شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320202522


شماره ثبت:
370373
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1388/12/22
آدرس:
تهران خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي ، خيابان زاينده رود ، پلاك 5 1991634491

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیدمحمد آسوده 743431
حجت پوستین چی 1441894
آقای مجتبی کباری 13038238
رسول سعدی 13254409
محمد میهن یار 13254409

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 743431
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) بشماره ثبت۳۷۰۳۷۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد آسوده خلنجانی به شماره ملی۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ و آقای محمد میهن یار به شماره ملی۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲ و آقای حجت پوستین چی به شماره ملی۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱ و شرکت بانک سرمایه سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۳۷۷ و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۶۹۹ و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۵۷۵۶ تا تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۰۲۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748963
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمد آسوده خلنجانی به شماره ملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد میهن یار به شماره ملی ۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت پوستین چی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک سرمایه سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد آسوده خلنجانی به شماره ملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات سفته‌ها و سایر با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با حق توکیل به غیر انجام می‌شود. در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۰۶۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945148
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمد آسوده خلنجانی به شماره ملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد میهن یار به شماره ملی ۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت پوستین چی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک سرمایه سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای مجتبی کباری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سیدمحمد آسوده خلنجانی به شماره ملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۲۶۵۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079572
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۷۴۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115835
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۸/۰۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۳۵/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۳۵/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام میباشد که هشتاد و چهار و نیم درصد آن توسط سهامداران پرداخت گردیده است. پ۱۶۷۵۷۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441894
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۳۷۱۵/۶۰۲/۹۳ مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به سال۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: بانک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۸۴۵۷ و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ و آقای سید محمد آسوده کدملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ و آقای حجت پوستین چی کدملی ۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱ و آقای محمد میهن یار کدملی ۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲ بسمت اعضا اصلی و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ و شرکت لیزینگ پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۶۳۶ بسمت اعضا علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۰۳۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492777
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ و تأییدیه شماره ۹۹۵۴/۶۰۲/۹۳ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای دکتر رسول سعدی به کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۸۴۵۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای سید محمد آسوده به کدملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات و سفته‌ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره با حق توکیل به غیر انجام شود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۴۰۴۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535213
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ ونامه شماره ۱۸۰۹۵/۶۰۲/۹۳مورخ ۷/۴/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۳۵/۱ ریال منقسم به تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۵۳۵/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. پ۹۳۰۴۳۰۶۴۹۳۷۴۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962499
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ۵/۵۶ درصد سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727372
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام) بشماره ثبت۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد آسوده خلنجانی به شماره ملی۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ و آقای محمد میهن یار به شماره ملی۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲ و آقای حجت پوستین چی به شماره ملی۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱ و شرکت بانک سرمایه سهامی عام به شماره ثبت۲۶۲۳۷۷ و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت۲۶۳۶۹۹ و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۵۷۵۶ تا تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070992
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ۶۹ درصد سرمایه شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است و ۳۱ درصد در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756704
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۸۳۳۶/۶۰۲/۹۴مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اشخاص مشروحه زیر به سمت اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اعضای اصلی: بانک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ سیدمحمد آسوده کدملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ حجت پوستین چی کدملی ۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱ محمد میهن یار کدملی ۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲ اعضای علی البدل: شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ شرکت لیزینگ پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۶۳۶ روزنامه‌های اطلاعات و فرصت امروز را به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۱۳۱۴۴۸۱۱۴۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038238
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۰۸۹۱/۶۰۲/۹۵ مورخ ۲۱/۶/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کباری کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ بنمایندگی از طرف شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سید محمد آسوده خلجانی کدملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها بروات و سفته‌ها با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره انجام می‌شود. هیات مدیره به مدیرعامل اختیارات ذیل را تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه مدیران اجرایی و کارکنان شرکت و تعیین شغل، دستمزد، حقوق، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت ضوابط و آیین نامه‌های مربوط افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و عنداللزوم بستن حساب با رعایت آیین نامه مالی دریافت مطالبات شرکت به حساب شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود، کارمزد و متفرعات صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت ضوابط مربوط مبادرت به انجام هر نوع عملیات بیمه اتکایی قبولی و واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و انجام سایر امور حرفه‌ای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از قبیل بازاریابی و برگزاری و شرکت در همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و بین المللی در چارچوب مصوبات هیات مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد دادخواست، تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه طبق مقررات و ارائه آن به هیات مدیره و نیز ارسال یک نسخه از صورت‌های مالی تایید شده به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ۹۵۰۷۰۵۵۱۶۲۴۶۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254409
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ و مجور شماره ۵۶۶۵۸/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر رسول سعدی با کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای دکتر مجتبی کباری با کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد آسوده با کدملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد میهن یار با کدملی ۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت پوستین چی با کدملی ۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات و سفته‌ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ا مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۲۵۱۳۱۵۵۵۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347639
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۶۹۶۷۸/۶۰۲/۹۵مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵بیمه مرکزی و نامه شماره ۱۳۱ ۲۹۶۲۴۹ / ۹۵۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۱۰۸۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دو هزار و پانصد میلیارد ریال) منقسم به دو میلیارد و پانصد میلیون سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و اندوخته سرمایه‌ای و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۲۹۳۱۱۰۴۷۸۰۰ریال طی گواهی بانکی شماره۱۴۵۰/۹۵ص / ۲۹۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک واریز گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۲۲۱۲۹۲۱۶۹۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414330
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ باستناد مجوز شماره ۶۳۴۲/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۷/۰۱/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۵به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های اطلاعات و فرصت امروز به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۱۶۳۷۲۹۱۸۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291230
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۵۰۷۶/۶۰۲/۹۷ مورخه ۷/۶/۱۳۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول سعدی به کد ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره سید محمد آسوده کد ملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره محمد میهن یار کد ملی ۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره حجت پوستین چی کد ملی ۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه مدیران اجرایی و کارکنان شرکت و تعیین شغل، دستمزد، حقوق، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت ضوابط و آیین نامه‌های مربوط افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و عنداللزوم بستن حساب با رعایت آیین نامه مالی دریافت مطالبات شرکت به حساب شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود، کارمزد و متفرعات صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت ضوابط مربوط مبادرت به انجام هر نوع عملیات بیمه اتکایی قبولی و واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و انجام سایر امور حرفه‌ای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از قبیل بازاریابی و برگزاری و شرکت در همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و بین المللی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علامت تجاری طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد دادخواست، تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه طبق مقررات و ارائه آن به هیئت مدیره و نیز ارسال یک نسخه از صورت‌های مالی تایید شده به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات و سفته‌ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با حق تفویض به غیر انجام می‌شود. پ۹۷۰۸۰۷۳۷۶۵۷۳۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291245
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۲۷۴۷۰/۶۰۲/۹۶ مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۵۴۱۷/۶۰۲/۹۷ مورخه ۱۴/۷/۱۳۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. شرکت بانک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ سید محمد آسوده به کد ملی ۱۳۸۱۴۶۸۵۰۰ حجت پوستین چی به کد ملی ۰۰۳۹۱۳۷۰۴۱ محمد میهن یار به کد ملی ۰۹۳۹۳۴۲۷۸۲ به سمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ شرکت لیزینگ پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۶۳۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۰۷۲۵۳۳۵۴۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه