا، ویا وکیل یاقائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یانمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هرسهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهند داشت: ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: صورتهای مالی حسابرسی شده هرسال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد. که مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ قانون تجارت به شرح ذیل مورد توجه ورعایت قرار می‌گیرد. ماده ۵۱ اساسنامه اندوخته قانونی و اختیاری وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ماده ۵۲ موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند به انحلال شرکت رای بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته وبا اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه گردد. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نیست. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت، باحضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. ماده ۵۳ تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد تصفیه امور شرکت با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهی‌های کوتاه مدت: ۸۹۲۲۴۶۱۹۹۷۲۹۳ ریال جمع بدهی‌های بلندمدت: ۱۸۱۸۰۵۳۶۱۷ ریال میباشد همچنین مطابق یاداشت ۳۷ همراه صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴، بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبلغ ۱۷۴۲۹۴۲۳۲۰۰۰۰ریال می‌باشد. جمع تعهدات وبدهی‌های احتمالی: ۸۰۰/۵میلیون ریال جمع کل دیون وتعهدات: ۱۳۱۴۶۳۳۹۰۲۴۳۴۲ ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. ضمنا در جهت رعایت ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت آگهی تبدیل نوع شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز منتشر گردد. پ۹۵۰۲۲۹۲۶۸۳۸۰۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082101
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، میدان شیخ بهائی، ابتدای خیابان سئول، خیابان ماهتاب، پلاک ۵۰ کد پستی ۱۹۹۴۸۱۴۸۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۷۲۸۶۲۵۵۷۵۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100148
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک گردشگری با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ شرکت توسعه امید افق گردشگری با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸ شرکت سینا سروش اریکه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۶۲ پ۹۵۰۸۰۹۶۴۸۸۵۰۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280110
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی زیرک نژاد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا کامران به شماره ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سینا سروش اریکه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۹۲۷۹۱۳۵۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404692
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۰۹۶۵۵۱۷۲۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432810
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تفویض اختیارات هیئت مدیره مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در مقابل، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، پ۹۶۰۲۲۶۳۷۳۷۶۸۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023933
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی باجلان به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۴۳۲۶ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری به شماره ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین رحمتی به شماره ملی ۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سینا سروش اریکه به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۵۹۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۲۲۶۸۹۴۰۹۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031464
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس قانونی شرکت به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ولیعصر - خیابان ارمغان غربی - بلوار نلسون ماندلا - پلاک - ۱۵۸ - طبقه هشتم - کدپستی ۱۹۶۷۸۶۳۶۲۰ تغییر یافت. پ۹۷۰۲۲۵۸۵۲۲۱۱۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099726
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند، روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۴۰۹۳۰۷۴۵۶۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309636
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک گردشگری شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت توسعه امید افق گردشگری شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سینا سروش اریکه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۶۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت فرآیند کمال پارسه ارزش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۲۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره پ۹۷۰۸۲۱۸۴۳۸۴۵۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک