شرکت غلتک سازان سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260496984


شماره ثبت:
29026
تعداد بازدید:
33
تأسیس:
1385/10/25
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش كوهپايه - دهستان سيستان - روستا شهرك صنعتي شرق سجزي-شهرك صنعتي سجزي-خيابان فاز دوم-خيابان هفنم شرقي بلوك 22-پلاك 21-طبقه همكف- 8139174518

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عبدالجواد اسلامی 1618035
وحید شعبانی 1683253
آقای علی میرمحمدصادقی 9637324
خسرو خوروش 9637324
محمد کاظم شبانی 9637324
افشین طایفه 13005521
حسین انصاری شوریجه 13121172
روح اله سلطانی 13572804
آقای غلامرضا موسوی غروی 13572804
آقای محمود ذاکر 13572806
آقای محمد منصورزاده 13572806
مهران انصاری شوریجه 14220423
آقای سیدهادی مدینه 14220423

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1409749
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ و طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید ازمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۶۶۲۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618035
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عبدالجواد اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۳۶۶۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682778
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین انصاری شوریجه به نمایندگی از شرکت چدن سازان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی میر محمد صادقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای وحید شبانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود ذاکر بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۱۵۵۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683253
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین انصاری شوریجه بشماره ملی ۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱ بنمایندگی از شرکت چدن سازان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳، آقای علی میر محمد صادقی بشماره ملی ۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳ و آقای وحید شبانی بشماره ملی ۲۴۱۰۹۶۶۶۹۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۱۵۶۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9637324
آگهی تصمیمات در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۰۲۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۴/۲ و ۲۴/۲/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: آقایان حسین انصاری شوریجه بنمایندگی از شرکت چدن سازان به کد ملی ۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱ و کدپستی ۸۱۶۸۷۹۸۱۷۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خسرو خوروش به کد ملی ۱۲۸۶۳۶۵۷۵۹ و کدپستی ۸۱۶۶۸۳۶۳۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی میر محمد صادق به کد ملی ۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۳۳۷۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و محمد کاظم شبانی به کد ملی ۲۴۱۰۹۲۸۱۳۷ و کدپستی ۳۸۱۳۷۸۳۶۹۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره متفقا و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184544
آگهی تغییرات در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ با توجه به استعفای آقای محمد منصور زاده از سمت مدیرعاملی آقای میر محمد صادقی خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727659
آگهی تغییرات در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱) شرکت تولیدی چدن سازان به نمایندگی آقای حسین انصاری شوریجه و آقای خسرو خوروش و آقای محمد کاظم شبانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان سید هادی مدینه و محمود نادی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای حسین انصاری شوریجه را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای خسرو خوروش را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد منصور زاده خارج از اعضا را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه ایران جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۲/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005521
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای افشین طایفه با شماره ملی ۰۰۶۴۱۶۷۲۶۷ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۱۵۵۱۰۵۸۷۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121172
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین انصاری شوریجه به شماره ملی ۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱ به نمایندگی شرکت چدن سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا موسوی غروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای وحید شبانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود ذاکر به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۵۰۸۲۰۵۹۹۴۸۶۶۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121174
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت چدن سازان به شماره ثبت ۳۷۲۳ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳، آقای وحید شبانی به شماره ملی ۲۴۱۰۹۶۶۶۹۱وآقای غلامرضاموسوی غروی به شماره ملی ۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۲۰۶۵۹۶۴۴۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540210
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی هایشرکت انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۰۹۷۶۷۲۶۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572803
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۱ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: هیئت مدیره شرکت حداقل مرکب از پنج نفر عضو اصلی می‌باشد که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین سهامداران برای مدت دو سال انتخاب می‌شود. ضمنا شرکت می‌تواند یک یا دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره نیز داشته باشد. ش۹۶۰۵۳۱۹۹۸۶۲۷۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572804
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) به شماره ثبت۳۷۲۳ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳ غلامرضا موسوی غروی به شماره ملی ۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴ و وحید شبانی به شماره ملی ۲۴۱۰۹۶۶۶۹۱ و محمد منصور زاده به شماره ملی ۰۵۳۳۰۸۰۹۰۸و روح اله سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۸۲۴۷۳۸۹ عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند ۰ ش۹۶۰۵۳۱۶۴۰۹۴۲۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572806
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین انصاری شوریجه ۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱ به نمایندگی از شرکت چدن سازان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا موسوی غروی شماره ملی ۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای وحید شبانی شماره ملی ۲۴۱۰۹۶۶۶۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد منصورزاده شماره ملی ۰۵۳۳۰۸۰۹۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای روح اله سلطانی شماره ملی ۱۲۸۸۲۴۷۳۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود ذاکر کد ملی ۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود ش۹۶۰۵۳۱۱۷۱۸۲۰۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890435
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش کوهپایه، دهستان سیستان، شهرک صنعتی سجزی، خیابان فاز دوم، خیابان هفتم شرقی بلوک ۲۲، پلاک ۲۱، کدپستی ۸۱۳۹۱۷۴۵۱۸ تغییر یافت. ش۹۶۱۲۰۳۹۸۸۱۸۴۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110530
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۴۱۶۸۰۲۶۷۴۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220418
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا موسوی غروی به شماره ملی ۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴ به نمایندگی از شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳ و محمود ذاکر به شماره ملی ۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰و مهران انصاری شوریجه به شماره ملی ۱۲۹۲۰۰۸۱۴۸ و سیدهادی مدینه به شماره ملی ۱۲۸۷۱۴۵۶۳۹ و روح اله سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۸۲۴۷۳۸۹ عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۲۶۹۲۱۳۴۴۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220423
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا موسوی غروی کدملی۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴ به نمایندگی از شرکت چدن سازان شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای روح اله سلطانی کدملی ۱۲۸۸۲۴۷۳۸۹به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمود ذاکرکدملی ۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای مهران انصاری شوریجه کدملی۱۲۹۲۰۰۸۱۴۸ به سمت عضو هیات مدیره و سید هادی مدینه کدملی ۱۲۸۷۱۴۵۶۳۹ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. ش۹۷۰۶۲۶۴۴۱۴۴۳۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304322
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ اسمی سهام از ۱۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایۀ شرکت مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (سیصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال) نقدی است منقسم به سیصد و هفتاد و پنج میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. ش۹۷۰۸۱۹۴۸۹۹۲۶۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14316536
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴

به استناد نامه شماره ۴۰۹۶۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۲۶ اصفهان موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف موضوع اصلی: ۱ تولید انواع شمش‌های فولادی به روش ریخته‌گری مداوم و تک باره‌ای. ۲ تولید انواع قطعات صنعتی بر اساس سفارش مشتری ازجمله پاتیل سرباره فولاد سازی، کوکیل و متعلقات مربوطه جهت شمش ریزی، انواع قالب برش و پرس بدنه خودرو از جنس چدن‌های الیاژی و سایر قطعات ریخته‌گری چدنی و فولادی. ۳ ارایه خدمات طراحی انواع پاتیل سرباره و کوکیل و قطعات صنعتی. ۴ مشاوره در امور ریخته‌گری ومدل سازی. ۵ انجام خدمات ساخت انواع مدل‌های ریخته‌گری و عملیات حرارتی قطعات ریخته‌گری شده. ۶ انجام هرگونه فعالیت تولیدی، معاملاتی، و بازرگانی و مالی و همچنین واردات و صادرات که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به عملیات موضوع بندهای فوق مرتبط باشد. ب موضوع فرعی: ایجاد کارخانه جدید و واحدهای مربوطه و توسعه کارخانه‌های فعلی در راستای پیشبرد و توسعه فعالیت‌های شرکت، ازدیاد و توسعه کمی و کیفی محصولات، فراهم آوردن تسهیلات به منظور گسترش فعالیت‌ها، انجام تحقیقات در جهت دستیابی به دانش جدید و سایر منابع ضروری، کسب، فروش و انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها (بورسی و غیر بورسی) و موسسات و خرید و فروش سهام آنها و مشارکت با دیگران در چارچوب موضوع فعالیت شرکت. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت، اصفهان، شهرک صنعتی سگزی فاز دوم خیابان هفتم به کدپستی ۸۱۳۹۱۷۴۵۱۸ می‌باشد. شرکت فاقد شعبه است. مدت شرکت: از تاریخ تاسیس نا محدود است. سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایۀ شرکت مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (سیصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال) نقدی است که به سیصد و هفتاد و پنج میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) به شماره ثبت۳۷۲۳ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳ به نمایندگی غلامرضا موسوی غروی فرزند سید ابراهیم به شماره شناسنامه ۱۶۴۲ و شماره ملی ۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمود ذاکر فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه ۶۱۴۰ و شماره ملی ۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، روح اله سلطانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۴۰۰۷ و شماره ملی ۱۲۸۸۲۴۷۳۸۹ به سمت نایب رئیس هیت مدیره و مهران انصاری شوریجه فرزند حسین به شماره شناسنامه ۷۷۰۹ و شماره ملی ۱۲۹۲۰۰۸۱۴۸ و سید هادی مدینه فرزند سیدجواد به شماره شناسنامه ۲۹۶۰و شماره ملی ۱۲۸۷۱۴۵۶۳۹ به سمت اعضای هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع، صاحبان سهام می‌توانند شخصا، یا وکیل، یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک قانونی (کارت شناسایی، وکالت نامه، نمایندگی) حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود شرکت: تقسیم سود این شرکت بر اساس قانون تجارت انجام می‌شود. اندوختۀ قانونی: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. انحلال و تصفیه: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظربازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ ٪ از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه امورآن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۲۹/۱۲/۱۳۹۶، مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی‌های جاری ۳۷۱٫۴۳۰ میلیون ریال بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت بدهی‌های غیرجاری ۲۱٫۹۳۸ میلیون ریال تضمن وام و ظهر نویسی ضمانت نامه‌های شرکت‌های گروه جمع بدهی‌ها ۳۹۳٫۳۶۸ میلیون ریال مجموعا مبلغ ۹۹٫۴۹۰ میلیون ریال روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان شرکت مربوط به دو سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ و نیز صورت دارایی اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت جهت مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۷۰۸۲۶۱۳۳۷۱۶۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه