شرکت توکا ریل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260450980


شماره ثبت:
24305
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1383/12/18
آدرس:
اصفهان خ هزارجريب خ شيخ كليني مقابل مخابرات پ 78 8168967661

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیدعباس هوایی 738863
سید مهدی صادق 976910
مجتبی شعبانی 1011956
آقای علی بیات ماکو 1129655
علی اکبر محمد ابراهیمی 1174865
سیدرسول خلیفه سلطانی 1174865
محمد هلاکوهی 1362361
آقای عبدالرضا شاملوی گرجایی 1682830
آقای محمدحسن اسماعیلی 1682830
محسن پورسینا 1682830
بهرام پرورش 1682830
آقای محمدرضا دادور 9558520
آقای منوچهر هادی 9558520
علیرضا جانه 9558520
آقای کریم حسین آبادی 9558520
آقای بهنام باقری 9871351
آقای احمد کارگهی 13535705
آقای محمدمجد اردکانی 13535705
آقای امید سخائی 13535705
آقای آرش بنازاده 13535705
آقای محسن سعیدبخش 13535705
آقای جواد نیلی 13858298
آقای پرویز اخوان 14201840

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 738863
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۱ که در تاریخ ۹/۶/۹۱ واصل گردید تغییرات زیر در هیئت مدیره شرکت بعمل آمده است: ۱ آقای سید عباس هوایی به کد ملی ۱۲۸۶۴۹۲۱۱۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ بنمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ به جای آقای محمد کشانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. ۲ آقای بهنام باقری به کد ملی ۰۰۸۰۰۲۱۲۲۰ و کدپستی ۱۴۸۷۷۶۵۱۴۵ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به جای آقای علیرضا جانه بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. در سمت سایر اعضا و حق امضاء شرکت تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۵۹۲۷۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976910
آگهی تصمیمات در شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۶/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۹/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمده است بموضوع شرکت بند ب ماده ۲ اساسنامه عبارت زیر سازی روسازی نگهداری بهره برداری و تعمیرات خطوط ریلی اضافه گردید آقای سید مهدی صادق به کد ملی ۰۰۴۵۲۷۵۶۷۱ و کدپستی ۱۳۹۴۷۵۳۸۳۱ بنمایندگی شرکت حمل و نقل توکا بجای آقای منوچهر هادی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۰۱۴۱۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011956
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ آقای مجتبی شعبانی کد ملی ۴۳۲۲۸۱۲۶۹۴ و کدپستی ۱۴۱۹۸۳۵۱۶۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک به جای آقای سید عباس هوایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سمت سایر اعضا و امضا مجاز شرکت تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۶۳۴۶۴۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129655
آگهی تصمیمات در شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۲ آقای علی بیات ماکو کد ملی ۰۰۴۶۵۵۰۹۵۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک بجای آقای مجتبی شعبانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمنا در سمت سایر اعضا و حق امضاء تغییر ایجاد نگردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۹۹۳۰۷۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174865
آگهی تصمیمات شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴ و ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی علی بیات ماکو کد ملی ۰۰۴۶۵۵۰۹۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ بنمایندگی محمد رضا دادور کد ملی ۰۰۵۹۸۲۷۴۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل توکا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ بنمایندگی سید مهدی صادق کد ملی ۰۰۴۵۲۷۵۶۷۱ و شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ بنمایندگی علی اکبر محمد ابراهیمی کد ملی ۰۵۱۹۵۸۱۷۱۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی کد ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۵۶۷ ۸۶ مورخ ۱۶/۵/۸۶ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۵۳۰۷۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362361
آگهی تصمیمات در هیئت مدیره شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است محسن پور سینا بشماره ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بجای آقای علی بیات ماکو بسمت رئیس هیئت مدیره محمد هلاکوئی به کد ملی ۵۵۵۸۶۱۵۳۴۶ بنمایندگی شرکت حمل و نقل توکا بجای سید مهدی صادق بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سمت سایر اعضا و امضا مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۹۲۶۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571543
آگهی تغییرات شرکت توکاریل سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۰۶۲۱۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571544
آگهی تغییرات شرکت توکاریل سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام پرورش به شماره ملی ۱۲۸۴۵۰۸۱۱۰ به عنوان نماینده شرکت حمل و نقل توکا به سمت عضو اصلی هیات مدیره جایگزین محمد هلاکوهی گردید. بهرام پرورش به جای سیدرسول خلیفه سلطانی برای بقیه مدت دو سال به سمت مدیرعامل انتخاب گردید و اختیارات ایشان مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ضمنا سیدرسول خلیفه سلطانی همچنان به سمت عضو اصلی هیات مدیره ابقا و در سمت سایر اعضاء و امضا مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۰۶۳۱۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682830
آگهی تغییرات شرکت توکاریل سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پورسینا به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام بسمت رییس هیات مدیره و عبدالرضا شاملوی گرجایی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۶۹۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و بهرام پرورش به شماره ملی ۱۲۸۴۵۰۸۱۱۰ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علی اکبر محمد ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۱۹۵۸۱۷۱۷ به نمایندگی شرکت صنعتی و معدنی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص و محمد حسن اسمعیلی محسن آبادی به شماره ملی ۲۷۳۹۸۴۲۶۳۵ به نمایندگی شرکت سمت و سوی ایرانیان (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴ تعیین گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۰۷۰۱۷ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682838
آگهی تغییرات شرکت توکاریل سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸ را به جای آقای سید رسول خلیفه سلطانی به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴ انتخاب نمود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۰۶۱۱۸ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9558520
آگهی تصمیمات در شرکت توکا ریل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۶/۶/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ محمدرضا دادور به کدملی۰۰۵۹۸۲۷۴۷۵ و کدپستی۱۶۶۷۸۳۴۹۶۳ به نمایندگی شرکت ساتا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جانه به کدملی۰۰۴۵۱۱۱۵۸۸ و کدپستی۱۹۶۷۷۳۵۱۱۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدرسول خلیفه سلطانی به کدملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ و کدپستی۸۱۶۸۹۶۷۶۶۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و منوچهر هادی به کدملی ۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳ و کدپستی۸۱۷۳۸۳۵۶۱۱ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۸۶ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای کریم حسین آبادی به کدملی ۰۰۴۰۰۱۸۴۳۱ و کدپستی۸۱۵۸۹۱۹۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9871351
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۱ که در تاریخ ۹/۶/۹۱ واصل گردید تغییرات زیر در هیئت مدیره شرکت بعمل آمده است: ۱ آقای سید عباس هوایی به کد ملی ۱۲۸۶۴۹۲۱۱۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ بنمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ به جای آقای محمد کشانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. ۲ آقای بهنام باقری به کد ملی ۰۰۸۰۰۲۱۲۲۰ و کدپستی ۱۴۸۷۷۶۵۱۴۵ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به جای آقای علیرضا جانه بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. در سمت سایر اعضا و حق امضاء شرکت تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۶/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900505
آگهی تغییرات در شرکت توکاریل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۸۸ و ۱۲/۹/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:۱) راه آهن جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آقای عبدالمجید افضل و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به نمایندگی آقای حمید احمدی دارانی و شرکت حمل و نقل توکا به نمایندگی آقای منوچهر هادی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال و موسسه حسابرسی بهراد مشار و آقای مهربان پروز به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای عبدالمجید افضل را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید احمدی دارانی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رسول خلیفه سلطانی خارج از اعضاء را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۸۶ می‌باشد ۳) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است۴) ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۹/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076782
آگهی تغییرات در شرکت توکا ریل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵ و ۲۶/۷/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ بنمایندگی آقای محمدرضا دادور بشماره ملی ۰۰۵۹۸۲۷۴۷۵ و کدپستی ۱۶۶۷۸۳۴۹۶۳ و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی آقای حمید احمدی دارانی بشماره ملی ۱۱۵۹۴۷۹۲۷۲ و کدپستی ۸۱۷۶۹۴۳۶۴۱ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ بنمایندگی آقای منوچهر هادی بشماره ملی ۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳ و کدپستی ۸۱۷۳۸۳۵۶۱۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای محمدرضا دادور را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید احمدی دارانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رسول خلیفه سلطانی خارج از اعضای هیئت مدیره را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل طبق مفاد صورت جلسه هیئت مدیره شماره ۵۶۷ ۸۶ مورخ ۱۶/۵/۸۶ می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830242
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۴ بدین وسیله در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاح قانون تجارت اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه صادر می‌گردد تا وفق مقررات ماده ۱۷۸ و ۱۷۷ لایحه اصلاح قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد. ش۹۵۰۳۱۲۱۸۷۷۹۵۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849706
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و گسترش صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۲۴۸۱۶۱۵۵۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535699
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵تصویب شد. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد وصمت جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ و شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶ و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ و شرکت سمت و سوی ایرانیان (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸و شرکت پیام هونامیک (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۶۲۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۰۸۷۶۲۲۱۲۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535705
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد کارگهی بشماره ملی ۰۰۴۳۶۶۴۲۲۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرضاشاملو گرجایی بشماره ملی ۳۹۳۲۵۱۶۹۳۱ نماینده شرکت پیام هونامیک نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش بنازاده بشماره ملی ۱۲۸۸۰۸۴۶۴۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا عضو هیئت مدیره و آقای محمدمجد اردکانی بشماره ملی ۴۴۴۹۵۳۸۰۷۲ نماینده شرکت سمت و سوی ایرانیان عضوهیئت مدیره و آقای محسن سعید بخش بشماره ملی ۱۲۸۴۶۳۹۲۷۴ نماینده شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امید سخایی به شماره ملی ۱۲۸۵۹۰۰۲۲۷ خارج از اعضاء به سمت دبیر هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسنادتعهد آورشرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است وکلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۰۸۲۴۴۵۳۹۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858298
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نیلی احمد آبادی به شماره ملی ۱۲۹۱۰۷۷۲۷۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ (۲۵/۲/۱۳۹۸) به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین آرش بنازاده گردیدند. ش۹۶۱۱۱۶۸۵۵۷۱۷۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047645
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۰۵۴۸۴۱۸۴۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201840
آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ آقای پرویز اخوان به شماره ملی۳۹۷۹۱۵۸۸۲۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره (تا تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۸) به سمت رئیس هیأت مدیره تعیین گردید.. ضمنا در سمت سایر اعضاء و امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید ش۹۷۰۶۱۴۷۵۵۹۹۳۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه