شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320359435


شماره ثبت:
385603
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1389/7/7
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ونك-خيابان شهيد مسعود صابري-خيابان پيروزان-پلاك -14-طبقه اول- 1995773441

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد قلی زاده 723947
سید مرتضی فاطمی‎اردستانی 1344558
آقای علی رحمانی 1344559
محمدابراهیم پورزرندی 1474389
قربان قدیری 1474389
غلامحسن تقی نتاج ملکشاه 1474389
آقای علی علامه راد 1474389
آقای مسعود غلام زاده لداری 1656022
آقای احمد فراهانی 10345555
علی اصغر صالحی 12731567
مهدی قدمی 12731567
آقای احمد شاهین فر 12731567
ولی نادی قمی 13375611
آقای علی حبیبی 13375611
آقای تایماز حمایلی مهربانی 14371592
آقای علیرضا کدیور 14371592
آقای احسن الله رادمهر 14371592

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 723947
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندانسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۶۰۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد قلی زاده به شماره ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ با نمایندگی آقای علی رحمانی و شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۳۳۹ با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی و شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه تا تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۹۷۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723949
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندانسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۶۰۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: و شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای علی رحمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی علامه راد به شماره ملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۹۷۱۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344558
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای گروه مالی ملت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲، و بهساز مشارکتهای ملت بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۱۰ و کارگزاری بانک ملت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶، بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزموده گان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و سید مرتضی فاطمی اردستانی بشماره ملی ۰۰۴۷۰۸۳۲۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۷۳۸۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344559
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی کارگزاری بانک ملت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بنمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۱۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر غلامحسین نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ بنمایندگی شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی علامه راد به شماره ملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ را به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۷۳۸۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344560
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به ''سرمایه گذاری توسعه معین ملت'' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۷۳۸۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344561
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۷۳۸۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474389
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و جناب آقای دکتر علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به نمایندگی از شرکت پتروفرآوران اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جناب آقای دکتر غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و جناب آقای قربان قدیری به شماره ملی ۴۳۹۱۷۲۳۷۷۸ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهر سازی واوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و جناب آقای علی علامه راد به شماره ملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بندهای ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۳۰ از ماده ۳۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۳۴۴۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474421
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۶۳۵۹/۱۲۱ مورخ ۱۵/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۳۴۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474469
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه مالی ملت بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲، شرکت کارگزاری بانک ملت بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ ساختمانی و شهر سازی واوان بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴، ساختمانی و خدمات نو ساز بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷، پترو فرآوران اطلس بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷ پ۱۸۳۴۴۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474483
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ و مجوز شماره ۲۵۵۰۷۱/۱۲۱ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهام خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل می‌باشد: ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت بشماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری، سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۲ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ب موضوع فعالیت‌های فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد. ۳ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱۴ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۲۴ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۳۴ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ۵ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدام فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه مرکز اصلی شرکت تهران است. آدرس شرکت عبارت از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۵، کدپستی ۱۵۱۳۹۴۴۵۱۸ می‌باشد. شرکت فاقد شعب است. ۴) مدت شرکت: نامحدود ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده ۰۰۰/۰۰۰/۱ میلیون ریال که تماما پرداخت شده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهم ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت: اشخاص حقیقی یا حقوقی شماره ثبت اشخاص حقوقی شناسه ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کد ملی سمت به طور کامل شرکت کارگزاری بانک ملت بشماره ثبت ۱۰۰۳۳۹ بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ محمد ابراهیم محمد پور زرندی فرزند غلامحسن به ش ش ۱ به کد ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ رئیس هیئت مدیره پترو فراوران اطلس بشماره ثبت ۴۲۷۸۶۹ بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷ علی رحمانی فرزند محمد حسین به ش ش ۳۲ به کد ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مالی ملت بشماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه فرزند قلی به ش ش ۲۹۸۰ به کد ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ عضو هیئت مدیره شرکت ساختمان و خدمات نو ساز بشماره ثبت ۱۳۳۷۷ بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷ علی علامه راد فرزند احمد به ش ش ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ ۷۵۷۸ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ساختمانی و شهر سازی واوان بشماره ثبت ۲۵۶۹۹ بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴ قربان قدیری فرزند اکبر به ش ش ۲۲ به کد ملی ۴۳۹۱۷۲۳۷۷۸ عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه شرکت، هر صاحب یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرفنظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱. گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۲. تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، بر اساس ماده ۲۰ اساسنامه شرکت، تصویب میزان سود تقسیمی جزء وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می‌باشد. بر اساس ماده ۵۷ اساسنامه شرکت، وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. همچنین بر اساس ماده ۵۸ اساسنامه، خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال بحساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی هر سال می‌توان حداکثر ۲۰ درصد از مبلغی که همان سال بحساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد بین صاحبان سهام تقسیم گردد. بر اساس ماده ۶۱ اساسنامه شرکت، هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه قصد انحلال را داشته باشد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است بر اساس صورتهای مالی میان دوره‌ای شش ماهه (حسابرسی شده) منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲، مجموع بدهی‌های کوتاه مدت شرکت در این تاریخ ۴۸۱/۴۵۴/۹۵۱/۱۱۷ ریال، بدهی‌های بلند مدت شرکت ۰۰۰/۶۰۰/۳۴۴ ریال بوده و شرکت در این تاریخ فاقد بدهی‌های احتمالی بوده است. ۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۱۸۳۴۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655433
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش. م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به ش. م ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۱۵۸۶۱۷۸۶۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656022
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ و مجوز بورس به شماره ۱۲۱/۲۸۲۲۹۰ مورخ ۹۳/۶/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود غلام زاده لداری به ک. م ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ بنمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴ به جای آقای قربان قدیری به ک. م ۴۳۹۱۷۲۳۷۷۸ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۷۱۶۲۷۸۴۳۶۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700032
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۹۳ و مجوز شماره ۲۶۸۸۵۸ , ۱۲۱ مورخ ۳/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۸۲۶۷۴۲۹۲۸۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962881
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۶۰۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: و شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای علی رحمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی علامه راد به شماره ملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10253409
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان کریم خان زند خ عضدی شمالی پ ۷۷ ط همکف کدپستی ۱۵۹۷۹۳۳۸۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10345555
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای فتحعلی خوشبین به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم یورزندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام با نمایندگی آقای علیرضا عسکری مارانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد صالحی تبار به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای اسفندیار استکی الیوند به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد فراهانی به شماره ملی ۰۰۵۱۰۹۱۹۵۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۷/۱۳۹۱ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731567
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی قدمی به شماره ملی ۰۰۵۰۶۷۵۷۱۰ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای غلامحسین تقی نتاج به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، آقای علی اصغر صالحی به شماره ملی ۵۶۴۹۶۸۷۰۱۳ به نمایندگی از شرکت پترو فرآوران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷ به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای احمد شاهین فر به شماره ملی ۴۵۶۹۸۲۷۲۰۹ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای علی علامه راد به شماره ملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و خدمات نوساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکنت و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره با تفویض بندهای ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲ از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل موافقت نمود. پ۹۵۰۱۱۷۲۵۲۴۵۱۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931726
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۱۹۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - خیابان آفریقا - پایین‌تر از چهارراه جهان کودک - نبش خیابان ۱۹ پلاک ۵۴ طبقه سوم ک. پ ۱۵۱۷۸۶۴۹۱۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۵۰۵۳۷۰۵۹۰۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۳۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۴/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار. تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء مشروحه ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت تعیین و انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ شرکت ساختمانی و شهر سازی واوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴ شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷ شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵ پ۹۶۰۱۱۹۱۱۹۵۰۵۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375611
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۳۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۴/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار. تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای ولی نادی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای تایماز حمایلی مهربانی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۷۳۸۴۶ به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷ به عنوان عضو هیات مدیره آقای علی حبیبی به شماره ملی ۴۳۲۳۹۳۴۲۹۷ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای علیزضا کدیور به شماره ملی ۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیات مدیره ۳ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ۴ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد ۵ پیشنهاد ساختار سازمانی و مصوب نمودن آن در هیات مدیره، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ۶ پیش بینی بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت و تصویب در هیات مدیره ۷ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۹ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۱۰ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات، تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال ۱۱ اتخاذ تصمیم در مورد امر مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیاز‌های متصوره ۱۲ به امانت گذاردن هر نوع سند، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال ۱۳ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ۹ ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه ۱۵ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ۱۶ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی ۱۷ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات، آیین نامه‌های داخلی شرکت ۱۸ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود ۱۹ نصب و عزل مأموران وکارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بموجب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره ۲۰ صدور حکم اعضای هیات مدیره شرکت‌های تحت پوشش با تصویب هیات مدیره پ۹۶۰۱۱۹۸۷۸۸۴۲۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634496
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۳۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۴/۹۶ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۵۸ اساسنامه در راستای یکسان سازی اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار برای نهادهای مالی حذف گردید. پ۹۶۰۷۱۰۷۵۰۱۸۷۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۸۲۱۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۰۶۴۹۷۸۵۶۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۶۹۶۵/۱۲۲ مورخ ۱۳/۴/۹۷ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای حقوقی اصلی و علی البدل هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ و شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵ و شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴ و شرکت پترو فرآوران اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷ بسمت اعضا اصلی هیات مدیره و شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ بسمت اعضا علی البدل هیات مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371592
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۸۹۱/۱۲۲ مورخ ۸/۹/۹۷ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای تایماز حمایلی مهربانی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۷۳۸۴۶ به نمایندگی از شرکت پتروفرآوران اطلاس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای احسن الله رادمهر به شماره ملی ۵۷۰۹۲۷۷۶۶۵ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا کدیور به شماره ملی ۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: ۵ - ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۵ - ۲ - تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیات مدیره ۵ - ۳ - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ۵ - ۴ - اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد ۵ - ۵ - پیشنهاد ساختار سازمانی و مصوب نمودن آن در هیات مدیره، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ۵ - ۶ - پیش بینی بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت و تصویب در هیات مدیره ۵ - ۷ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر ۵ - ۸ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۵ - ۹ - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۵ - ۱۰ - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات، تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال ۵ - ۱۱ - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازهای متصوره ۵ - ۱۲ - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال ۵ - ۱۳ - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۵ - ۱۴ - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ۹ ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه ۵ - ۱۵ - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها ۵ - ۱۶ - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی ۵ - ۱۷ - استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت ۵ - ۱۸ - همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود ۵ - ۱۹ - نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بموجب آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره ۵ - ۲۰ - صدور حکم اعضاء هیات مدیره شرکت‌های تحت پوشش با تصویب هیات مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه