شرکت پتروشیمی مبین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320055865


شماره ثبت:
837
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1377/11/24
آدرس:
عسلويه 1969753111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
جمشید سبزکار 12784899
حکیم کرمی 12784899
حمید وفایی 12784899
آقای محمد حیدری 12784899
آقای چنگیز بختیاری تبار 13029495
آقای عبدالرحیم قنبریان 13029495
آقای سعید کریمی 13492910
احمد فرهمند 14093276
آقای افشار سرکانیان 14093276
آقای نریمان شیرزاد 14093276

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 741328
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیر شرکت تفویض گردید. ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در ۱۳۹۱ انتخاب گردید. ۵ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت. ۶ سایر موارد: ۱۶ به منظوره قدر دانی از مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بر اساس دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی حق الزحمه جبران زحمات پرداخت گردد. ۲۶ هیئت مدیره شرکت مجاز است به منظور قدر دانی از زحمات مجموعه کارکنان امور مالی و سایر واحدهای موثر در تهیه صورتهای مالی (با تشخیص مدیر عامل بر اساس دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان حق الزحمه جبران زحمات پرداخت نماید. ش۲۰۱۶۱۰۰۷۵۱۱۱۷۲۸۵۷۶۱۶ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632983
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

۱ نام، شماره ثبت شناسه ملی شرکت: شرکت پتروشیمی مبین، ۸۳۷، ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی، فرآورده‌های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، صندوق پستی ۴۱۸ ۷۵۳۹۱ کدپستی ۷۵۳۹۱۴۶۴۸۴ ۴ مدت شرکت: نامحدود ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲۵۲ و ۱۴ میلیارد ریال منقسم به تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۲/۱۴ سهم هزار ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۲ به ثبت رسیده است. ۶ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، شماره ثبت ۸۹۲۴۷، شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰، نماینده علیرضا شمیم، نام پدر خدارحیم، شماره شناسنامه ۶۰۸، کد ملی ۲۰۰۲۷۸۸۹۲۸، سمت در هیات مدیره رئیس، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۸۹۲۴۳، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۱، نماینده جمشید سبزکار، نام پدر عیدو، شماره شناسنامه ۵۰۱، کد ملی ۳۶۲۰۹۱۷۹۹۱، سمت در هیات مدیره نایب رئیس، شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) شماره ثبت ۹۴۱، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۰، نماینده حسن تقوی گنجی، نام پدر نامدار علی، شماره شناسنامه، ۲۵۵۶، کد ملی ۲۰۶۱۰۲۰۴۴۵، سمت در هیات مدیره عضو، شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد شماره ثبت ۱۰۶۶، شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۴۲۷۷ نماینده محمدرضا میراحمدی، نام پدر غلامحسین، شماره شناسنامه ۱۶۷۷، کد ملی ۱۸۱۶۲۰۰۹۰۵، سمت در هیئت مدیره عضو، شرکت پتروشیمی فجر شماره ثبت ۶۶۲۹، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲ نماینده حکیم کرمی، نام پدر محمد، شماره شناسنامه ۶۳۰۸، کد ملی ۳۸۷۱۳۰۸۴۱۲، سمت در هیات مدیره عضو، ۸ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، تقسیم سود: وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکتهای سهامی عام است. مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند: ۱ مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار مال از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل، استماع گزارش بازرس با بازرسان، بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تصفیه: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ جمع بدهی‌های شرکت مبلغ ۶۲۱/۳۰۵/۸ میلیون ریال شامل بدهی‌های جاری مبلغ ۷۰۰/۳۲۳/۷ میلیون ریال و جمع بدهی‌های بلند مدت شرکت مبلغ ۹۲۱/۹۸۱ میلیون ریال و تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی شرکت نیز مبلغ ۱۵۹/۸۴ میلیون ریال می‌باشد. ۱۱ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد ش۱۸۶۹۹۱۵ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10511103
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیر شرکت تفویض گردید. ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در ۱۳۹۱ انتخاب گردید. ۵ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت. ۶ سایر موارد: ۱۶ به منظوره قدر دانی از مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بر اساس دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی حق الزحمه جبران زحمات پرداخت گردد. ۲۶ هیئت مدیره شرکت مجاز است به منظور قدر دانی از زحمات مجموعه کارکنان امور مالی و سایر واحدهای موثر در تهیه صورتهای مالی (با تشخیص مدیر عامل بر اساس دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان حق الزحمه جبران زحمات پرداخت نماید. رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766375
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ - شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ - شرکت پتروسیمی نوری (برزویه) (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰ - شرکت پتروشیمی فجر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲ - شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۴۲۷۷ ش۹۵۰۲۰۶۲۳۳۵۷۹۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784899
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف آقای حمید وفائی باشماره ملی ۴۸۴۹۴۴۱۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جمشید سبز کار با شماره ملی ۳۶۲۰۹۱۷۹۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای علیرضا شمیم با شماره ملی ۳۰۰۲۷۸۸۹۲۸به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حیدری با شماره ملی ۱۰۹۱۶۶۲۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حکیم کرمی با شماره ملی۳۸۷۱۳۰۸۴۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره ب کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق بشرح ذیل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد امضای اول: آقای جمشید سبزکار (مدیرعامل) یا یکی از اعضای هیئت مدیره امضای دوم: آقای احمد انصاری یاآقای هادی قنواتی ضمنا قرار دادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۵۰۲۱۹۵۷۲۲۶۰۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841853
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان پورس و اوراق بهادار) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب و اختیارتعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. ۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روز نامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۵ انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۱۹۶۳۵۱۹۰۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029495
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حکیم کرمی به شماره ملی ۳۸۷۱۳۰۸۴۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای جمشید سبز کار به شماره ملی۳۶۲۰۹۱۷۹۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل , آقای عبدالرحیم قنبریان به شماره ملی ۲۳۷۰۴۰۷۹۶۴به سمت عضو هیئت مدیره وآقای غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد به شماره ملی ۵۲۶۸۷۴۴۸۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای چنگیز بختیاری تبار به شماره ملی ۱۹۷۱۸۴۷۱۸۶به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با امضای متفق بشرح ذیل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد: امضای اول: آقای جمشید سبز کار (مدیرعامل) یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت امضای دوم: آقای هادی قنواتی (رئیس امور مالی) یا آقای امید شهر آزاد (رئیس حسابداری مالی) همراه با مهر شرکت و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. - هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در اساسنامه را بشرح ذیل به همراه حق توکیل به غیر به مدیرعامل تفویض نمود - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجعه قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر گونه حساب واستفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکتصدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت، و یا اوراق بهادار و استرداد آنها اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفیری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجعه قضائی ویا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ویا دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داد خواست یا دعوا، ادعای جهل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه و ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین اساسنامه، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با حسابرس و بازرس برای اجرای وظایف خود. ش۹۵۰۶۲۹۱۶۹۹۷۳۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452880
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۳۰۹۷۶۲۴۵۱۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492910
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید کریمی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۲۲۳۰۱به نمایندگی از شرکت عملیات غیر صنعتی پازار گاد به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردید ش۹۶۰۴۱۱۶۷۶۹۳۵۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858912
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰ شرکت پتروشیمی فجر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲ شرکت عملیات غیرصنعتی پازار گاد سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۴۲۷۷ ش۹۶۱۱۱۶۳۱۵۲۷۴۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057551
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۳۰۹۲۵۲۶۹۵۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057572
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حکیم کرمی به شماره ملی به نمایندگی ازشرکت پتروشیمی فجر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جمشید سبز کار به شماره ملی به نمایندگی ازشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای چنگیز بختیاری تبار به شماره ملی به نمایندگی ازشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامعلی زال خانی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید کریمی به شماره ملی به نماینگی ازشرکت عملیات غیر صنعتی پازار گاد سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۸۴۲۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق بشرح ذیل به همراه مهر شرکت معتبر باشد: امضای اول: آقای جمشید سبزکار (مدیرعامل) یا یکی از اعضای هیئت مدیره امضای دوم: آقای هادی قنواتی (رئیس امور مالی) یا آقای شهر آزاد (رئیس حسابداری مالی) ضمنا قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره بخشی از اختیارات خویش (مندرج در اساسنامه شرکت) به شرح ذیل را به همراه حق توکیل به غیر، به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافیق و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با حسابرس و بازرس برای اجرای وظایف خود. ش۹۷۰۳۰۹۳۸۵۱۰۰۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093276
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشار سرکانیان با کدملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شمیم با کدملی ۲۰۰۲۷۸۸۹۲۷ به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای غلامعلی زال خانی با کدملی ۵۲۷۸۷۴۴۸۴۴ به نمایندگی شرکت پتروشیمی نوری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد فرهمند با کدملی ۰۰۳۶۴۸۸۹۱۷ به نمایندگی شرکت پتروشیمی فجر به شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نریمان شیرزاد با کدملی ۲۰۶۱۳۷۵۱۱۱ به نمایندگی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۸۴۲۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه امضاهای مجاز بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و آقای هادی قنواتی همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره بخشی از اختیارات خویش بشرح مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل (در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت) به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری انعقاد هرنوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها دادسراها، مراجعع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداداسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ش۹۷۰۴۰۵۳۱۳۹۰۴۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه