شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260490269


شماره ثبت:
28327
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1385/7/26
آدرس:
خيابان سعادت آباد-نبش چهار راه شيخ صدوق ساختمان 62 8163933777

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید حسین موسویان 1174857
علیرضا باغبانی 1174857
آقای محمد رجائی 1174857
ابراهیم شاه مرادی 1174857
حیدر شمس 1174857
آقای منصور میرزاخانی نافچی 9859550
مرتضی سلیمیان ریزی 14173109

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1174857
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹

باستناد نامه شماره ۱۶۶۹۷۶/۱۲۱ مورخ ۱۳/۶/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱ و ۱۱/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲۶/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقایان محمد رجائی کد ملی ۵۶۵۹۷۹۶۷۲۹ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۷۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین موسویان کد ملی ۱۱۱۰۸۸۹۴۲۹ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آباد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۸۸۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه مرادی کد ملی ۵۴۹۹۵۷۹۹۹۷ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۰۸۲۰، علیرضا باغبانی کد ملی ۱۲۶۳۲۵۰۲۵۴ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۳۷۵۳۳ و حیدر شمس کد ملی ۱۱۱۰۷۳۸۳۲۳ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فلاورجان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۱۷۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۱۷۰۸ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سمیرم شناسه ملی ۱۰۲۶۸۰۷۴۲۱۹ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی کد ملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال منتهی ۳۱/۶/۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۲۵۱۱۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859550
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۹۶۹ و آقای منصور میرزاخانی به کدملی ۱۸۱۷۵۸۱۹۲۹ و کدپستی ۸۱۶۶۷۷۳۷۷۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820077
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ و نامه شماره ۱۲۰۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۸/۹۴ اداره نظارت بر نهادهای مالی (بورس) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آباد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۸۸۷۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون بشناسه ملی۱۰۲۶۰۰۵۰۸۲۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۷۱۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فلاورجان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۵۱۵۹ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان چادگان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۱۰۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۳۷۵۳۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۱۷۰۸ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت سال انتخاب گردیدند. * مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا بمنظور درج و نشر آگهی‌های شرکت معین شد. صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تصویب شد. ش۹۵۰۳۰۶۴۰۲۲۵۵۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820578
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ و نامه شماره ۶۸۰۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۲/۹۵ اداره امور نهاد‌های مالی (بورس) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی کاربردتحقیق (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا بمنظور درج و نشر آگهی‌های شرکت معین شد. صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصویب تصویب شد. ش۹۵۰۳۰۸۷۹۴۴۷۵۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896620
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۹۰۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ اداره امور نهادهای مالی (بورس) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ تصویب شد. * مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی آذرین حساب (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت معین شد. ش۹۵۰۴۱۵۳۳۳۹۲۴۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350596
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۷۸۵۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیرشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ (حسابداران رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب گردید روزنامه نسل فردا بمنظور درج و نشر آگهی‌های شرکت معین شد. شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آبادشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۸۸۷۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان ۱۰۲۶۰۴۷۹۷۱۱ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۳۷۵۳۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۰۸۲۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لنجان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۵۹۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان چادگان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۱۰۵ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۲۱۷۰۸ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۲۲۶۹۴۵۲۶۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706933
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۶۷۲۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۷/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم شاه مرادی بشماره ملی ۵۴۹۹۵۷۹۹۹۷ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۰۸۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین موسویان بشماره ملی ۱۱۱۰۸۸۹۴۲۹ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آباد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۸۸۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا باغبانی بشماره ملی ۱۲۶۳۲۵۰۲۵۴ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۳۷۵۳۳ بسمت دبیر هیئت مدیره برای مدت تا تاریخ ۱۶/۱۰/۹۷ انتخاب گردیدند. آقای سید حسین موسویان بشماره ملی ۱۱۱۰۸۸۹۴۲۹ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب و اختیارات هیئت مدیره مشروح در بندهای۲۴ و ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۲، ۲۳ ماده ۴۱ اساسنامه متبوع به نامبرده تفویض گردید. چک‌ها، قراردادها، اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از آقایان ابراهیم شاه مرادی و علیرضا باغبانی (بترتیب رئیس و عضو هیئت مدیره) ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد دفاتر اسناد رسمی و نیز اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منقوش به مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۲۱۳۸۸۸۱۳۷۱۹ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۱۸۰۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی، مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردید. روزنامه کیمیای وطن به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۲۰۵۹۹۱۳۰۱۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173109
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ و به استناد نامه شماره ۳۲۸۷۱/۱۲۲مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلیمیان ریزی بشماره ملی ۱۱۷۰۶۳۱۴۷۹ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لنجان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۵۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره ۱۶/۱۰/۱۳۹۷تعیین گردید. در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید. ش۹۷۰۵۲۵۶۱۸۵۹۷۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه