بانک دی

شرکت بانک دی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320237706
خ وليعصر روبروي جام جم نبش ك پروين پ 2711 1481874193
10
افراد
18
آگهی‌ها
374111
شماره ثبت
1389/2/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622752
آگهی تغییرات شرکت بانک دیسهامی عام به شماره ثبت۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۴/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۷۳۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628110
آگهی تغییرات شرکت بانک دی سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ خستویی به شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۳۳۹۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748962
آگهی تغییرات شرکت بانک دیسهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۰۵۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017104
آگهی تغییرات شرکت بانک دی سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالعبال حال شده و آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۷۷۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270083
آگهی تغییرات شرکت بانک دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۴۸۷۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772084
آگهی تغییرات شرکت بانک دی سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۲۵۴۴۹۲ مورخ ۲۳/۰۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۰۲۱۱۷۸۸۹۶۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395573
آگهی تغییرات شرکت بانک دی سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳و مجوز بانک مرکزی بشماره ۲۴۳۳۲۰ مورخ ۱۰/۰۹/۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۹۹۲۰۱ , ۱۲۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۳۱۰۳۰۵۰۲۱۳۳۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776765
آگهی تغییرات شرکت بانک دی سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10071644
آگهی تغییرات شرکت بانک دی سهامی عام به شماره ثبت۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۴/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354392
آگهی تغییرات شرکت بانک دی سهامی عام به شماره ثبت۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر عرب مازار به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر سهامی عام با نمایندگی آقای حسین عبدی هنجنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سازمان اقتصادی کوثر با نمایندگی آقای داریوش بذری به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه اندوخته شاهد به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت عمران و ساختمان آیت مهر ایثار سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی مورج به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر سهامی عام با نمایندگی آقای جعفر جمالی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره و بنیاد شهید و امور ایثارگران به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر جمالی به شماره ملی۱۲۱۹۷۱۸۰۷۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۸/۲/۹۲. در تاریخ۲۱/۱۰/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10677676
آگهی تغییرات شرکت بانک دی سهامی عام به شماره ثبت۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ۳۰/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10969391
آگهی تغییرات شرکت بانک دی سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ خستویی به شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756710
آگهی تغییرات شرکت بانک دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ و باستناد مجوز به شماره ۲۲۸۹۸۰/۹۴۹ ۰۳۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره نامه ۳۸۹۵۷۳/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۴۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۱۳۱۱۹۳۵۵۳۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157492
آگهی تغییرات شرکت بانک دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۲۵۵۳۲۵/۹۵ مورخ ۱۲/۰۸/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های بانک تعیین شد. پ۹۵۰۹۰۶۹۱۹۹۱۲۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13426712
آگهی تغییرات شرکت بانک دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به موجب نامه شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۱۲۴۰۰۰۲۹ مورخه ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۱۲۴۰۰۱۷۰ مورخه ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ صادره از شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ (امام خمینی) تهران و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۳۷۸۵۷۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اقای احمد شفیع زاده به کدملی ۱۲۸۵۵۴۵۹۷۴بسمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۷ ماده ۴۰و بند الف ماده ۴۷ اساسنامه بانک به مدیرعامل تفویض گردید. اختیارات مدیرعامل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۵/۹/۱۳۹۲ تفویض گردیده است. پ۹۶۰۲۲۳۵۵۷۷۳۹۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638976
آگهی تغییرات شرکت بانک دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ و تنفسهای مربوطه و مجوز به شماره ۱۲۵۱۶۲/۹۶ مورخ ۲۶/۰۴/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسنعلی قنبری ممان به شماره ملی ۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰ و محمدرضا قربانی به شماره ملی ۱۶۳۹۵۶۹۲۳۵ورضا سهم دینی به شماره ملی ۰۴۲۱۳۳۳۶۱۸ واکبر پورمظاهری به شماره ملی ۴۱۹۸۵۳۹۵۴۵ و علی فتحعلی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۲۹۹۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا دولت آبادی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹ و سکینه کشاورز معتمدی به شماره ملی ۵۸۸۹۹۱۳۹۳۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۲۴۲۰۳۱۲۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638989
آگهی تغییرات شرکت بانک دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز به شماره ۱۲۵۱۶۲/۹۶ مورخ ۲۶/۰۴/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا سهم دینی به شماره ملی ۰۴۲۱۳۳۳۶۱۸ به سمت رئیس هیات مدیره و علی فتحعلی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۲۹۹۳به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا قربانی به شماره ملی ۱۶۳۹۵۶۹۲۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حسنعلی قنبری ممان به شماره ملی ۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰به سمت عضو هیات مدیره و اکبر پورمظاهری به شماره ملی ۴۱۹۸۵۳۹۵۴۵ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۷۱۲۲۹۰۲۷۸۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169113
آگهی تغییرات شرکت بانک دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۴۷۱۱۰/۹۷ مورخ ۲/۵/۹۷ اداره مجوزهای بانکی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ /۱۲ /۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۵۲۳۹۰۰۷۸۴۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک