سرمایه گذاری کار آفرینان رجال

شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260436136
شهرك صنعتي خادم القرآني 8871896421
14
افراد
13
آگهی‌ها
2832
شماره ثبت
1383/5/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 605091
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان رجالسهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد نامه شماره۱۷۹۹۳۴/۱۲۱ مورخ۳/۳/۱۳۹۱ سازمان و بورس و برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ۲۴ و۲۶/۴/۱۳۸۹ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمدرضا رجالی به کدملی۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و کدپستی۸۱۵۸۹۱۳۵۱۱ به نمایندگی ظریف مصور به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کدملی۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و کدپستی۸۱۳۳۷۴۷۸۹۳ به نمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و رسول شاه سنائی گنیرانی به کدملی۱۲۹۰۰۵۱۱۸۶ و کدپستی۸۱۷۵۶۵۸۶۵۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کدملی۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ و کدپستی۸۱۵۸۹۱۳۴۶۱ به نمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹ و علی محمد رجالی به کدملی۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ و کدپستی۸۱۵۳۶۸۵۸۱۶به نمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کدملی۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ و کدپستی۸۱۵۷۹۴۷۷۶۱ به نمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علی اصغر یزدانی به کدملی۱۲۸۶۲۳۵۱۵۴ و کدپستی۸۱۵۶۶۱۴۵۶۱ به نمایندگی شرکت الیاف مصور به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۲۸۰۱۸ و خانم عزت شرکت به کدملی۱۲۸۷۶۳۲۰۰۹ و کدپستی۸۱۵۳۶۸۵۸۱۶ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هریک از اعضای اصلی هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است , ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۲ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و کدپستی۸۱۲۴۶۳۶۵۶۳ و محمدرضا نوید مهر به کدملی۱۲۸۶۶۱۸۳۴۷ و کدپستی۸۱۵۵۸۸۶۶۶۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال۱۳۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۱۴۶۱۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613142
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال سهامی عام, ثبت شده بشماره۲۲۷۹۲و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
بموجب نامه شماره۱۷۹۹۳۴/۱۲۱ مورخ۳/۳/۱۳۹۱ سازمان بورس و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۴/۴/۱۳۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کدملی۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و کدپستی۸۱۲۴۶۳۶۵۶۳ و محمدرضا نویدمهر به کدملی۱۲۸۶۶۱۸۳۴۷ و کدپستی۸۱۵۵۸۸۶۶۶۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید , امضای ذیل ثبت در تاریخ۶/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۱۷۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712354
آگهی تصمیمات در شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمدرضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۳۵۱۱ بنمایندگی ظریف مصور به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی طباطبائی به کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ و کدپستی ۸۱۳۳۷۴۷۸۹۳ بنمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول شاه سنائی به کد ملی ۱۲۹۰۰۵۱۱۸۶ و کدپستی ۸۱۷۵۶۵۸۶۵۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و حمیدرضا رجالی به کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۳۴۶۱ بنمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹ و علی محمد رجالی به کد ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ و کدپستی ۸۱۵۳۶۸۵۸۱۶ بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳ و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ و کدپستی ۸۱۵۷۹۴۷۷۶۱ بنمایندگی شرکت چاپی مصور به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ آقایان مرتضی میرشمس شهشهانی به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۹۴۵۵ و کدپستی ۸۱۲۴۶۳۶۵۶۳ و محمدرضا نوید مهر به کد ملی ۱۲۸۶۶۱۸۳۴۷ و کدپستی ۸۱۵۵۸۸۶۶۶۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۴۲۰۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343526
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان رجال (سهامی عام) شماره ثبت ۲۲۷۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ و نامه شماره ۱۴۰/۵۲۱/۹۲/۱۰۳ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۲ اداره ثبت شرکتهای اصفهان مرکز اصلی شرکت از اصفهان به بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی کدپستی ۸۸۷۱۸۹۶۴۳۵ انتقال یافت و شماره ثبت ۲۸۳۲ جهت آن منظور گردید که از این پس شماره ثبت شرکت محسوب می‌گردد. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۷۸۰۰۳۰۷۳۶۲ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673796
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۸۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان محمدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ (بنمایندگی شرکت ظریف مصور) بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مصطفی طباطبائی کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ (بنمایندگی شرکت الیاف ظریف) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا رجالی کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ (بنمایندگی شرکت تیس نساج) بسمت عضو هیئت مدیره و علی محمد رجالی به کد ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ (بنمایندگی شرکت پتروشیمی رجال) بسمت عضو هیئت مدیره و محمد امیر شاه کرمی به کد ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸ (بنمایندگی شرکت چاپ مصور) بسمت عضو هیئت مدیره و رسول شاه سنایی به کد ملی ۱۲۹۰۰۵۱۱۸۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابدار رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بسمت بازرس اصلی و رسول ابراهیمی به کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضا احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید روزنامه محلی اولیاء و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۹۳۴۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9532536
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ نام شرکت به کارآفرینان رجال، سهامی عام تغییر یافت و ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175955
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ نام شرکت به کارآفرینان رجال، سهامی عام تغییر یافت و ماده یک اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003410
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به نمایندگی شرکت ظریف مصور به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مصطفی طباطبائی با کد ملی ۱۲۸۶۳۱۷۶۳۰ به نمایندگی شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کد ملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به نمایندگی شرکت تیس نساج به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی محمد رجالی با کد ملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰به نمایندگی شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد امیر شاه کرمی با کد ملی ۱۱۲۹۶۹۱۵۷۸به نمایندگی شرکت چاپ مصور به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷به سمت عضو هیات مدیره آقای رسول شاه سنایی با کد ملی ۱۲۹۰۰۵۱۱۸۶ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۴۲۵۶۱۱۸۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003440
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. شرکت ظریف مصور به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۶۰۸، شرکت الیاف ظریف به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۹۹۲ و شرکت تیس نساج به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۱۲۵۹و شرکت پتروشیمی رجال به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۴۸۸۳و شرکت موکت چاپی مصور به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۰۴۷۷ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابدار رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی ارمغان و روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۱۴۹۸۵۳۲۶۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153679
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای اجرای مصوبه مجمع عمومی فو ق العاده مورخه ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ با رعایت مواد ۱۹۲ و۱۹۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت را از مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰ ریالی کاهش یافت و ماده ۶ اسلاسنامه بدین نحو اصلاح گردید ش۹۵۰۹۰۶۸۱۷۴۳۱۱۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587865
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی محمد رجالی با کدملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۷۱۱۰۱ به سمت عضو هیات مدیره خانم هاجر رجالی با کدملی ۱۲۸۸۳۲۹۶۷۹ به سمت عضو هیات مدیره خانم هدی رجالی با کدملی ۱۲۸۸۴۰۳۷۰۴ سمت عضو هیات مدیره آقای رسول شاه سنایی با کدملی ۱۲۹۰۰۵۱۱۸۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب نمودند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء احدی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۶۰۹۵۶۹۵۱۹۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587875
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان محمد رضا رجالی با کدملی ۱۲۸۲۳۵۶۷۹۸، حمیدرضا رجالی با کدملی ۱۲۸۸۳۷۱۱۰۱، علی محمد رجالی با کدملی ۱۱۱۰۰۲۹۸۱۰، وخانم‌ها: هاجر رجالی با کدملی ۱۲۸۸۳۲۹۶۷۹ و هدی رجالی با کدملی ۱۲۸۸۴۰۳۷۰۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابدار رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی اولیاء و روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۹۸۶۱۲۵۶۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199415
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کار آفرینان رجال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۶۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای رسول ابراهیمی با کدملی ۱۲۸۹۴۵۲۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۶۱۲۱۱۱۵۷۲۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک