شرکت فولاد افزا سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260449435


شماره ثبت:
24150
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1383/12/24
آدرس:
خ چهارباغ بالا مجتمع تجاري اداري كوثر فاز 1 ط 7 واحد 905 8173696957

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ابراهیم کاشف الحق 666662
آقای علی بیات ماکو 666662
محمود کمانی 1246412
رسول سلیمانپور 1246412
آقای سید حسن ابطحی 1246412
مهدی نوری 1246412
آقای فضل اله شجاعی 10605890
عباسعلی دهدشتی نژاد 10605890
مهدی نوری مشکاتی 13597143
آقای علیرضا حقیقی 13597143

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648795
آگهی تصمیمات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاصشماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

باستناد صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از سه عضو به پنج عضو اصلی افزایش یافت و ماده سی اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۳۴۷۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666662
آگهی تصمیمات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بنمایندگی آقای علیرضا حقیقی با کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ و کد پستی ۸۱۷۳۸۱۷۵۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ بنمایندگی سید حسن ابطحی با کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ و کدپستی ۸۱۶۴۶۵۴۸۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فضل اله شجاعی با کد ملی ۱۱۹۹۵۰۵۷۶۵ و کدپستی ۸۱۷۷۷۷۴۵۱۳ بسمت مدیرعامل و شرکت توکا تولید اسپادان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بنمایندگی ابراهیم کاشف الحق با کد ملی ۰۰۴۷۳۱۵۶۵۲ و کد پستی ۸۱۷۴۶۱۷۷۵۱ و شرکت ایران کشتی بحر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۱۸۶ بنمایندگی مهدی نوری با کد ملی ۱۲۸۷۶۱۲۲۱۰ و کدپستی ۸۱۵۸۹۵۷۱۹۷ و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی علی بیات باکوبا کد ملی ۰۰۴۶۵۵۰۹۵۱ و کدپستی ۸۱۵۸۹۵۷۱۹۷ بعنوان اعضا اصلی برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۸۲۶۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246412
آگهی تصمیمات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۵ و ۲۶/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بنمایندگی آقای علیرضا حقیقی کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ بنمایندگی سید حسن ابطحی کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فضل اله شجاعی کد ملی ۱۱۹۹۵۰۵۷۶۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت توکا تولید اسپادان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بنمایندگی محمود کمانی کد ملی ۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴ شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۱۸۶ بنمایندگی مهدی نوری کد ملی ۱۲۸۷۶۱۲۲۱۰ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی رسول سلیمانپور کد ملی ۱۲۸۷۷۶۳۶۷۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضا در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسه شماره ۱۷ ۸۴ مورخ ۱۵/۹/۸۴ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ۲ موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بترتیب بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۳۱/۱۲/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۸۰۱۲۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540493
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامیعام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۸۶۶۷۸۰ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393436
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین میرمقتدایی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۵۰۷۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شد و در سمت بقیه اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز تغییری حاصل نگردید. ش۹۳۱۰۲۹۶۰۱۷۲۱۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824041
آگهی تغییرات در شرکت فولاد افزاسپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۹ آقای ابراهیم کاشف الحق به جای آقای بهرام زمانی قراقوشی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمنا در سایر سمتها و حق امضاء تغییری حاصل نگردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10605890
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۳ و ۲۰/۶/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ علیرضا حقیقی به کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۱۷۵۶۴ به نمایندگی شرکت تکادو (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن ابطحی به کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ و کدپستی ۸۱۶۴۶۵۴۸۱۱ به نمایندگی شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فضل اله شجاعی به کد ملی ۱۱۹۹۵۰۵۷۶۵ و کدپستی ۸۱۷۷۷۷۴۵۱۳ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) و ابراهیم کاشف الحق به کد ملی ۰۰۴۷۳۱۵۶۵۲ و کدپستی ۸۱۷۴۶۱۷۷۵۱ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10661703
آگهی تصمیمات شرکت فولاد افزا سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

باستناد صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از سه عضو به پنج عضو اصلی افزایش یافت و ماده سی اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669229
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

بدین وسیله در اجرای دستور ذیل ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال صادر می‌گردد تا وفق مقررات مواد ۱۷۸ و ۱۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد. ش۹۴۱۲۰۲۹۹۵۲۵۱۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670890
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ و بنا به اختیار حاصله از تفویض مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۴ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با توجه به مفاد نامه شماره ۰۳۶ ۹۴۹/۱۹۹۶۰۶ مورخ ۲۳/۱۰/۹۴ سازمان بورس اوراق و بهادار مبنی بر تأیید نهایی افزایش سرمایه شرکت، سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۲۹۸۱۶۰۱۱۲۰۰ ریال و آورده نقدی به مبلغ ۱۸۳۹۸۸۸۰۰ ریال به استناد گواهی ۱۹۶۳ مورخ ۲۰/۱۰/۹۴ و۱۲۲۲ مورخ ۴/۷/۹۴ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آزادی اصفهان و جمعا"۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و سرمایه شرکت از ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که به ۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام و عادی منقسم و تماما پرداخت شده است. ش۹۴۱۲۰۳۹۲۰۳۰۰۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827728
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۹۵۰۳۱۱۴۳۶۱۲۱۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524936
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله از تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۵ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با توجه به مفاد نامه شماره ۰۴۰/۲۹۶۹۸۶ , ۹۶۹ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تأیید نهایی افزایش سرمایه شرکت، سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۲۸۷۰۷۶۶۵۰۰۰ ریال و آورده نقدی به مبلغ ۱۲۹۲۳۳۵۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی ۵۰۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۶ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ازادی جمعا «۳۰ میلیارد ریال از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ ۹۰ میلیارد ریال است که به ۹۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام و عادی منقسم و تماما» پرداخت شده است. ش۹۶۰۵۰۱۹۰۷۶۷۹۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581150
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۴۱۲۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار شرکتهای تکادو سهامی عام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ و فرآوری زغالسنگ پروده طبس سهامی عام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ و ایران کشتی بحر سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶و توکا تولید اسپادان سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱) و سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۰۶۲۵۴۴۲۸۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597143
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ علیرضا حقیقی کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱به سمت رئیس هیات مدیره و سیدحسن ابطحی کدملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ابراهیم کاشف الحق کدملی ۰۰۴۷۳۱۵۶۵۲ و مهدی نوری مشکاتی کد ملی۱۲۸۷۶۱۲۳۲۱۰و سیدحسین میرمقتدایی کد ملی ۱۲۸۶۵۵۰۷۱۸ را به سمت اعضای اصلی هیات مدیره فضل اله شجاعی کد ملی ۱۱۹۹۵۰۵۷۶۵به سمت مدیرعامل برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل فضل اله شجاعی و یکنفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه شماره۱۷ ۸۴مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۴ هیات مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۹۶۰۶۱۵۲۸۷۷۲۶۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094996
آگهی تغییرات شرکت فولاد افزا سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده‌اند. تراز مالی سال ۱۳۹۶ تصویب شد. / ش۹۷۰۴۰۶۳۴۰۴۲۴۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه