شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260420744


شماره ثبت:
21220
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1382/8/4
آدرس:
اصفهان– خيابان چهارباغ خواجو – قبل از خيابان منوچهري – چهارباغ خواجو -پلاك 124 – طبقه همكف كدپستي 8143767113 8143767113

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد حیدری 1107610
علی آذین 1107610
آقای سهراب تقی پور آهنگر 1107610
محمدباقر صدرپور 1107610
ناصر رحیمی 1107610
احمد استادحسین 1123049
آقای دلاور نجفی حاجی پور 1123049
خدمات مالی بهبود ارقام 1123049
آقای سید فرهاد ظهور پرواز 1124077
منصور عرب یار محمدی 1532269
عبداله عامری 1532269
علی خطیبی شریفیه 1712029
آقای عبدالرضا نادری افوشته 12688557
علی عسکر الهیار نژاد 12688557
احمدرضا صبری 12688557
آقای فرهاد طهماسبی وندرخشانی 13801479
آقای احمدرضا صبری 13874748
آقای سیدرسول میراحمدی 13874748

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1107610
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ بنیاد تعاون سپاه بنمایندگی محمد حیدری با کد ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان بنمایندگی سید محمد باقر صدر پور با کد ملی ۰۵۳۰۶۰۸۱۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه (ع) بنمایندگی احمدرضا صبری با کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ بسمت مدیرعامل و شرکت خدمات رفاهی لاله بنمایندگی علی آذین به کد ملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ و شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ بنمایندگی ناصر رحیمی به کد ملی ۰۰۴۲۸۰۹۹۷۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ و محمد حسین برخورداری با کد ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۲۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل در تاریخ ۱۷/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۴۳۶۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123049
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت توسعه ترابر ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ بنمایندگی دلاور نجفی کد ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۶۰۴۸ بنمایندگی منصور عرب یار محمدی کد ملی ۴۵۹۱۹۴۸۲۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رضا صبری کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ بسمت مدیرعامل و حمل و نقل بین المللی خط صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ بنمایندگی عبداله عامری کد ملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ و فارسیسان آسیا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ بنمایندگی احمد استاد حسین کد ملی ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ بنمایندگی احمد رضا صبری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام کد ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و جمشید اسکندری کد ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۱۴۲۷۰۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124077
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ آقای سید فرهاد ظهور پرواز به کد ملی ۰۹۳۷۵۸۹۳۵۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ۲ در سمت سایر اعضاء تغییر حاصل نگردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته باامضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است کلیه مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۱۴۲۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532269
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرهاد ظهور پرواز با کدملی ۰۹۳۷۵۸۹۳۵۷ به نمایندگی شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص به سمت عضو هیئتمدیره تعیین گردید و اعضای هیئتمدیره شرکت تا تاریخ ۵/۰۳/۹۴ بدین ترتیب انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به نمایندگی آقای دلاور نجفی حاجیپور با کد ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت بینالمللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸ به نمایندگی آقای منصور عربیار محمدی با کدلی ملی ۴۵۹۱۹۴۸۲۹۳ به سمت نائبرئیس هیئتمدیره و شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ به نمایندگی آقای سیدفرهاد ظهور پرواز با کد ملی ۰۹۳۷۵۸۹۳۵۷ به عنوان عضو هیئتمدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ به نمایندگی آقای احمد رضا صبری با کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ به عنوان عضو هیئتمدیره شرکت حمل و نقل بینالمللی خط صبا با مسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ به نمایندگی آقای عبدا … عامری با کد ملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ به عنوان عضو هیئتمدیره و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس یا نایبرئیس هیئتمدیره و یک نفر از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و نامهها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۸۲۴۵۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628726
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۷۷۲۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628727
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ جهت افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال نقدی می‌باشد که به ۰۰۰/۰۰۰/۸ سهم ۰۰۰/۵ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۷۷۳۵۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704268
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۲۵۵۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704270
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد رضا صبری با کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ بعنوان مدیر عامل برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌ها با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۲۵۶۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706556
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۶۰۴۸ بنمایندگی آقای دلاور نجفی حاجی پور با کد ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ بنمایندگی آقای علی خطیبی شریفیه با کد ملی ۴۵۷۹۳۱۲۲۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ بنمایندگی آقای سید فرهاد ظهور پرواز با کد ملی ۰۹۳۷۵۸۹۳۵۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ بنمایندگی آقای احمدرضا صبری با کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا با مسئولیت محدود شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ بنمایندگی آقای عبداله عامری با کدملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۲۵۴۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712029
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱آقای علی عسکر الهیارنژاد باکدملی ۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰ به نمایندگی شرکت توسعه ترابرریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸به جای آقای دلاور نجفی حاجی پورانتخاب گردید ۲ آقای عبدالرضا نادری افوشته باکدملی ۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲ به نمایندگی شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ به جای آقای سید فرهادظهورپرواز انتخاب گردید. ۳شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۶۰۴۸ به نمایندگی آقای علی عسکر الهیارنژاد باکدملی ۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ به نمایندگی آقای عبدالرضا نادری افوشته باکدملی ۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به نمایندگی آقای علی خطیبی شریفیه باکدملی ۴۵۷۹۳۱۲۲۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره وشرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ به نمایندگی آقای احمدرضا صبری باکدملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وشرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ به نمایندگی آقای عبداله عامری باکدملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تا تاریخ ۵/۳/۹۴ انتخاب گردیدند. کلیه صورت قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یک نفر ازاعضاء همراه بامهرشرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد ش۹۳۰۹۰۶۱۱۷۵۱۲۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688557
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۶۰۴۸ با نمایندگی علی عسکر الهیار نژاد به شماره ملی ۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰ و شرکت فارسیسان آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ با نمایندگی آقای عبدالرضا نادری افوشته به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲ و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ با نمایندگی احمدرضا صبری به شماره ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ و شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ با نمایندگی عبداله عامری به شماره ملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ و شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ با نمایندگی علی خطیبی شریفیه به شماره ملی ۴۵۷۹۳۱۲۲۴۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۲۳۵۴۵۶۷۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031943
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۳۱۵۲۰۴۴۳۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134199
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل معین گردید: - تنظیم دفاتر حسابداری امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول و حسب ضوابط و دستور العمل‌های ابلاغی و تهیه گزارش عملکرد در پایان شش ماهه اول هر سال مالی و سالیانه شرکت در موعد مقرر قانونی و ارایه آن به هیئت مدیره و پیشنهاد بودجه جاری شرکت - استخدام، عزل، نصب و اخراج کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش، حق مأموریت داخلی و خارجی و ترفیع و تسویه حساب آنان بر اساس ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت - ارایه پیشنهاد در خصوص آئین نامه‌های شرکت به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - عقد هرگونه قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره و با توجه به آئین نامه‌های معاملات شرکت - تهیه و خرید هر نوع مصالح و تجهیزات، لوازم و وسایل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت در اجرای طرح‌های مصوب شرکت و در اجرای مصوبات هیئت مدیره و بر اساس آئین نامه معاملات - افتتاح هر گونه حساب اعم از جاری، سپرده کوتاه مدت و سرمایه گذاری بنام شرکت در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت شرایط اساسنامه پس از تصویب هیئت مدیره - انجام هر گونه اقدامات لازم قانونی در جهت دعاوی مطروحه در محاکم مصالحه اعم از کیفری و حقوقی له و یا علیه شرکت - نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و غیر دولتی و ارگان‌ها و نهادها در چارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره - درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چارچوب هر یک از عقود مجاز با اخذ مجوز هیئت مدیره - پیشنهاد میزان استهلاک جهت تصویب هیئت مدیره. ش۹۵۰۸۲۹۶۱۰۱۱۲۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737271
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت «شهود امین» به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی «هوشیار ممیز» به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۱۳۹۵ تصویب شد. ش۹۶۰۹۰۹۷۹۳۹۳۰۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800331
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا صبری کد ملی ۱۲۸۷۶۶۲۹۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سیدرسول میراحمدی کدملی ۱۲۸۵۶۶۷۱۳۱ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالله عامری کدملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به سمت عضو هیئت مدیره اقای علی خطیبی شریفیه کد ملی ۴۵۷۹۳۱۲۲۴۴به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد طهماسبی وندرخشانی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۳۷۸۸۰ به نمایندگی از شرکت تیتان مارین کیش به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۱۴۱۷۳۱۰۹۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801479
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸ به نمایندگی احمد رضا صبری به شماره ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ شرکت توسعه ترابر ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳به نمایندگی سیدرسول میراحمدی به شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۷۱۳۱ شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ به نمایندگی آقای عبداله عامری شماره ملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ شرکت فارسیسان آسیا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ به نمایندگی آقای علی خطیبی شریفیه به شماره ملی ۴۵۷۹۳۱۲۲۴۴ شرکت تیتان مارین کیش شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶ به نمایندگی آقای فرهاد طهماسبی وندرخشانی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۳۷۸۸۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۱۶۸۸۹۱۵۱۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814674
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل مطالبات سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۴۰۰۰۰۰۰ سهم ۵۰۰۰ریالی بانام عادی می‌باشد که تماما پرداخت شده است. ش۹۶۱۰۲۳۱۹۸۵۳۳۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865497
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ خواجو قبل از خیابان منوچهری چهارباغ خواجو پلاک ۱۲۴ طبقه همکف کدپستی ۸۱۴۳۷۶۷۱۱۳ تغییر یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: ارزش هر سهم شرکت از ۵۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ریال و تعداد سهام از ۴۴۰۰۰۰۰۰ سهم به ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم تغییر یافت، و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی بانام عادی که تماما" پرداخت شده است ش۹۶۱۱۱۹۱۱۴۵۷۴۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874746
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: خرید و فروش انواع ناوگان ریلی اعم از واگن‌های مسافری، خودکشش، لکوموتیو، باری و مواد اولیه و محصولات و قطعات و هرگونه تجهیزات و ماشین آلات مربوط به ناوگان ریلی. تأسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل در داخل کشور به منظور طراحی، ساخت و مونتاژ و تهیه انواع ناوگان و خودروهای ریلی و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مربوطه. تعمیر و نگهداری فنی، بازسازی و نوسازی انواع خودروهای ریلی اعم از واگن‌های مسافری، باری، لکوموتیو، قطارهای خودکشش و ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و اجزاء مربوطه. ارائه خدمات حمل ونقل و جابجائی ریلی انواع مسافرین داخلی و خارجی و کالا و راهبری انواع قطارها و لکوموتیو و واگن ارائه خدمات فنی، مشاوره‌ای و طراحی. طراحی و اجرای طرح‌های احداث و یا بهینه سازی خطوط ریلی، ابنیه و زیرساختها، علائم و ارتباطات، ایستگاه‌های راه آهن، خطوط انتقال و پست‌های برق و پایانه‌های حمل و نقل. سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی داخلی، صادرات و واردات، خدمات مالی و مدیریتی در زمینه پروژه‌های ریلی و اجرای پروژه‌ها بعنوان پیمانکار عمومی. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی و بین المللی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در داخل و خارج از کشور) و اخذ وام و اعتبار از بانکها (صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت) و مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی. شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در موضوعات متنوع (بجز نمایشگاه‌های فرهنگی) و تکنولوژی‌های روز. ایجاد شعب نمایندگی فروش بلیت نمایندگی‌های انحصاری فروش بلیت قطارهای نور و آژانس مسافرتی، فروش و بازاریابی (بجز بازاریابی هرمی و شبکه‌ای). آموزش و گسترش دانش خدمات در حمل و نقل ریلی و دانش فنی ساخت و بهره برداری و نگهداری و تعمیرات کلیه قطعات ماشین بخصوص ماشین‌های ریلی، دانش شناخت کریدورها و توسعه خطوط ومراکز سفر. طراحی و توسعه و بهره برداری از سیستم‌های اطلاعاتی در حوزه اداری، مالی و نیز تخصصی ریلی. تأمین نیروی انسانی متخصص (بطور موقت) شعب شرکت به شرح ذیل ایجاد گردیدند: شعبه تهران خیابان میرزای شیرازی نبش خیابان دوازدهم پلاک۹۲ ساختمان تی پی کال واحد ۱۲ کدپستی: ۱۵۹۶۷۳۵۸۱۵ به مدیریت آقای احمدرضا صبری به کدملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ شعبه اصفهان ابتدای بزرگراه شهید دستجردی مقابل سپاهان شهر اداره کل راه آهن اصفهان شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا کدپستی: ۸۱۶۹۱۷۹۸۱۱ به مدیریت آقای احمدرضا صبری به کدملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ شعبه تهران میدان بهمن بطرف پل جوادیه درب حوزه۶ راه آهن تهران ساختمان شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا کدپستی ۱۱۸۹۹۱۸۹۱۱ به مدیریت آقای احمدرضا صبری به کدملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ اساسنامه جدید شرکت در۶۱ ماده و ۸ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. ش۹۶۱۱۲۶۹۲۱۴۰۸۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874748
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ آقای احمدرضا صبری کدملی ۱۲۸۷۶۶۲۹۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدرسول میراحمدی کدملی ۱۲۸۵۶۶۷۱۳۱ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالله عامری کدملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به سمت رییس هیئت مدیره اقای علی خطیبی شریفیه کدملی ۴۵۷۹۳۱۲۲۴۴به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد طهماسبی وندرخشانی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۳۷۸۸۰ به نمایندگی از شرکت تیتان مارین کیش به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸) انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۲۶۷۷۵۶۸۴۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946763
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ تعداد سهام وثیقه به هزار سهم تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۴۷۰۶۴۵۵۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988304
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۲۵۲۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه سابق شرکت گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: نام و شماره ثبت شرکت: شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا (ع) (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: خرید و فروش انواع ناوگان ریلی اعم از واگن‌های مسافری، خودکشش، لکوموتیو، باری و مواد اولیه و محصولات و قطعات و هرگونه تجهیزات و ماشین آلات مربوط به ناوگان ریلی. تأسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل در داخل کشور به منظور طراحی، ساخت و مونتاژ و تهیه انواع ناوگان و خودروهای ریلی و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مربوطه. تعمیر و نگهداری فنی، بازسازی و نوسازی انواع خودروهای ریلی اعم از واگن‌های مسافری، باری، لکوموتیو، قطارهای خودکشش و ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و اجزاء مربوطه. ارائه خدمات حمل ونقل و جابجائی ریلی انواع مسافرین داخلی و خارجی و کالا و راهبری انواع قطارها و لکوموتیو و واگن ارائه خدمات فنی، مشاوره‌ای و طراحی. طراحی و اجرای طرح‌های احداث و یا بهینه سازی خطوط ریلی، ابنیه و زیرساختها، علائم و ارتباطات، ایستگاه‌های راه آهن، خطوط انتقال و پست‌های برق و پایانه‌های حمل و نقل. سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی داخلی، صادرات و واردات، خدمات مالی و مدیریتی در زمینه پروژه‌های ریلی و اجرای پروژه‌ها بعنوان پیمانکار عمومی. سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام سایر شرکتها و مؤسسات عمومی و دولتی، تعاونی و یا خصوصی مرتبط با فعالیت شرکت و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در داخل کشور. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی و بین المللی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در داخل و خارج از کشور) و اخذ وام و اعتبار از بانکها (صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت) و مؤسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی. •شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در موضوعات متنوع (بجز نمایشگاه‌های فرهنگی) و تکنولوژی‌های روز. ایجاد شعب نمایندگی فروش بلیت نمایندگی‌های انحصاری فروش بلیت قطارهای نور و آژانس مسافرتی، فروش و بازاریابی (بجز بازاریابی هرمی و شبکه‌ای) و ارائه خدمات حمل و نقل ریلی مسافری برای مسافران داخلی و خارجی. آموزش و گسترش دانش خدمات در حمل و نقل ریلی و دانش فنی ساخت و بهره برداری و نگهداری و تعمیرات کلیه قطعات ماشین بخصوص ماشین‌های ریلی، دانش شناخت کریدورها و توسعه خطوط ومراکز سفر. طراحی و توسعه و بهره برداری از سیستم‌های اطلاعاتی در حوزه اداری، مالی و نیز تخصصی ریلی. تأمین نیروی انسانی متخصص (بطور موقت) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: شعبه اصلی: شهر اصفهان خیابان چهارباغ خواجو قبل از خیابان منوچهری پلاک ۱۲۴ طبقه همکف؛ تلفن: ۳۲۲۰۴۸۴۸ ۰۳۱ کدپستی: ۸۱۴۳۷۶۷۱۱۳؛ شعبه شماره ۱ تهران خیابان میرزای شیرازی نبش خیابان دوازدهم پلاک۹۲ ساختمان تی پی کال واحد ۱۲ کدپستی:۱۵۹۶۷۳۵۸۱۵ شعبه شماره ۲ اصفهان ابتدای بزرگراه شهید دستجردی مقابل سپاهان شهر اداره کل راه آهن اصفهان شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا کدپستی:۸۱۶۹۱۷۹۸۱۱ شعبه شماره ۳: تهران میدان بهمن بطرف پل جوادیه درب حوزه۶ راه آهن تهران ساختمان شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا کدپستی: ۱۱۸۹۹۱۸۹۱۱ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال؛ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارای ی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی‌های کوتاه مدت: ۳۷۵۷۴۷۵۰۳۸۸۹ ریال، بدهی‌های بلندمدت: ۵۸۹۷۴۵۰۸۵۰۰ ریال، بدهی‌های احتمالی: ندارد. مجموع بدهی‌ها: ۴۳۴۷۲۲۰۱۲۳۸۹ ریال روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸ به نمایندگی احمدرضا صبری فرزند عباسعلی کدملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ به نمایندگی عبدا … عامری فرزند محمد کدملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به نمایندگی سیدرسول میراحمدی فرزند سیدمیرزا کدملی ۱۲۸۵۶۶۷۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فارسیسان آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ به نمایندگی علی خطیبی شریفیه فرزند محمد کدملی ۴۵۷۹۳۱۲۲۴۴ به سمت عضوهیئت مدیره و شرکت تیتان مارین کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶ به نمایندگی فرهاد طهماسبی وندرخشانی فرزند میکائیل کدملی ۰۰۵۲۱۳۷۸۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان شرکت مربوط به دوسال قبل از تبدیل و نیز صورت دارای ی اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها جهت مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۷۰۱۳۰۶۲۴۱۳۴۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180439
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۵۳۰۷۲۹۴۱۴۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357691
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالرضا نادری افوشته به کد ملی ۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیرهو احمدرضا صبری به کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالله عامری به کد ملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا (با مسئولیت محدود) به سمت عضو هیئت مدیره و علی خطیبی شریفیه به کد ملی ۴۵۷۹۳۱۲۲۴۴ به نمایندگی از شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیرجم (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و سیدرسول میراحمدی به کد ملی ۱۲۸۵۶۶۷۱۳۱ به نمایندگی از شرکت تیتان مارین کیش) سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357692
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸ و شرکت توسعه ترابر ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ و شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ و شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیرجم (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۳۸۶۰ و شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه