استیل آذین ایرانیان

شرکت استیل آذین ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320187263
تهران شهر تهران-پاسداران-خيابان بوستان-خيابان نيلوفر-پلاك -14-طبقه همكف-- 1957663355
17
افراد
22
آگهی‌ها
368733
شماره ثبت
1388/12/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 593608
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۹۱۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603980
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' و 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن کبریت چی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۱۹۶۹۳ و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی ۰۰۴۲۹۷۳۴۷۳ و آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۹۱۹۳۴ و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مجید صانعی موسوی و موسسه فرهنگی ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای مجید شایسته تا تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۵۰۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603982
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن کبریت چی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۱۹۶۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی ۰۰۴۲۹۷۳۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۹۱۹۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه فرهنگی ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای مجید شایسته به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مجید صانعی موسوی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی ۰۰۴۲۹۷۳۴۷۳ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها و برات سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با دو امضای ثابت مدیرعامل و امضای دوم رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۰۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۵۱۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172158
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردید: ۱ آقای محسن کبریت چی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۱۹۶۹۳ ۲ آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی ۰۰۴۲۹۷۳۴۷۳ ۳ آقای مجتبی کیان پیشه به شماره ملی ۰۴۹۱۶۴۴۲۸۰ ۴ آقای محمدجعفر بابالویی به شماره ملی ۴۲۸۰۴۷۰۵۸۸ آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۹۱۹۳۴ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کدملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار و آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۰۱۳۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172159
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: آقای محسن کبریت چی به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی چمن زاد به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مجتبی کیان پیشه به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدجعفر بابالویی به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا تاج دینی به عنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها و برات، سفته، قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با دو امضا، امضای ثابت مدیرعامل و امضاء دوم رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره نماینده شرکت توسعه صنعت خاور آذین همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۱۳۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588525
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بعنوان بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کد ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای حامد حسینی فشمی با کد ملی ۰۰۶۹۵۲۴۶۹۶ بجای آقای علیرضا تاج دینی بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۴۸۹۵۱۱۳۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588527
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ … … … … تکمیل امضا گردیده است پ۹۳۰۶۰۴۲۳۴۱۴۵۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695009
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای میر حسن حسینی به کدملی ۲۷۵۴۲۷۲۵۶۹ بسمت عضو هیات مدیره جایگزین آقای مهدی چمن زاد به کدملی ۰۰۴۲۹۷۳۴۷۳برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید پ۹۳۰۸۲۱۷۵۸۵۳۲۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703248
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند: آقای مجتبی کیان پیشه به کد ملی ۰۴۹۱۶۴۴۲۸۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای محسن کبریت چی به کد ملی ۰۰۶۰۸۱۹۶۹۳ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای میر حسن حسینی به کد ملی ۲۷۵۴۲۷۲۵۶۹ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای حامد حسینی فشمی به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۴۶۹۶ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محمد جعفر بابالویی به کد ملی ۴۲۸۰۴۷۰۵۸۸ بعنوان عضو هیأت مدیره _ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها و برات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با دو امضاء: ۱ امضاء ثابت مدیرعامل ۲ امضاء دوم، رئیس هیأت مدیره و یا یکی از اعضای هیأت مدیره (آقای میر حسن حسینی) همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۸۲۸۵۹۸۹۷۲۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9540165
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام بشماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز کاظمی بشماره ملی ۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای کامران بحرینی بشماره ملی ۴۳۲۱۹۵۵۷۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای جلیل زرکش به شماره ملی ۱۴۶۶۰۲۱۷۱۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره و موسسه فرهنگی و ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای محمدسعید بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد خضرانی‎حاذق‎فکر بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای پرویز کاظمی بشماره ملی ۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات و سفته‎ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نامه‎های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10202846
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' و 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن کبریت چی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۱۹۶۹۳ و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی ۰۰۴۲۹۷۳۴۷۳ و آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۹۱۹۳۴ و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مجید صانعی موسوی و موسسه فرهنگی ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای مجید شایسته تا تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323920
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز کاظمی به شماره ملی ۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کامران بحرینی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۵۵۷۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سعید به شماره ملی ۰۰۴۲۶۱۹۸۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جلیل زرکش به شماره ملی ۱۴۶۶۰۲۱۷۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد خضرائی حاذق فکر به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه فرهنگی و ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای محمد سعید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سعید به شماره ملی ۰۰۴۲۶۱۹۸۳۱ به سمت مدیر عامل. در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10519861
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین هدایتی دولابی و آقای امیر مهریزی و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای پرویز کاظمی و شرکت استیل آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی آجورلو و شرکت کشت و صنعت خلیج نایبند سهامی خاص با نمایندگی آقای عیسی رضائی تا تاریخ ۲۸/۱/۹۱. در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940256
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن کبریت چی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۱۹۶۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی ۰۰۴۲۹۷۳۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۹۱۹۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه فرهنگی ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای مجید شایسته به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مجید صانعی موسوی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی ۰۰۴۲۹۷۳۴۷۳ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها و برات سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با دو امضای ثابت مدیرعامل و امضای دوم رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۰۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730854
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۷۸۵ , ۱۲۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق العاده تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۱۱۷۳۰۶۸۲۷۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811174
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۵۰۳۰۳۷۴۵۵۴۷۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023693
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به: شهر تهران خیابان پاسداران شمالی خیابان سیفان پلاک ۱۴ کد پستی۱۹۵۷۶۱۲۳۴۵ تغییر یافت. پ۹۵۰۶۲۷۷۱۹۶۲۱۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124775
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید حمید ادبی با کدملی ۰۰۴۲۶۳۹۵۸۱ آقا ی محسن کبریت چی با کدملی ۰۰۶۰۸۱۹۶۹۳ آقای حسین دشتی با کدملی ۵۵۳۹۷۸۱۷۲۴ آقای حجت اله قاسمی صیقل سرائی ۵۰۷۹۸۳۹۲۷۲ آقای مجتبی کیان بیشه با کدملی ۰۴۹۱۶۴۴۲۸۰ پ۹۵۰۸۲۳۴۹۶۸۹۹۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466549
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید ادبی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۳۹۵۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محسن کبریت چی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۱۹۶۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای حسین دشتی به شماره ملی ۵۵۳۹۷۸۱۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی به شماره ملی ۵۷۰۹۸۳۹۲۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مجتبی کیان پیشه به شماره ملی ۰۴۹۱۶۴۴۲۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء دوم، یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۲۱۷۵۹۵۵۹۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608294
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به تهران پاسداران خیابان بوستان خیابان نیلوفر پلاک ۱۴ کدپستی ۱۹۵۷۶۶۳۳۵۵ تغییر یافت. پ۹۶۰۶۲۲۷۸۳۳۱۸۵۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980838
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۲۷۹۳۰۴۸۷۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072944
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای سیدحمید ادبی ۰۰۴۲۶۳۹۵۸۱ آقای امیر حسین طباطبائی ۰۴۹۱۳۹۳۵۱۲ شرکت استیل آذین (سهامی خاص) ۱۰۱۰۲۲۸۱۵۴۱ ۴ آقای عصمت اله ساکی زاده ۴۱۹۹۱۲۲۹۳۱ و آقای مجتبی کیان پیشه ۰۴۹۱۶۴۴۲۸۰ پ۹۷۰۳۲۲۹۱۸۸۸۲۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک