شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320219124


شماره ثبت:
371760
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1389/1/29
آدرس:
تهران، خيابان قائم مقام فراهاني، ميدان شعاع، خيابان هجدهم، پلاك 21 1585897181

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمد میردامادی 981765
آقای مجید آرزومند 1360513
شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن 1360513
سیدولی ا … فاطمی اردکانی 1360513
آقای میر حسام حاجی میری 1418763
آقای علی علی زاده گیاشی 1418763
محسن رضایی 1522429
آقای بهداد افقهی 9729394
مرضیه جعفری 10438452
آقای هادی کوزه چی 10438452
بهمن شایان نوش آبادی 10500604
محمدرضا سلطان خواه بیدختی 11002218
آقای علی عسکری نژاد امیری 12735166
جعفر پشامی 13097978
آقای جمیل جلیلیان 13097978
آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی 13392334
آقای سجاد سحابی راد 13875468
فرامرز ارجمندی 13875468
آقای احمد افتخاری علی آبادی 13875468
آقای روح اله لهرابیان 14074378

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642063
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد میردامادی به شماره ملی۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حسن نواب کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا سلطان خواه بیدختی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلطان خواه بیدختی به شماره ملی۰۹۱۹۵۲۴۵۸۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۰۳/۱۳۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۷/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۶۱۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981765
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد میردامادی به شماره ملی ۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید آرزومند به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید آرزومند به نمایندگی از شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی خاص به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۲۸۴۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360513
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید آرزومند به شماره ملی ۰۳۸۴۱۷۰۹۶۱ به نمایندگی شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین ش م ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ رئیس هیئت مدیره آقای سید ولی اله فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۹۴۹۳۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن ش م ۱۰۱۰۳۶۲۴۷۱ عضو هیات مدیره آقای علی علی زاده گیاشی به شماره ملی ۲۵۹۵۴۶۴۱۹۱ به نمایندگی شرکت کیش ویر ش م ۱۰۱۰۰۱۳۴۰۰۰ نایب رئیس هیئت مدیره پ۱۷۸۴۱۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362574
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه هوشیار ممیز ش م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی ک م ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۸۳۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418763
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ با نمایندگی آقای میر حسام حاجی میری به شماره ملی۴۳۲۲۲۷۹۸۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ با نمایندگی آقای مجید آرزومند به شماره ملی۰۳۸۴۱۷۰۹۶۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ با نمایندگی آقای علی علی زاده گیاشی به شماره ملی۲۵۹۵۴۶۴۱۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۸۸۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509771
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان استاد نجات الهی، خیابان شاداب، پلاک ۵۲ کدپستی ۱۵۹۸۹۵۴۶۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۴۵۶۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522429
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه هوشیار ممیز ش م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی ک م ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۲۳۳۷۶۵۱۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404677
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید آرزومندک. م ۰۳۸۴۱۷۰۹۶۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای علی علی زاده گیاشی ک. م ۲۵۹۵۴۶۴۱۹۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای میر حسام حاجی میری ک. م ۴۳۲۲۲۷۹۸۵۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۱۰۴۹۷۰۹۲۴۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413240
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید آرزومندک. م ۰۳۸۴۱۷۰۹۶۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای علی علی زاده گیاشی ک. م ۲۵۹۵۴۶۴۱۹۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای میر حسام حاجی میری ک. م ۴۳۲۲۲۷۹۸۵۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۱۰۴۹۷۰۹۲۴۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9561375
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه هفتم پلاک ۵ طبقه چهارم کدپستی ۴۵۴۶۵۴۶۵۴۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۸/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729394
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد میردامادی به شماره ملی ۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدحسن نواب کاشانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید بیگی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهداد افقهی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۰۴۱۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۲ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9927842
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد میردامادی به شماره ملی ۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا سلطان خواه بیدختی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلطان خواه بیدختی به نمایندگی از شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی خاص بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220982
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۹۰۲۰۱۲۳۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ بانک بانک شهر شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438452
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هادی کوزه چی به شماره ملی ۱۵۵۲۱۲۷۳۶۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه جعفری به شماره ملی ۰۰۵۶۹۴۴۰۰۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10500604
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای بهمن شایان نوش آبادی به شماره ملی ۲۲۹۵۰۹۶۷۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861245
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11002218
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد میردامادی به شماره ملی۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حسن نواب کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا سلطان خواه بیدختی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلطان خواه بیدختی به شماره ملی۰۹۱۹۵۲۴۵۸۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۰۳/۱۳۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۷/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019626
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای بهمن شایان نوش آبادی به شماره ملی ۲۲۹۵۰۹۶۷۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد میردامادی به شماره ملی ۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰ و شرکت توسعه سانامه‌های نرم افزاری نگین سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید شکوهی و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ با نمایندگی آقای مجید آرزومند تا تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735166
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ با نمایندگی آقای جعفر پشامی به شماره ملی ۴۳۲۳۵۲۶۶۵۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ با نمایندگی آقای مجید آرزومند به شماره ملی ۰۳۸۴۱۷۰۹۶۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ با نمایندگی آقای علی عسکری نژاد امیری به شماره ملی ۲۰۶۳۳۹۶۰۱۹به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر عضو هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۱۸۲۰۹۰۷۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036311
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مؤسسه هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۰۴۲۶۷۴۴۸۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041536
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان هجدهم، پلاک ۲۱ کدپستی ۱۵۸۵۸۹۷۱۸۱ تغییر یافت و ماده چهار مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و تا سی ام آذر ماه همان سال به پایان می‌رسد. اولین سال مالی شرکت پس از تغییر سال مالی، از ابتدای فروردین ماه تا ۳۰ آذر ماه همان سال می‌باشد و ماده ۵۱ اساسنامه تغییر یافت پ۹۵۰۷۰۶۸۹۴۶۳۴۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097978
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمیل جلیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جعفر پشامی به شماره ملی ۴۳۲۳۵۲۶۶۵۲ به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای مجید آرزومند به شماره ملی ۰۳۸۴۱۷۰۹۶۱ به نمایندگی شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۰۸۳۹۶۴۶۲۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392334
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسیدروزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به کدملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۹۸۹۸۴۰۹۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432252
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته سهامداران افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۲۲۶۷۵۵۱۰۳۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515417
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام از ۱۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی بانام است. پ۹۶۰۴۲۵۸۴۲۸۲۸۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617395
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.. شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۱۳۴. شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰. شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵. شرکت ردان سیستم (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸. شرکت پیشتاز پردازش پارس (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ پ۹۶۰۶۲۸۷۲۴۱۶۲۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623736
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ با نمایندگی آقای جعفر پشامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کدملی ۴۳۲۳۵۲۶۶۵۲ - شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۱۳۴ با نمایندگی آقای احمد افتخاری علی آبادی به سمت عضو هیأت مدیره کدملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ - شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ با نمایندگی آقای جمیل جلیلیان به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ - شرکت ردان سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ با نمایندگی آقای سجاد سحابی راد به سمت عضو هیأت مدیره کدملی ۰۰۸۰۹۳۴۸۸۹ - شرکت پیشتاز پردازش پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ با نمایندگی آقای مجید آرزومند به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کدملی ۰۳۸۴۱۷۰۹۶۱ تفویض اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷و ۸و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۶و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه - اجرای مصوبات هیأت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۰۱۳۱۹۵۲۲۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646868
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۵۴۸/۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز از سهامی خاص به سهامی عام نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴ موضوع شرکت عبارتست از: فعالیت اصلی: انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای اعم از سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم‌های ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت‌های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه‌های انفورماتیکی؛ فعالیت فرعی: فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و امنیت شبکه و شبکه‌های مخابراتی و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه خدمات و کالاهای مجاز کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات رایانه‌ای و دستگاه‌های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه‌ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت: (شرکت فاقد شعب است) تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان هجدهم، پ۲۱، کدپستی ۱۵۸۵۸۹۷۱۸۱می باشد سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیارد) ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که کاملا تادیه شده است سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ بنمایندگی مجید آرزومند بشمارملی ۰۳۸۴۱۷۰۹۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ بنمایندگی جعفر پشامی بشماره ملی ۴۳۲۳۵۲۶۶۵۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ بنمایندگی جمیل جلیلیان بشماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۹۳۲۰ بنمایندگی احمد افتخاری علی آبادی بشماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت ردان سیستم بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ بنمایندگی سجاد سحابی راد بشماره ملی۰۰۸۰۹۳۴۸۸۹بسمت عضو هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهند داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل اوراق سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود بر اساس مصوبه مجمع عادی سالیانه شرکت خواهد بود و بنابر ماده۵۱ اساس نامه، وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. بر اساس ماده ۵۲ مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیش ۶نهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضائ هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. بر اساس ماده ۵۳ اساس نامه، هرگاه شرکت طبق مندرجات مادۀ فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهی‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۷. ۳۸۵. ۷۳۵. ۱۸۰ ریال می‌باشد که شامل بدهی کوتاه مدت به مبلغ ۱۵۲. ۳۶۲. ۵۵۳. ۵۷۱ ریال و بدهی بلند مدت به مبلغ ۲۰۵. ۰۲۳. ۱۸۱. ۶۰۹ ریال و همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت مبلغ ۲۹٫۸۰۶٫۵۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه ابرار اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۹۴و ۹۵ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۶۷۱۶۵۹۵۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732185
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

پیرو آگهی مکانیزه بشماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۴۹۸۹ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ شناسه ملی شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده ۱۴۰۰۶۶۵۷۱۳۴ صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد پ۹۶۰۹۰۵۶۹۹۴۷۸۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875468
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز ارجمندی به کدملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ بنمایندگی از شرکت ردان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ (بجای آقای سجاد سحابی راد بشماره ملی ۰۰۸۰۹۳۴۸۸۹) انتخاب گردید. سمت اعضاء و حق امضاء هر یک بشرح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای جمیل جلیلیان کدملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جعفر پشامی کدملی ۴۳۲۳۵۲۶۶۵۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای مجید آرزومند کدملی ۰۳۸۴۱۷۰۹۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای احمد افتخاری علی آبادی کدملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای فرامرز ارجمندی کدملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷و ۸و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۶و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه ۲ اجرای مصوبات هیات مدیره پ۹۶۱۱۲۸۲۰۳۱۵۶۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074378
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید آرزومند به شماره ملی ۰۳۸۴۱۷۰۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ بسمت عضوء هیئت مدیره و جعفر پشامی به شماره ملی ۴۳۲۳۵۲۶۶۵۲ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و جمیل جمیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره وروح اله لهرابیان به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۱۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز ارجمندی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به نمایندگی از شرکت ردان سیستم بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ بسمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷و ۸و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۶و ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه (به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضوء هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۳۵۷۵۴۳۳۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290992
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۸۰۶۴۷۴۹۲۸۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه