شرکت ماداکتو استیل کرد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320345330


شماره ثبت:
384166
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1389/6/24
آدرس:
تهران، خيابان شيراز جنوبي، پايين تر از همت، خيابان آقاعليخاني، مجتمع ونك پارك، مركز خريد ونك پارك(بال شرقي)، طبقه دوم اداري، واحد 7 1436944744

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم زهرا مشکیان 1021322
خانم ثمینه بیانک 10282537
آقای محمد حسین بیانک 10628242
خانم الهام نیکجو 13317726
آقای فتح اله فاطمیه 13472120
حبیب آقامحمدپور 13472120
ولی اله کریمی 13472120
خانم مهسا سالار 13592320
آقای سید محمدعلی موسوی ریشهری 13752066
آقای محسن بیانک 13782952
آقای جمشید خسروی 13782952

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 738065
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۱۶۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا مشکیان به شماره ملی ۰۰۶۱۸۴۶۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۸۳۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021322
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا مشکیان به شماره ملی ۰۰۶۱۸۴۶۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۹۲۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400243
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: آقای محمد حسین بیانک شماره ملی ۲۲۹۷۰۰۱۹۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد علی موسوی ری شهری شماره ملی ۲۲۹۱۲۷۹۳۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم ثمینه بیانک شماره ملی ۲۲۹۸۰۴۳۱۴۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره خانم الهام نیکجو شماره ملی ۴۵۵۹۶۲۵۶۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۲۲۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600159
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از طریق مطالبات نقدی حال شده منقسم به منقسم به ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم بی نام ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا شد. پ۹۳۰۶۱۰۸۱۲۶۱۲۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778665
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم آن بی نام می‌باشد. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سعادت آباد بلوار پاکنژاد خ مطهری خ ۱۶متری دوم پ ۳ همکف کدپستی ۱۹۹۸۹۶۴۴۷۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282537
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین بیانک به شماره ملی ۲۲۹۷۰۰۱۹۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدعلی موسوی ریشهری به شماره ملی ۲۲۹۱۲۷۹۳۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم الهام نیکجو به شماره ملی ۴۵۵۹۶۲۵۶۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ثمینه بیانک به شماره ملی ۲۲۹۸۰۴۳۱۴۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۱ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10628242
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم الهام نیکجو به شماره ملی ۴۵۵۹۶۲۵۶۴۶ و آقای محمدحسین بیانک به شماره ملی ۲۲۹۷۰۰۱۹۵۹ و آقای سید محمدعلی موسوی ریشهری به شماره ملی ۲۲۹۱۲۷۹۳۴۳ تا تاریخ ۱۳/۱۱/۹۱. در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853687
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۱۶۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا مشکیان به شماره ملی ۰۰۶۱۸۴۶۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817898
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال ۱۳۹۳ رمورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ به به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه غیاثی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامة کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۵۰۳۰۵۵۸۰۸۶۹۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285503
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به تهران، خ شیراز جنوبی، پایین‌تر از همت، خیابان آقاعلیخانی، مجتمع ونک پارک، مرکز خرید ونک پارک (بال شرقی)، طبقه دوم اداری، واحد ۷ کد پستی۱۴۳۶۹۴۴۷۴۴انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۱۱۱۵۲۴۴۱۵۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317726
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای محمد حسین بیانک ک. م۲۲۹۷۰۰۱۹۵۹ آقای سید محمد علی موسوی ریشهری ک. م۲۲۹۱۲۷۹۳۴۳ و خانم الهام نیکجو ک. م۴۵۵۹۶۲۵۶۴۶ پ۹۵۱۲۰۱۹۹۲۹۵۵۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317733
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین بیانک ک. م ۲۲۹۷۰۰۱۹۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد علی موسوی ریشهری ک. م ۲۲۹۱۲۷۹۳۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم الهام نیکجو ک. م۴۵۵۹۶۲۵۶۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره خانم ثمینه بیانک ک. م ۲۲۹۸۰۴۳۱۴۰به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۱۱۵۲۶۰۱۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472120
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ثبت ۱۷۲۶۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ (به نمایندگی آقای فتح اله فاطمیه به شماره ملی ۰۰۴۹۸۳۵۱۲۲ و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱) به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شماره ثبت ۲۳۹۵۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ (به نمایندگی آقای حبیب آقامحمدپور به شماره ملی ۱۵۵۰۳۷۱۵۶۸) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۳۲۴۱۵۰۸۹۸۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592320
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد روزنامة کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ارکان سیستم شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴به سمت بازرس اصلی و خانم مهسا سالار به شماره ملی ۰۰۷۵۱۴۹۲۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۶۱۲۶۹۵۷۲۳۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664394
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم بی نام ۱۰۰۰ ریالی که تماما پرداخت گردیده است، از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید پ۹۶۰۷۲۵۹۰۸۶۳۸۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752060
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین بیانک به شماره ملی ۲۲۹۷۰۰۱۹۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ثمینه بیانک به شماره ملی ۲۲۹۸۰۴۳۱۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره سید محمد علی موسوی ریشهری به شماره ملی ۲۲۹۱۲۷۹۳۴۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره محسن بیانک به شماره ملی ۲۲۹۸۴۹۸۳۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره جمشید خسروی به شماره ملی ۴۵۵۹۶۲۴۷۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۹۶۰۸۹۰۴۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752062
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره ۵ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۹۱۹۳۶۵۵۹۱۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752066
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند: محمد حسین بیانک به شماره ملی ۲۲۹۷۰۰۱۹۵۹ محسن بیانک به شماره ملی ۲۲۹۸۴۹۸۳۴۲ ثمینه بیانک به شماره ملی ۲۲۹۸۰۴۳۱۴۰ سید محمد علی موسوی ریشهری به شماره ملی ۲۲۹۱۲۷۹۳۴۳ جمشید خسروی به شماره ملی ۴۵۵۹۶۲۴۷۲۰ پ۹۶۰۹۱۹۱۱۱۵۴۱۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782952
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۲۸۵۶۹ , ۱۲۲ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه‌ای مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیۀ تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت ماداکتو استیل کرد (سهامی خاص) - شماره ثبت: ۳۸۴۱۶۶ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف) موضوع اصلی: • انجام کلیه فعالیت‌ها در زمینه طراحی و تولید و مونتاژ کلیه سازه‌ها و مشتقات فولادی خصوصا سیم‌های فولادی مورد مصرف در صنایع لاستیک سازی؛ • خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی خصوصا محصولات، تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه مرتبط با موضوع؛ ب) موضوع فرعی: • اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی؛ • شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی؛ • اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی؛ • ایجاد و احداث شعب و کارخانجات مورد نیاز در سراسر ایران؛ • عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی؛ • هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فعالیت اصلی؛ ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، خیابان شیرازجنوبی، خیابان آقاعلیخانی، مجتمع ونک پارک (بال شرقی)، ط ۲، واحد ۷ - کدپستی: ۱۴۳۶۹۴۴۷۴۴ - شرکت فاقد شعب میباشد. ۴) مدت شرکت: نامحدود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که تماما پرداخت شده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: محمد حسین بیانک به شماره ملی ۲۲۹۷۰۰۱۹۵۹ مدیرعامل و عضو هیات مدیره ثمینه بیانک به شماره ملی ۲۲۹۸۰۴۳۱۴۰ رییس هیات مدیره سید محمد علی موسوی ریشهری به شماره ملی ۲۲۹۱۲۷۹۳۴۳ نایب رییس هیات مدیره جمشید خسروی به شماره ملی ۴۵۵۹۶۲۴۷۲۰ عضو هیات مدیره محسن بیانک به شماره ملی ۲۲۹۸۴۹۸۳۴۲ عضو هیات مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: • اعلامیۀ خرید سهام؛ • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام؛ • اصل ورقۀ سهام؛ • تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی؛ ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: • تقسیم سود بین صاحبان سهام، بر اساس پیشنهاد هیات مدیره صورت می‌پذیرد. • هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی، بر اساس پیشنهاد هیات مدیره انجام می‌پذیرد. • وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. • مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. • هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵، بدهی‌های شرکت برابر با ۴۰۹۰۲۱۸۳۴۵۲۵ ریال می‌- باشد که شامل بدهی‌های جاری به مبلغ ۶۵۰۵۰۲۹۵۲۵۴ ریال و بدهی‌های غیرجاری به مبلغ ۳۴۳۹۷۱۵۳۹۲۷۱ ریال است و همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت برابر با ۸۶۶۶۹۲۲۰۷۹۰ ریال میباشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: ابرار پ۹۶۱۰۰۴۷۸۵۲۴۸۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197424
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۶۱۱۱۰۱۵۲۳۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه