سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260482101
اصفهان - خيابان استانداري - روبروي بيمارستان حضرت علي اصغر- كوچه شهيد عمراني 8146773613
10
افراد
15
آگهی‌ها
27491
شماره ثبت
1385/4/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 921116
آگهی تغییرات افزایش سرمایه در شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۱ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریالی نقدی است که به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به میدان آزادی بلوار دانشگاه نبش کوچه زمانی مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه اول واحد ۲۱۲ کدپستی ۸۱۷۳۹۹۷۵۹۱ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۸۳۱۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186169
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶ و ۱/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: عزیز اله شمس سولاری بنمایندگی گروه سرمایه گذاری مسکن به کد ملی ۱۷۵۵۶۴۶۱۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره حسن کاظم پور دهکردی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به کد ملی ۴۶۲۱۳۳۷۱۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی مدرس هاشمی با کد ملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ بسمت مدیرعامل و علی مدرس هاشمی بنمایندگی شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به کد ملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ محمدرضا کیانی بروجنی بنمایندگی شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به کد ملی ۱۲۸۰۸۶۲۴۴۰ شمس اله نعمتی ورکی بنمایندگی سرمایه گذاری مسکن تهران به کد ملی ۵۸۰۹۹۰۳۴۵۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق اسناد مالی تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۲ می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۷۹۰۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1616497
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱صورتهای مالی وترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید - ۲سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. منصور آذری رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712166
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس اصفهان خیابان استانداری، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، کوچه شهید عمرانی، کدپستی ۸۱۴۶۷۷۳۶۱۳ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۳۰۹۰۶۶۲۴۲۴۵۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9553584
آگهی تغییرات افزایش سرمایه در شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۱ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریالی نقدی است که به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به میدان آزادی بلوار دانشگاه نبش کوچه زمانی مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه اول واحد ۲۱۲ کدپستی ۸۱۷۳۹۹۷۵۹۱ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10185804
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۷۴۹۱، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۸۸ آقای تقی ملک احمدی نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رضا نکوئی نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مجید سفاری نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات زیر به مدیرعامل تفویض شد: ۱. نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. ۲. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ۳. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ۴. عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی، شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره ۵. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب هریک از عقود مجاز ۷. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول، حسب ضوابط و دستور العملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه، شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره ۸. استخدام، عزل و نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان، حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت ۹. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و.. اعم از کیفری و حقوقی، له یا علیه شرکت ۱۰. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۲/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10351515
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری زاینده رود سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰ و ۹/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به نمایندگی عزیز اله شمس سولاری کد ملی ۱۷۵۵۶۴۶۱۱۹ و کدپستی ۸۱۷۳۹۹۷۵۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پردیس بنمایندگی حسن کاظم پور دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۳۳۷۱۲۲ و کدپستی ۸۱۷۳۹۹۷۵۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی مدرس کد ملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ کدپستی ۸۱۷۳۹۹۷۵۹۱ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران بنمایندگی سید شمس اله نعمتی ورکی کد ملی ۵۸۰۹۹۰۳۴۵۲ و کدپستی ۸۱۷۳۹۹۷۵۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا و با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح صورت جلسه فوق در ۱۰ بند به مدیرعامل تفویض نمود. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۹/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10960333
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶ و ۲۱/۱۰/۸۷ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. ۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن بنمایندگی آقای تقی ملک احمدی و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران بنمایندگی آقای رضا نکوئی و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس بنمایندگی آقای حمید صدری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز و آقای علیرضا جعفری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای رضا نکوئی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید صدری را بسمت عضو هیئت مدیره، و آقای تقی ملک احمد را بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است، تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۷ بتصویب رسید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045037
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به نمایندگی آقای حسن کاظم پور دهکردی بشماره ملی ۴۶۲۱۳۳۷۱۲۲ و کدپستی ۱۹۱۵۹۳۷۹۱۱ و شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به نمایندگی آقای سید شمس اله نعمتی ورکی بشماره ملی ۵۸۰۹۹۰۳۴۵۲ و کدپستی ۱۵۶۶۷۸۶۸۱۱ و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به نمایندگی آقای مجید بلال بشماره ملی ۱۲۶۱۶۸۸۷۲۴ و کدپستی ۸۱۶۸۷۷۴۵۴۶ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای حسن کاظم پور دهکردی را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید شمس اله نعمتی ورکی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا نکویی خارج از اعضاء و سهامداران را بسمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا حدود اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه پیوست می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034146
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس وبازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ وشرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ وشرکت سرمایه گذاری مسکن البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ وشرکت پارس مسکن سامان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۳۱۱۲۵۷۶۸۶۲۹۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923554
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن کاظم پور دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۳۳۷۱۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴به سمت رئیس هیأت مدیره و مهدی بلوچی کد ملی ۰۳۸۴۱۴۵۵۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمدرضا کیانی بروجنی کد ملی ۱۲۸۰۸۶۲۴۴۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره و علی مدرس هاشمی کد ملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مجید سفاری کد ملی ۱۹۷۱۳۵۶۲۶۳به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و علی مدرس هاشمی کد ملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (۲۴/۰۹/۱۳۹۵) انتخاب شدند. امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و … با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل به شرح صورتجلسه شماره ۲۰۹ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳مورد تایید قرار گرفت. ش۹۵۰۴۳۱۳۶۷۴۵۸۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13265478
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ شرکت مهندسین مشاور شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. تراز مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۳۰۳۶۷۹۷۶۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281485
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ آقای حسن کاظم پور دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۳۳۷۱۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی بلوچی به کدملی ۰۳۸۴۱۴۵۵۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا کیانی بروجنی به کدملی ۱۲۸۰۸۶۲۴۴۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی مدرس هاشمی به کدملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید سفاری به کدملی ۱۹۷۱۳۵۶۲۶۳ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی مدرس هاشمی به کدملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. * اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد:) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره.) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره.) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری) عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره.) تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره.) درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز.) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره.) جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت.) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۰۶۳۴۱۴۰۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597329
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ آقای حسن کاظم پور دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۳۳۷۱۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدجمال الدین صمصام شریعت به کدملی ۱۲۸۷۷۳۱۰۵۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فریبرز نعیمی به کدملی ۳۲۵۳۶۵۲۶۸۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای علی مدرس هاشمی به کدملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید سفاری به کدملی ۱۹۷۱۳۵۶۲۶۳ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی مدرس هاشمی به کدملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات تفویضی به مدیرعامل به شرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۴۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ چاپ شده میباشد. ش۹۶۰۶۱۵۷۸۹۲۳۹۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825196
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۲۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۳۰۲۱۹۹۰۹۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک