شرکت گروه دارویی برکت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320275643


شماره ثبت:
377665
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1389/3/30
آدرس:
تهران، ميدان آرژانتين، خيابان پنجم بخارست، پلاك 11 1513718111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ناصر محمدی 1569419
آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی 1569419
حمیدرضا جمشیدی 1569419
مصطفی شهریاری 13138701
آقای نصراله فتحیان 13138701
محمد رضوانی فر 13317930
سیدمهدی ناصری 13317930

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 593425
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئتمدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایهگذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیاشرف افخمی به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری اعتلا البرز سهامی عام با نمایندگی آقای ناصر محمدی بسمت عضو هیئتمدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئتمدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی ازا عضا هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۴۰۸۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593627
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۷۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰ ریال منقسم به پانصد و بیست میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۰۵۲۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666989
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۱۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699555
آگهی تغییرات شرکت داروی برکتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلام حسن اصغرزاده زعفرانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای محمد رضوانی فر بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۷۹۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730894
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به 'دارویی برکت' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۱/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۷۳۴۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115747
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۵۳۱ بسمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۴۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267017
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۳ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل آورده مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است در نتیجه ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۴/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۴۵۷۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569419
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله فتحیان به شماره ملی ۴۶۵۰۳۱۱۰۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز به ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای غلام حسن اصغرزاده زعفرانی به شماره ملی ۲۰۶۳۶۲۰۰۵۹ از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر به ش. م ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ از طرف شرکت گروه دارویی سبحان به ش. م ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای ناصر محمدی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۱۷۶۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به ش. م ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵ به نمایندگی گروه توسعه اقتصادی تدبیر به ش. م ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه در ۱۲ بند تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۱۷۹۸۱۵۷۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9779587
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فن آوری‌های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شیراز شمالی خ دانشور شرقی پ ۴۰ ط ۱ واحد ۲۰۱ کدپستی: ۱۹۹۱۷۹۳۴۹۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9915294
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فن آوری‌های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف افخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز سهامی عام با نمایندگی آقای علی بقائی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۹/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9927751
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلام حسن اصغرزاده زعفرانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای محمد رضوانی فر بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596227
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فن آوری‌های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به سرمایه گذاری تدبیر فارمد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۹/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637890
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان احمد قصیر بخارست خیابان پنجم شماره ۱۱ کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۳/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848360
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف افخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز سهامی عام با نمایندگی آقای ناصر محمدی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی ازا عضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10858592
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به «داروی برکت» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10873325
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۷۰ ریال منقسم به سیصد و هفتاد میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10910843
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به 'دارویی برکت' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۱/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977086
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی و شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۶۴ با نمایندگی آقای ناصر محمدی و شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلام حسن اصغرزاده زعفرانی و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای محمد رضوانی فر تا تاریخ ۲/۵/۹۳. در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019154
آگهی تاسیس شرکت سرمایه گذاری فن‌ آوری های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/۸۹ تحت شماره ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: الف ـ تشکیل مشارکت در سرمایه‌گذاری خرید سهام برای شرکت بازسازی و راه‌اندازی انواع شرکتها در داخل یا خارج از کشور ب ـ انجام امور مربوط به تحقیق توسعه پیشبرد ساخت محصولات داروئی و مواد اولیه شیمیایی بهداشتی و گیاهی با فن‌آوری‌های نوین همانند داروهای بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی به طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث تولید خرید معاوضه واردات فروش پخش صادرات بازاریابی مجاز (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی) و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات اجناس و کالاهای دارویی شیمیایی و بهداشتی و سایر کالاهای مجاز پس از اخذ مجوز وزارت بهداشت ج ـ تامین خدمات و ارائه مشاوره به شرکتها در زمینه تولید سرمایه‌گذاری جدید طرح‌های توسعه و تکمیل برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و طراحی سیستم‌های مدیریتی د ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و سایر موسسات اعتباری. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند ک آویز شماره ۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به دویست هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد دویست هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱۴۶۷ مورخ ۲۹/۳/۸۹ نزد بانک سرمایه شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ساسان منوچهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی بقائی به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ شرکت گروه دارویی سبحان سهامی‌عام با نمایندگی آقای عبدالحمید چراغعلی به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ ـ آقای نصراله فتحیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ ـ ۸ـ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی ۲ ـ ۸ ـ آقای سردار بارگاهی به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930923
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. گروه توسعه اقتصادی تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰، شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶، شرکت سرمایه گذاری البرز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، گروه دارویی سبحان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید پ۹۵۰۵۰۴۵۴۸۱۰۳۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138701
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۹۳۹/۱۲۲ مورخه ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «گروه دارویی برکت» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام: ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع بع طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: تهیه و تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات، توزیع انواع مواد اولیه محصولات داروئی اعم از گیاهی و شیمیایی سلول درمانی، بیو تکنولوژی، خون و پلاسما و واکسنها و غیره کلیه مکمل‌های غذائی و دارویی تجهیزات پزشکی، آرایشی، بهداشتی و کلیه محصولات مرتبط، همچنین ارائه خدمات الکترونیک سلامت و انجام امور مربوط به تحقیق و توسعه کلیه محصولات مرتبط با سلامت اعم از دارو، غذا، تجهیزات مکمل و … ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر بند ۱ فوق: ۲ ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۴ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۲ ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه، و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۳ ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق ۳ ۲ حمل و نقل و تولید آزمایشی، تحقیق و توسعه، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات؛ ۳ ۳ تأسیس هر گونه کارخانه، مؤسسه یا شرکت جهت تولید، واردات، صادرات، ساخت و توزیع و فروش و مشاوره و هرگونه مواد اولیه و محصولات همه اقلام دارویی، آرایشی، بهداشتی و الکترونیک سلامت، فراورده‌های هورمونی و پلاسما و مشاوره پزشکی و سلامت؛ ۳ ۴ تأسیس هرگونه شهرک صنعتی و بیمارستان و مراکز تحقیقاتی در زمینه دارو، سلامت، درمان، غذا و مکمل و انجام کلیه زیر ساختهای لازم؛ ۳ ۵ ایجاد، خرید و فروش هر گونه دانش فنی و مشارکت در ایجاد دانش فنی و تحقیق و توسعه دارویی؛ ب) موضوع فعالیت‌های فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل اشخاص و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۵ ۲ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛ ۵ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۵ ۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. ۳) مرکز صلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تابعیت شرکت ایرانی است، مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است، انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت و شرکت فاقد شعب می‌باشد. آدرس شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان پنجم بخارست، پلاک ۱۱، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۱۱۱ ۴) مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نا محدود ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل سه هزار و چهارصد میلیارد ریال) است که به ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به نمایندگی آقای نصراله فتحیان فرزند شکراله به شماره ملی ۴۶۵۰۳۱۱۰۳۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به نمایندگی آقای غلامحسن اصغر زاده زعفرانی فرزند احمدعلی به شماره ملی ۲۰۶۳۶۲۰۰۵۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به نمایندگی آقای مصطفی شهریاری فرزند عوضعلی به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت گروه دارویی سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی آقای محمد رضوانی فر فرزند صحبت اله به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی فرزند احمد به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره که شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱ حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است، چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲ در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و کالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت.: ۱. گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۲. تأییدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مفاد ماده ۵۷ اساسنامه شرکت در مورد اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مفاد ماده ۵۸ اساسنامه شرکت در مورد اندوخته سرمایه‌ای: خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغ ی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد بین صاحبان سهام تقسیم نمود. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت: ۳۲۶۴۲۶۱ میلیون ریال مجمع بدهی‌های بلند مدت: ۲۲۵۶۰۶۱ میلیون ریال بدهی‌های احتمالی: ۸۶۰۴۵۰۸ میلیون ریال بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها؛ روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و درمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۰۹۰۱۸۹۲۶۳۳۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317930
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله فتحیان به شماره ملی ۴۶۵۰۳۱۱۰۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ از طرف شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمهدی ناصری به شماره ملی ۴۲۸۰۹۰۸۴۲۷ از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا جمشیدی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵ به نمایندگی گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل از سوی هیئت مدیره به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه‌های مصوب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. اقامه هرگونه دعوی حقوقی. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود به هیئت مدیره. دعوت مجامع عمومی عادی فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ۹۵۱۲۰۱۱۰۵۵۰۸۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517601
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۵ به تصویب رسید - موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۲۶۲۸۶۷۸۵۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229803
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکتهای سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵، شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به شناسه ملی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۳۲۴۹۲۳۱۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه