شرکت بیمه کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320357598


شماره ثبت:
386198
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1389/7/6
آدرس:
نشاني تهران – ميدان آرژانتين –ايتداي خ الوند –پ 24 1514937111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رسول گلستانه 983569
آقای عبدالرسول عطایی 983569
آقای سعید حمیدی فر 983569
آقای سید جمال موسی کاظمی 983569
سید اصغر ابن الرسول 1070045
آقای جواد مصلحی تبار 9396272
آقای رستم الوانی 9396272
آقای مجید مشعلچی فیروزآبادی 12966824
آقای مرتضی بهمنیارشماره ملی 14169270
آقای عیسی احمد نژاد 14169270
آقای سید محمود هاشمی 14169270

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 983569
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اصغر ابن الرسول به شماره ملی ۱۲۶۱۵۸۳۶۹۸ و آقای رسول گلستانه به شماره ملی ۱۲۸۶۴۴۳۹۵۴ و آقای سعید حمیدی فر به شماره ملی ۰۰۴۹۹۲۷۸۱۷ به عنوان عضو علی البدل و آقای جواد مصلحی تبار به شماره ملی ۰۰۵۳۴۳۴۲۴۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای عبدالرسول عطائی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۳۲۶۲۶ و آقای سید جمال موسی کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۲۹۵۵۲۴۹ و سازمان صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه با نمایندگی آقای سید محمود هاشمی تا تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۹۵۴۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070045
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی عام به شماره ثبت۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اصغر ابن الرسول به شماره ملی ۱۲۶۱۵۸۳۶۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول گلستانه به شماره ملی ۱۲۸۶۴۴۳۹۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرسول عطائی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۳۲۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدجمال موسی کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۲۹۵۵۲۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید حمیدی فر به شماره ملی ۰۰۴۹۹۲۷۸۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای جواد مصلحی تبار به شماره ملی ۰۰۵۳۴۳۴۲۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و سازمان صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه با نمایندگی آقای سیدمحمود هاشمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالرسول عطائی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۳۲۶۲۶ به سمت مدیرعامل. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک‌ها بروات و سفته قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد حق امضای سایر اوراق عادی و جاری و مکاتبات اداری به مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر بوده و علاوه بر موارد ذکر شده رسیدگی صدور حواله و پرداخت خسارت و عملیات بیمه‌گری می‌تواند از طریق مدیرعامل و عضو منتخب هیئت مدیره به مدیران و کارکنان شرکت تفویض گردد. در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۶۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161478
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۵۷۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396271
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ومجوزهای معاون طرح وبرنامه وبودجه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۳۶/۸/۵۰۵۳/ط مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳وبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۳۹۳۲۹/۶۰۲/۹۳مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه مشاوره مالی ژرف بین نیکوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند: موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه باشناسه ملی ۱۶۵۶۹ ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح باشناسه ملی ۲۴۴۶۲ ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی۱۴۰۰۳۵۴۴۰۸۰ صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی۱۴۰۰۳۵۴۶۸۰۳ شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۰۹۷۲ اعضاء علی البدل شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ باشناسه ملی ۸۳۲۷۸ ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۴۸۷۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۹۳۱۰۳۰۳۹۹۲۸۹۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396272
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز‌های ۳۷/۸/۵۰۵۳/ط مورخه ۲۰/۱۰/۱۳۹۳معاون طرح وبرنامه وبودجه ستاد کل نیروهای مسلح وبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۵۳۵۷/۶۰۲/۹۳مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آقای سید محمود هاشمی باکدملی ۰۰۳۳۹۳۱۳۵۶به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آقای سید جمال موسی کاظمی باکدملی ۰۰۵۲۹۵۵۲۴۹به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. مؤسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به نمایندگی آقای سید اصغر ابن الرسول باکدملی ۱۲۶۱۵۸۳۶۹۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ورئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان به نمایندگی آقای عبدالرسول عطائی باکدملی ۱۲۹۱۳۳۲۶۲۶به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه (ع) به نمایندگی آقای عیسی احمدنژاد باکدملی ۱۶۰۱۹۰۱۸۶۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به نمایندگی آقای جواد مصلحی تبار باکدملی ۰۰۵۳۴۳۴۲۴۲به عنوان عضو علی البدل اول هیئت مدیره. شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به نمایندگی آقای رستم الوانی باکدملی ۱۷۰۹۷۳۰۱۸۸ به عنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۳۱۰۳۰۶۵۷۹۷۲۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9963465
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792211
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'کیهان' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966824
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۶۴۵۰/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۶/۳/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید مشعلچی فیروزآبادی ک. م ۴۴۳۱۵۷۵۳۱۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۰۹۷۲ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر بوده و علاوه بر موارد ذکر شده، رسیدگی صدور حواله و پرداخت خسارت و عملیات بیمه‌گری می‌تواند از طریق مدیرعامل و عضو منتخب هیئت مدیره به مدیران و کارکنان شرکت واگذار گردد. سایر حدود اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه به وی تفویض گردید. پ۹۵۰۵۲۴۹۰۲۹۰۶۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428187
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۸۵۴۱/۶۰۲/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه اشخاص حقوقی مشروحه ذیل به سمت اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۴۰۸۰ صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۶۸۰۳ موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ موسسه فرهنگی خدماتی زیارتی ثامن الائمه (علیه السلام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۰۹۷۲ اعضاء علی البدل صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۴۸۷۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۲۴۴۰۰۲۶۲۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471149
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۱۸۱/۶۰۲/۹۶ مورخ ۸/۳/۱۳۹۶ بیمه مرکزی و مجوز شماره ۰۲۰/۲۶۸۵۸۶/۹۶۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبالغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره ۳۸۹/۲۶۶/۷۱ مورخ ۲۶/۱۱/۹۵ بانک صادرات ایران شعبه کالج و بموجب گواهی شماره ۳۱۷/۲۶۶/۷۱ مورخ ۲/۹/۹۵ بانک صادرات ایران شعبه کالج پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۳۲۴۴۱۵۵۳۴۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912897
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی: ۱۵۱۴۹۳۷۱۱۱ محل اصلی شرکت به نشانی تهران میدان آرژانتین ایتدای خ الوند پ ۲۴ کدپستی ۱۵۱۴۹۳۷۱۱۱ تعیین گردید. پ۹۶۱۲۱۳۷۸۱۲۲۲۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169270
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۵۳۶۲۱/۶۰۲/۹۶مورخ۱/۶/۹۶بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی بهمنیار به شماره ملی ۰۰۳۵۳۵۳۸۶۴ به نمایندگی از صندوق بیمه عمر وحوادث کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۶۸۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید مشعلچی فیروزآبادی به شماره ملی ۴۴۳۱۵۷۵۳۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۰۹۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید اصغر ابن رسول به شماره ملی ۱۲۶۱۵۸۳۶۹۸ به نمایندگی از موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سید محمود هاشمی به شماره ملی ۰۰۳۳۹۳۱۳۵۶ به نمایندگی از صندوق بیمه عمر وحوادث کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۴۰۸۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای عیسی احمدنژاد به شماره ملی ۱۶۰۱۹۰۱۸۶۰ متولد ۱۳۴۷/۰۳/۰۲ به نمایندگی از موسسه فرهنگی خدماتی زیارتی ثامن الائمه (علیه السلام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۵۲۳۳۷۰۱۵۹۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه