شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320114410


شماره ثبت:
5684
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1385/7/20
آدرس:
بوشهر م شهيد مطهري س جارك ط 3 جنب شركت تعاون عدالت شهرستان بوشهر 7515738475

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیدحسین حسینی 1362298
آقای امیرمهدی مسلمی 1362298
آقای محمدرضا غلامی فرد 1362298
اعظم زندی 1362298
آقای عبدالحمید صبوحی 1362298

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 886419
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهامی عام) شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهامی عام) شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد: ۱ بموجب مجوز شماره ۱۹۱۳۶۳/۱۲۱ ۵/۶/۹۱ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت از سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهام عام) به سرمایه گذاری استان بوشهر (سهامی عام) تغییر یافت. ۲ اساسنامه جدید شرکت که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید. ش۱۶۷۶۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۵۳۱۴۸۶ رئیس اداره ثبت بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362298
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر سهامی عام شماره ثبت ۵۶۸۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۲ و ۵/۵/۹۲ شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر سهامی عام شماره ثبت ۵۶۸۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای سید حسین حسینی بشماره ملی ۳۵۴۹۶۳۷۸۹۶ بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان دشتی بسمت رئیس هیئت مدیره خانم اعظم زندی بشماره ملی ۳۵۵۹۷۴۸۵۶۹ بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان دیلم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر مهدی مسلمی بشماره ملی ۳۵۰۱۱۶۸۱۴۴ بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان بوشهر بسمت مدیرعامل و آقای عبدالحمید صبوحی بشماره ملی ۳۵۷۹۹۳۶۴۱۷ بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان دیر آقای محمدرضا غلامی فرد بشماره ملی ۳۵۲۰۹۰۷۸۹۵ بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان دشتستان همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات باامضای آقای امیر مهدی مسلمی مدیرعامل باتفاق آقای سید حسین حسینی رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره خانم اعظم زندی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری باامضای آقای امیر مهدی مسلمی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ باتفاق آرا بتصویب رسید. ش۱۶۷۶۸۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۴۳۹۹۲ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828697
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهامی عام) شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهامی عام) شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد: ۱ بموجب مجوز شماره ۱۹۱۳۶۳/۱۲۱ ۵/۶/۹۱ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت از سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهام عام) به سرمایه گذاری استان بوشهر (سهامی عام) تغییر یافت. ۲ اساسنامه جدید شرکت که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید. رئیس اداره ثبت بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105070
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان بوشهر شرکت تعاونی عدالت شهرستان دشتی شرکت تعاونی عدالت شهرستان دشتستان شرکت تعاونی عدالت شهرستان دیر شرکت تعاونی عدالت شهرستان تنگستان۲ صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۱۶۵۷۴۳۹۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390427
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ بموجب مجوز شماره ۱۸۵۱۴/۱۲۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دشتستان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۹۳۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بوشهر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۲۲۰۰ وشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دشتی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۲۱۴۲ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۲۷۰۵۰ وشرکت تعاونی عدالت تنگستان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۲۴۳۸۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان دیلم به شماره ملی ۱۰۳۲۰۰۲۳۲۷۰ و شرکت تعاونی عدالت شهرستان گناوه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۴۰۰۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۱۲۸۷۹۷۲۲۶۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390435
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۱۲۸۲۸۰۴۷۹۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983151
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۳۳۲ , ۱۲۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی مستقل و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شامل تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید ش۹۷۰۱۲۸۸۵۵۳۷۲۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه