پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی نوری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320059990
بوشهر عسلويه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي 7511811366
9
افراد
11
آگهی‌ها
941
شماره ثبت
1378/11/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12714138
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ وشرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ وشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ ش۹۴۱۲۲۵۶۰۳۴۳۳۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12844950
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی طاهری نجف آبادی با شماره ملی۲۲۹۱۶۰۵۴۳۷ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱بسمت مدیرعامل ونائب رییس هیئت مدیره آقای بهنام توانا با شماره ملی ۳۵۰۰۵۰۵۰۳۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ بسمت دبیر هیئت مدیره آقای علیرضا وفا با شماره ملی ۲۲۹۷۳۳۲۶۱۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ بسمت رییس هیئت مدیره آقای محمد حیدری با شماره ملی ۱۰۹۱۶۶۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندر امام با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره ب درضمن براساس ماده۴۲ اساسنامه، هیات مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات منعقده. ج همچنین به استناد ماده ۴۴ اساسنامه، امضای چک‌ها، بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت: مقرر گردید کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق به شرح ذیل، به همراه مهر شرکت معتبر باشد. امضای اول: آقای مجتبی طاهری (مدیرعامل) یا آقای تقی صانعی (رئیس مجتمع) امضای دوم: آقای بهنام توانا (رئیس امور مالی) یا آقای احمد شکیبی نسب (رئیس حسابداری مدیریت) ضمنا قراردادها و اسناد تعهدآور با دو امضای مدیرعامل و رئیس امور مالی و عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۳۲۲۱۸۹۳۷۹۲۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913191
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ با نمایندگی آقای اکبر آبکاراصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۸۲۱۸۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ش۹۵۰۴۲۷۵۵۵۹۰۹۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913193
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) برای سال مالی۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان , وجریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۴۲۷۲۴۰۳۸۷۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138386
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حیدری به شماره ملی ۱۰۹۱۶۶۲۹۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی طاهری نجف آبادی به شماره ملی ۲۲۹۱۶۰۵۴۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای بهنام توانا به شماره ملی ۳۵۰۰۵۰۵۰۳۱ به سمت دبیر هیئت مدیره تعیین گردیدند ش۹۵۰۹۰۱۱۵۸۴۰۴۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201788
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پتروشیمی بندر امام با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ با نمایندگی آقای محمد حیدری به شماره ملی ۱۰۹۱۶۶۲۹۹۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره وشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ با نمایندگی آقای مجتبی طاهری نجف آبادی به شماره ملی ۲۲۹۱۶۰۵۴۳۷ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ با نمایندگی آقای بهنام توانا به شماره ملی ۳۵۰۰۵۰۵۰۳۱ به سمت عضو و دبیر هیئت مدیره وشرکت پتروشیمی مبین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ با نمایندگی آقای حسین یوسف زاده راویزی به شماره ملی ۳۰۵۱۶۶۱۶۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره ش۹۵۱۰۰۱۵۰۰۴۲۲۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462158
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اقای سپهدارانصاری نیک به شماره ملی ۵۹۹۹۶۳۸۵۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. ش۹۶۰۳۱۷۲۵۳۶۱۸۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507364
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون (اصلی) و موسسه حسابرسی هشیاربهمند باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید ش۹۶۰۴۲۰۵۵۹۱۸۷۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923461
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ وشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ و شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ ش۹۶۱۲۱۶۲۳۷۲۳۲۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115304
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حکیم کرمی به شماره ملی۳۷۱۰۸۴۱۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای تقی صانعی به شماره ملی۱۲۲۹۶۷۲۲۲۲ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای سیدفرهنگ حسینی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به سمت عضو هئت مدیره و آقای محمد حیدری به شماره ملی۱۰۹۱۶۶۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندر امام با شناسه ملی ۱۰۸۰۷۲۳۷۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای بهنام توانا به شماره ملی ۳۵۰۵۰۵۰۳۱به سمت دبیر هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق به شرح ذیل، به همراه مهر شرکت معتبر باشد. امضای اول: آقای تقی صانعی (مدیرعامل) یا آقای حکیم کرمی (رئیس هیات مدیره) امضای دوم: آقای بهنام توانا (رئیس امور مالی) یا آقای احمد شکیبی نسب (رئیس حسابداری مدیریت) ضمنا قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس امور مالی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود هیات مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات منعقده. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگا ه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، باحق حضور مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادۀ دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال ش۹۷۰۴۲۰۹۲۸۱۳۶۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180446
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی نوری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۳/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سپهدار انصاری نیک به شماره ملی ۵۹۹۹۶۳۸۵۹۳ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین باشناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید ش۹۷۰۵۳۰۷۱۳۳۵۶۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک