شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320078487


شماره ثبت:
2046
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1378/9/10
آدرس:
بوشهر شهر بوشهر-بيسيم-خيابان بدر-خيابان شهيد بهشتي-پلاك 0-ساختمان ياس سفيد-طبقه چهارم-واحد 18- 7516758951

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای میراسداله موسوی سادات 13823174
محمد غلامی 13823174
آقای محمد حسین ارغوان 13823174
آقای مهرداد ابراهیمی 13823174
عزیزعلی لرستانی 13823174
آقای علیرضا زارع 13823174
آقای حمیدرضا احمدی 13823181
خانم نسرین شاهواری 13823181

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13676282
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ محل شرکت در واحد ثبتی بوشهر به آدرس میدان امام خمینی ابتدای خیابان فرودگاه ساختمان یاس سفید جنب بانک سامان (بالای بانک صنعت و معدن) طبقه ۴ واحد ۳" و کدپستی ۷۵۱۶۷۵۸۹۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۰۲۸۸۳۹۶۸۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823174
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای میر اسداله موسوی سادات به شماره ملی ۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.. آقای مهرداد ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۰۰۹۴۹۵۲۵ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت پیشگامان نمایشگاهی بوشهر (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۲۷۹۰۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره.. آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای عزیزعلی لرستانی به شماره ملی ۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای محمدحسین ارغوان به شماره ملی۲۵۱۱۰۹۸۷۵۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای علیرضا زارع به شماره ملی ۵۳۲۹۷۷۲۲۳۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۶۱۰۲۷۹۶۴۴۵۵۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823181
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان حسابرس مستقل و آقای حمیدرضا احمدی باکدملی ۲۶۱۹۶۸۲۲۰۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین شاهواری با کدملی ۳۹۷۸۹۵۰۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ انتخاب گردیدند همچنین اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. ج) موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان حسابرس مستقل و آقای حمیدرضا احمدی باکدملی ۲۶۱۹۶۸۲۲۰۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین شاهواری با کدملی ۳۹۷۸۹۵۰۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ الی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند همچنین اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. د) موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند همچنین اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. ح) اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ شرکت پیشگامان نمایشگاهی بوشهر (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۲۷۹۰۸ و) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۶۱۰۲۷۴۰۱۹۰۹۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13909515
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۱۲۱۲۴۱۶۹۲۲۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936657
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۶۱۲۲۱۶۴۳۱۴۹۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270222
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۷۲۸۳۴۴۲۸۲۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه