توکا رنگ فولاد سپاهان

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260492543
اصفهان - خيابان چهار باغ بالا - خيابان حضرت يحيي - جنب بن بست حامي - پلاك 290 - 8173688343
12
افراد
16
آگهی‌ها
28565
شماره ثبت
1385/8/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 739022
آگهی تصمیمات در شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳ و ۳۱/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: توکا تولید اسپادان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بنمایندگی مرتضی جعفری به کد ملی ۴۶۷۹۳۳۷۷۳۷ و کدپستی ۸۱۷۴۶۵۸۴۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آتیه فولاد نقش جهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷ بنمایندگی عباس امیری شهبازی به کد ملی ۱۲۸۶۶۷۵۰۹۱ و کدپستی ۸۱۷۵۷۳۷۹۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و راهبران فولاد اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰ بنمایندگی فرامرز مظاهری با کد ملی ۱۲۹۱۱۵۹۱۱۴ کدپستی ۸۱۷۳۸۷۶۷۵۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و محمد صفایی راد به کد ملی ۱۲۸۸۰۳۹۴۰۹ و کدپستی ۸۱۷۹۹۵۵۸۶۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ می‌باشد و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با کد ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰ و منصور اعظم نیا با کد ملی ۱۲۸۵۵۰۰۳۵۰ کدپستی ۸۱۳۴۸۳۵۴۱۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۵۸۹۹۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140134
آگهی تصمیمات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۳/ و ۲۵/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰ و منصور اعظم نیا کد ملی ۱۲۸۵۵۰۰۳۵۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ بیست میلیارد ریال بمبلغ بیست و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۷ ریال نقدی است که به ۰۰۰/۵۰۰/۲۷ سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۶۹۰۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412887
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین عسگری بشماره ملی ۱۲۸۵۶۲۰۰۰۳ بنمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان بسمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز مظاهری بشماره ملی ۱۲۹۱۱۵۹۶۱۴ بنمایندگی شرکت راهبران فولاد اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرزاد میر هادی بشماره ملی ۱۲۸۸۷۸۲۳۳۰ بنمایندگی شرکت آتیه فولاد نقش جهان بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد صفایی راد خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت د و سال (۲۰/۳/۹۴) انتخاب گردیدند و اختیارات مدیرعامل براساس صورت جلسه هیئت مدیره ۲۶/۱۰/۸۹ می‌باشد ضمنا در امضا مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۶۸۵۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440042
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱/۱۳۹۲ مبنی بر عملی نمودن افزایشی سرمایه، سرمایه شرکت از محل واریز نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۳۵ میلیارد ریال بمبلغ ۴۵ میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ افزایش بموجب گواهی شماره ۱۵۳۹/۹۲/۱۳۰۵ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۲ بانک پاسارگاد شعبه حکیم نظامی بحساب شرکت واریز و ماده ۷ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال نقدی است که به ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۷۱۶۱۲۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633084
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای منصور اعظم نیا بشماره ملی ۱۲۸۵۵۰۰۳۵۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای توکا تولید اسپادان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱، آتیه فولاد نقش جهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷، پارس فولاد مبین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰ راهبران فولاد اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰ و سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۸۲۹۷۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699667
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین عسگری بشماره ملی ۱۲۸۵۶۲۰۰۰۳ نماینده توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز مظاهری بشماره ملی ۱۲۱۱۱۵۹۶۱۴ نماینده راهبران فولاد اصفهان (سهامی خاص) نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرزاد میرهادی بشماره ملی ۱۲۸۸۷۸۲۳۳۰ نماینده آتیه فولاد نقش جهان (سهامی خاص) عضو موظف هیئت مدیره آقای محمد ناظمی بشماره ملی ۵۶۵۹۷۰۴۶۴۶ نماینده پارس فولاد مبین (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره آقای محمد صفائی راد بشماره ملی ۱۲۸۸۰۳۹۴۰۹ نماینده سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۳۲۸۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699670
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ و طبق اختیار حاصل شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۳/۹۳ سرمایه شرکت از محل مطالبات و صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال نقدی است که به ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰ ریالی تقسیم و تماما پرداخت شده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۳۲۵۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706901
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس به اصفهان سی و سه پل ابتدای خیابان چهارباغ بالا خیابان حضرت یحیی نبش بن بست حامی پلاک۲۹۰ طبقه دوم کدپستی ۸۱۷۳۶۸۸۳۴۳ تلفن۰۳۱۳۶۲۷۶۶۱۵ ۰۳۱۳۶۲۹۴۸۷۸ تغییر یافت و به تصویب مجمع رسید و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۳۰۹۰۲۹۴۹۷۶۰۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895502
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین عسگری بشماره ملی ۱۲۸۵۶۲۰۰۰۳ نماینده شرکت راهبران فولاد اصفهان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز مظاهری بشماره ملی ۱۲۱۱۱۵۹۶۱۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرزاد میرهادی بشماره ملی ۱۲۸۸۷۸۲۳۳۰ نماینده شرکت آتیه فولاد نقش جهان (سهامی خاص) بسمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای محمد ناظمی بشماره ملی ۵۶۵۹۷۰۴۶۴۶ نماینده شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صفائی راد بشماره ملی ۱۲۸۸۰۳۹۴۰۹ نماینده شرکت توکا تولید اسپادن (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۴۱۵۱۹۶۸۶۲۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895504
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آیین تراز آریا شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد وگسترش صنعت، معدن و تجارت (صمت) جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌ها شرکت تعیین گردید. شرکتهای توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ آتیه فولاد نقش جهان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷ سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ راهبران فولاد اصفهان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰ و پارس فولاد مبین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۱۵۸۹۹۷۹۹۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442037
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ موسسه حسابرسی آیین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۳۰۲۵۱۲۷۹۳۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035286
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به سمت بارزس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. شرکت‌های سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ آتیه فولاد نقش جهان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷، توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱، راهبران فولاد اصفهان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰ و پارس فولاد مبین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۲۹۴۴۶۵۲۳۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14069382
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ آقای فرامرز مظاهری بشماره ملی ۱۲۱۱۱۵۹۶۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین عسگری لمجیری بشماره ملی ۱۲۸۵۶۲۰۰۰۳ به نمایندگی از شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس اکبری محمدی بشماره ملی ۱۲۸۱۸۴۲۵۸۳ به نمایندگی از شرکت توکا تولید اسپادان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بانک بشماره ملی ۱۲۸۷۵۵۳۴۷۸ به نمایندگی از شرکت پارس فولاد مبین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صفائی راد بشماره ملی ۱۲۸۸۰۳۹۴۰۹ به نمایندگی از شرکت راهبران فولاد اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت و کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۳۲۱۷۸۸۱۳۰۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217728
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آتیه فولاد نقش جهان (سهامی خاص) سید مهرزاد میرهادی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۸۲۳۳۰به عنوان نماینده شرکت مذکور برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای محمد حسین عسگری لمجیری گردیدند. در سمت سایر اعضاء و امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید ش۹۷۰۶۲۵۴۷۹۳۸۸۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14277948
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ محمدحسین عسگری لمجیری به کدملی ۱۲۸۵۶۲۰۰۰۳ بعنوان نماینده شرکت توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمنا در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره و امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. ش۹۷۰۸۰۲۳۷۵۲۵۹۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344183
آگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین عسگری لمجیری به شماره ملی ۱۲۸۵۶۲۰۰۰۳ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید مهرزاد میرهادی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۸۲۳۳۰ به نمایندگی شرکت آتیه فولاد نقش جهان (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد صفایی راد به شماره ملی ۱۲۸۸۰۳۹۴۰۹ به نمایندگی شرکت راهبران فولاد اصفهان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علی بانک به شماره ملی ۱۲۸۷۵۵۳۴۷۸ به نمایندگی شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص) و آقای امید سخایی به شماره ملی ۱۲۸۵۹۰۰۲۲۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۹) انتخاب شدند. ضمنا در امضای مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. ش۹۷۰۹۱۴۱۴۲۴۰۰۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک