شرکت پویندگان سرمایه سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260470523


شماره ثبت:
26306
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1384/10/22
آدرس:
اصفهان خيابان مشتاق اول خيابان ابوالحسن اصفهاني نرسيده به چهارراه شريف واقفي ساختمان پولادي طبقه 4 8153957553

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محسن شکری زاده 1732701
حسین احمدی جبلی 1734156
آقای علی صفر نوراله 1734156
عزت نور محمد 1734156
سید محمد حسینی بهشتیان 12940800
آقای محمد رضا ثاقب فر 13558521
حمید صفر نوراله 13645212
عباس دیانت دار 13645212

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1732701
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ آقایان علی صفرنوراله کدملی ۱۰۹۰۸۶۷۶۲۱ و حمید صفرنوراله کدملی ۱۰۹۱۲۴۲۹۸۴ و عباس دیانت دار کدملی ۱۲۸۷۹۶۱۲۵۸ و حسین احمدی جبلی کدملی ۰۳۸۱۹۸۵۹۲۱ و عزت نورمحمد کدملی ۱۰۹۰۹۹۱۱۸۵ به عنوان اعضای اصلی هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن شکری زاده کدملی ۱۲۸۲۳۱۳۸۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت در ج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۹۲۳۷۱۸۵۴۷۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734060
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به نشانی خیابان مشتاق اول خیابان ابوالحسن اصفهانی نرسیده به چهارراه شریف واقفی ساختمان پولادی طبقه ۴ کدپستی ۸۱۵۳۹۵۷۵۵۳ انتقال یافت وماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ش۹۳۰۹۲۴۵۱۷۳۷۵۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734118
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ نام شرکت به پویندگان سرمایه سپاهان سهامی عام تغییر یافت و ماده یک اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۳۰۹۲۴۹۷۳۵۱۴۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734156
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ آقایان علی صفرنوراله کدملی ۱۰۹۰۸۶۷۶۲۱ به سمت رییس هیأت مدیره و عباس دیانت دار کدملی ۱۲۸۷۹۶۱۲۵۸ به سمت مدیرعامل و حسین احمدی جبلی کدملی ۰۳۸۱۹۸۵۹۲۱ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و عزت نورمحمد کدملی ۱۰۹۰۹۹۱۱۸۵ و حمید صفرنوراله کدملی ۱۰۹۱۲۴۲۹۸۴ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره متفقا وبامهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۹۲۴۳۹۷۴۴۲۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726556
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا ثاقب فر به کدملی ۱۲۸۵۳۱۸۸۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۱۱۵۸۸۱۹۰۰۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940800
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی صفرنوراله به شماره ملی ۱۰۹۰۸۶۷۶۲۱ و حمید صفرنوراله به شماره ملی ۱۰۹۱۲۴۲۹۸۴ و عباس دیانت دار به شماره ملی ۱۲۸۷۹۶۱۲۵۸ و سید محمد حسینی بهشتیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹ و خانم عزت نور محمد به شماره ملی ۱۰۹۰۹۹۱۱۸۵ به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۱۰۸۶۶۷۷۶۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940805
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی صفرنوراله به عنوان مدیرعامل و حمید صفرنوراله به عنوان رئیس هیئت مدیره و عباس دیانت دار به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد حسینی بهشتیان و عزت نورمحمد به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۵۱۰۹۴۵۳۹۸۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558521
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی ۳۱/۶/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و محمد رضا ثاقب فر به کد ملی۱۲۸۵۳۱۸۸۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۳۳۱۷۷۰۰۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645212
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سرمایه سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ علی صفرنوراله به شماره ملی ۱۰۹۰۸۶۷۶۲۱ به سمت رییس هیئت مدیره و حمید صفرنوراله به شماره ملی ۱۰۹۱۲۴۲۹۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس دیانت دار به شماره ملی ۱۲۸۷۹۶۱۲۵۸ نایب رییس هیئت مدیره و سید محمد حسینی بهشتیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم عزت نور محمد به شماره ملی ۱۰۹۰۹۹۱۱۸۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (۱۲/۰۳/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با دو امضاء اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ومکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۶۰۷۱۶۹۴۳۳۳۷۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه