بانک انصار

شرکت بانک انصار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320255230
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-پاسداران-خيابان بوستان-خيابان پاسداران-پلاك 539-طبقه همكف- 1957633636
8
افراد
12
آگهی‌ها
374528
شماره ثبت
1389/3/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 577329
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار جام جم و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۳۸۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651736
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار (سهامی عام) بشماره ثبت۳۷۴۵۲۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳/۸/۱۳۹۰ به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و انتقال سود تقسیم نشده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هرسهم۰۰۰/۱ریال که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ریال بموجب گواهی شماره۳۹۷/۱۰۱۰ مورخ۹/۳/۱۳۹۱ بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۷/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۰۱۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457675
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ و مجوز شماره ۳۶۲۸۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام با شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز با شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جام جم بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. شرکت‌های سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان بشماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹ و سرمایه گذاری یمین بشماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴ و ارتباطات سیار ایران بشماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳ و سرمایه گذاری سیمای توسعه کار بشماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷ و بنیان گستر کاوا بشماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳ بعنوان اعضاء اصلی و شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان انصار بشماره ثبت ۱۸۷۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۰۸ و تعاونی ایثار گران ظفر بشماره ثبت ۱۲۳۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۲۲۳۱ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۵۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471548
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ و به موجب مجوز شماره ۵۴۱۴۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهبود با ش. م ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با ش. م ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۸۳۲۸۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490449
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۴۵۵۹۶ مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مجاهدی با شماره ملی ۰۷۹۰۳۱۲۴۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری یمین با شماره ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آیت اله ابراهیمی با شماره ملی ۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان با شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود مهر دادی با شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ بعنوان نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران با شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳ و آقای محمود رهنما با شماره ملی ۲۴۷۰۶۶۵۷۹۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بنیان گستر کاوا با شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳ و آقای یحیی فروتن با شماره ملی ۱۴۶۰۰۸۷۷۹۴۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمای توسعه کار با شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷ بسمت قائم مقام مدیر عامل همگی بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای ابراهیم محمدی با شماره ملی ۰۰۵۶۹۵۸۲۰۱ بعنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان انصار با شماره ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۰۸ و سید علی رضا سعیدی مدنی با شماره ملی ۰۰۴۵۷۵۱۱۲۴۹ بعنوان نماینده شرکت تعاونی اعتبار ایثارگران ظفر با شماره ملی ۱۰۱۰۱۶۷۲۲۳۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر بانک و نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۳۹۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535570
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ و به موجب اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۶/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۱۱۵۶۸ مورخه ۲۴/۴/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۲۷۶۳۵۳ , ۱۲۱ مورخه ۲۴/۴/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴ ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶ ریال منقسم به ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶ سهم ۰۰۰ ۱ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و آورده نقدی افزایش یافته است. بخش آورده نقدی به موجب گواهی شماره ۵۲۱ ۴۴۱۰ مورخه ۳/۴/۱۳۹۳ بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت شده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ … … … … … … تکمیل امضا گردیده است. پ۹۳۰۴۳۰۵۳۷۴۷۲۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11033818
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار جام جم و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244742
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ به استناد مجوز شماره ۲۰۹۳۳۴/۹۵ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ اداره مجوز‌های بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. آقای آیت اله ابراهیمی به شماره ملی ۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴ و آقای یحیی فروتن به شماره ملی۱۴۶۰۸۷۷۹۴۲ و آقای محمود رهنما به شماره ملی۲۴۷۰۶۶۵۷۹۵ و آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی۱۲۹۱۳۵۹۵۴۰ و آقای سید علیرضا سعیدی مدنی به شماره ملی۰۰۴۷۵۱۱۲۴۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حسین مجاهدی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۱۲۴۲۵ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند تعیین گردیدند. پ۹۵۱۰۱۸۹۶۷۲۱۴۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244752
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه پذیره نویسی به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۷۴۶۳ صادر می‌گردد. پ۹۵۱۰۱۸۸۳۵۷۰۰۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498424
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ به استناد مجوز شماره ۳۹۳۳۷۷/۹۵ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رهنما با شماره ملی ۲۴۷۰۶۶۵۷۹۵ را به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای آیت اله ابراهیمی با شماره ملی ۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴ را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای یحیی فروتن با شماره ملی ۱۴۶۰۸۷۷۹۴۲ را به عنوان قائم مقام مدیرعامل و منشی جلسات هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با دو امضاء مدیرعامل و قائم مقام وی، متفقا همراه بامهر بانک و یا با امضای یکی از آنها به همراه امضای یکی از سایر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. همچنین اوراق و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات امور اجرائی مندرج در بندهای یک الی یازده ماده ۸۴ اساسنامه را به مدیرعامل و قائم مقام متفقا یا منفردا با حق توکیل به غیرتفویض نمود. در این موارد اساسنامه بانک با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۴۱۴۳۵۴۳۱۹۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511655
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۱۱۳۶۹۶/۹۶ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۰۳۸ - ۲۷۴۰۹۲ / ۹۶۹ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶سازمان بورس اراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی بموجب گواهی شماره ۱۶۹۸ - ۴۴۱۰مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ بانک انصار شعبه مستقل مرکزی مبلغ ۶۰۷۲۴۱۶۹۷۲۴۰ ریال و مطالبات حال شده سهامداران مبلغ ۱۳۹۳۲۲۶۵۱۱۹۴۴ ریال پرداخت گردیده است افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۶۰۴۲۱۴۲۳۹۴۰۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919177
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت ۱۹۵۷۶۳۳۶۳۶ می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۵۲۷۱۳۶۵۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک