شرکت پتروشیمی پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320061053


شماره ثبت:
967
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1386/12/15
آدرس:
استان بوشهر - شهرستان عسلويه - بخش مركزي - شهر نخل تقي-اصلي-خيابان جاده اصلي-جاده 15 كيلومتري نخل تقي-پلاك 0-طبقه همكف- 7511811370

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مصطفی امیدقائمی 13412619
آقای علیرضا وفا 13412619
آقای فریدون امیری 13412619
آقای قاسم منظری توکلی 13412619
آقای حسن پورعبدالهیان 13412619
آقای سید علی شاهچراغی 13522296

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13054897
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون امیری به شماره ملی ۶۲۰۹۴۶۲۳۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید ش۹۵۰۷۱۳۹۹۶۷۲۰۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221301
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء گروه اول: آقای علیرضا وفا یا آقای جلیل قسامی امضاء گروه دوم: آقای فریدون امیری یا آقای علیرضا هاتفی یا آقای حسین بارگاهی کلیه آوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم معتبر همراه. ش۹۵۱۰۰۷۱۵۷۹۰۹۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232626
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ به مدت دو سال انتخاب گردیدند ش۹۵۱۰۱۲۵۶۷۳۰۶۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379394
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۱۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۲۸۹۸۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهام عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید. ش۹۶۰۱۲۰۵۴۹۴۰۱۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412619
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای قاسم منظری توکلی به شماره ملی ۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا وفا به شماره ملی ۲۲۹۷۳۳۲۶۱۰ به نمایندگی از شرکت صنایع پترو شیمی خلیج فارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان حسن پورعبدالهیان به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۰۷۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و فریدون امیری به شماره ملی ۶۲۰۹۴۶۲۳۱۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندر امام باشناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم با مهر شرکت معتبر می‌باشد امضاء گروه اول: آقایان: علیرضا وفا (مدیرعامل) و جلیل قسامی (رئیس مجتمع) امضاء گروه دوم: آقایان: فریدون امیری (رییس امور مالی)، علیرضا هاتفی (رییس حسابرسی داخلی) و حسین بارگاهی (رییس حسابداریمدیریت) ش۹۶۰۲۱۳۶۴۹۶۵۶۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522296
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۶۳۳۴/۴۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی شاهچراغی به شماره ملی ۴۸۷۹۶۱۴۳۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید ش۹۶۰۴۲۸۱۱۹۶۲۱۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651415
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۲۱۹۲/۴۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به به تصویب رسید. ش۹۶۰۷۱۸۳۵۳۵۲۱۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924960
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس مرکز اصلی شرکت به استان بوشهر، شهرستان عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به کد پستی: ۷۵۱۱۸۱۱۳۷۰ تغییر یافت در نتیجه ماده چهار اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۱۶۲۴۳۲۲۸۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171756
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰و شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ ا سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۷انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد وروزنامه ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۵۲۴۳۷۲۵۲۵۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه