سرمایه گذاری الوند

شرکت سرمایه گذاری الوند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320141538
تهران ميدان آرژانتين خيابان زاگرس پلاك 19 1516663139
10
افراد
14
آگهی‌ها
361856
شماره ثبت
1388/10/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 732126
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند رامیانسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۸۵۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ و آقای سیدحمید واحدی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ و آقای حسام واحدی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۱۹۳۳۷ تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحمید واحدی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسام واحدی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۱۹۳۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسام واحدی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۱۹۳۳۷ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۱۵۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172186
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۱۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورتهای مالی وترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید.. اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسام واحدی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۱۹۳۳۷ عضو هیئت مدیره.. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی دارنده کدملی شماره ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۳۱۳۳۳۶۲۴۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058479
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمدمهدی بدلا به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اشرفی به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۳/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد واحدی و آقای حسام واحدی و آقای سید حمید واحدی تا تاریخ ۲/۳/۹۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد واحدی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسام واحدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمید واحدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حمید واحدی بسمت مدیرعامل ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10608965
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ و آقای سیدحمید واحدی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ و آقای حسام واحدی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۱۹۳۳۷ تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحمید واحدی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسام واحدی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۱۹۳۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسام واحدی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۱۹۳۳۷ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۵/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707659
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۵۰۹۸/۱۲۲مورخ ۱۵/۱۲/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر گردید. - موضوع فعالیت شرکت بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. الف: موضوع فعالیت اصلی:۱ - سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد. ۲ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ب: موضوع فعالیت فرعی ۱ - سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲ - سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۳ - سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ۴ - ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:۴ - ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۴ - ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴ - ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ - ۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار تبصره ۱: ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصاب‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید. تبصره ۲: شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. - اساسنامه شرکت در ۶۶ ماده و ۱۹ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلامیه طرح تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل میباشد: موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف: موضوع فعالیت اصلی:۱ - سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد. ۲ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ب: موضوع فعالیت فرعی ۱ - سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲ - سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۳ - سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ۴ - ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:۴ - ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۴ - ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴ - ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ - ۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار تبصره ۱: ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصاب‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید. تبصره ۲: شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. مرکز اصلی در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان آرژانتین خیابان زاگرس پلاک ۱۹ کدپستی ۱۵۱۶۶۶۳۱۳۹ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه شرکت: مبلغ ۳۳۰۰میلیارد ریال منقسم به ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰سهم بانام ۱۰۰۰ریالی می‌باشد. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد هویت کامل رئیس واعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت: شرکت بین المللی تجارت الوند با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳و به نمایندگی حامدواحدی به شماره ملی۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ به عنوان رییس هیئت مدیره و شرکت پتروصنعت کاویان شیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴ و به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی۶۵۹۹۹۴۱۴۳۱۱ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و شرکت نوآوران کالای شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳و به نمایندگی محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۱۰۰ و به نمایندگی محمد وطن پور به شماره ملی ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت صنعت مهرآوران دلتا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴ و به نمایندگی جواد پاک نژاد به شماره ملی ۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد وطن پور بشماره کدملی ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ بسمت مدیر عامل شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قاطم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع حضور یابد هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مطابق قانون تجارت مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی‌های کوتاه مدت:۴۲۰۷۹میلیون ریال بدهی‌های بلند مدت: صفر اسناد تضمینی به عهده شرکت: صفر اطلاعات فوق از صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ استخراج گردیده است روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات ضمنا " اساسنامه شرکت و دوترازنامه و حساب سود و زیان شرکت وصورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول ان در مرجع ثبت شرکت و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد پ۹۴۱۲۲۲۵۷۲۹۹۱۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721554
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۱۰۰ با نمایندگی حمیدرضا اصفی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ بعنوان عضو هیات مدیره واقای عباس دهقان مدیسه به شماره ملی ۴۲۶۹۴۶۶۵۴۵ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است پ۹۵۰۱۱۱۲۴۹۶۶۰۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781818
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به سرمایه گذاری الوند تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۲۱۸۷۰۲۵۸۴۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سیدابراهیم عنایت به شماره ملی ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاو عقود اسلامی با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا یکی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات و ارواق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۳۰۴۴۹۲۹۴۶۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066671
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید واحدی شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ به نمایندگی از شرکت نوآوران کالای شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره و یا یکی از اعضا هیئت میدره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۵۰۷۱۸۲۶۰۹۴۶۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205159
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد پاکنژاد به شماره ملی ۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰ به سمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۱۰۰۱۷۶۱۳۸۳۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334125
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۱۱۲۴۵۸۰۶۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561903
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۲۴۶۹۷۳۴۵۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک