شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260377008


شماره ثبت:
16771
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1379/9/19
آدرس:
خيابان سجاد جنب بانك مسكن ساختمان پلكان پلاك 161 واحد اول 8165667466

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ناصر علی بابایی 1166900
آقای محمود شهشهانی پور 1166900
آقای ناصر هاشمی طاهری 1166900
آقای بهرام غیائی 1166900
محمد مجتهد زاده 13701036
آقای سید حسن ابطحی 13701036

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 961522
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: ۱. آقای احمد دادوند نماینده شرکت تکادو از سمت خود استعفا و به جای ایشان آقای ناصر بابایی به کد ملی ۱۱۹۹۰۳۶۸۰۸ و کدپستی ۸۱۵۷۹۳۳۱۴۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب و آقای محمود زمانی نماینده شرکت استقلال سپاهان از سمت خود استعفا و به جای ایشان آقای ناصر هاشمی طاهری به کد ملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷ و کدپستی ۸۷۱۳۶۸۵۳۸۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و در سایر سمت اعضاء هیچگونه تغییری حاصل نگردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۳ هیئت مدیره مجددا به مدیر عامل تفویض گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۳۳۱۱۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166900
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱ و ۴/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت تکادو بنمایندگی ناصر علی بابایی با کد ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن ابطحی بنمایندگی شرکت ذغال سنگ نگین طبس با کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر هاشمی طاهری با کد ملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷ بسمت مدیرعامل شرکت و شرکت معدنجو نمایندگی محمد مجتهد زاده کد ملی ۳۱۱۰۸۷۵۲۱۷ و شرکت معادن منگنز ایران بنمایندگی محمود شهشهانی پور کد ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ و شرکت استقلال سپاهان بنمایندگی ناصر هاشمی طاهری کد ملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۹/۱/۸۳ مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ و بهرام غیابی با کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۶۷۷۲۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685855
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آذرین حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۸۱۱۶۳۱۶۴۲۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769922
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۳ و و نامه شماره ۲۹۶۷۴۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای اجرای ماده ۲۷۸ اصلاحیه قانون تجارت نوع شرکت از سهامی خاص به عام، تبدیل واساسنامه جدید شرکت شامل۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح زیر به تصویب رسید. ۱ نام و نوع شرکت و شماره ثبت آن شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ۱۶۷۷۱ ۲موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت، به شرح زیر می‌باشد: الف موضوع اصلی تهیه طرحهای اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی اجرای عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و آرایش مواد معدنی، اخذ و انجام عملیات پیمانکاری و خدمات مشاوره‌ای در این زمینه. سرمایه گذاری در جهت اکتشاف و بهره برداری معادن و فرآوری مواد، انجام کلیه فعالیتهایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چها چوب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران نافع ومفید باشد. ب موضوع فرعی: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت، انجام معاملات و بررسی‌های اقتصادی فنی و مالی، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی در چهارچوب موضوع اهداف شرکت، استفاده از تسهیلات اعتباری بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی و یا ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انجام مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطه امکان پذیر است. ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه: اصفهان، خ سجاد، جنب بانک مسکن، ساختمان پلکان، پلاک ۱۶۱، واحد اول، کد پستی ۸۱۶۵۶۶۷۴۶۶ و شرکت فاقد شعبه می‌باشد. ۴ مدت شرکت: مدت شرکت از تاریخ تشکیل شرکت به مدت نامحدود می‌باشد. ۵ سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده:۱۸۰ میلیارد ریال به ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام عادی منقسم شده و تماما پرداخت شده است. ۶ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت تکادو (سهامی عام) شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بنمایندگی ناصر علی بابایی رنانی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه ۶۵۸ و شماره ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ رئیس هیئت مدیره و شرکت ذغال سنگ نگین طبس شماره ثبت ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ بنمایندگی سید حسن ابطحی فرزند عطاالله شماره شناسنامه ۸۰۸ و شماره ملی۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت معدنجو شماره ثبت ۱۰۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۶۹۲ بنمایندگی محمد مجتهد زاده فرزند علی جان شماره شناسنامه ۳۹۰و شماره ملی ۲۱۱۰۸۷۵۲۱۷ عضو هیئت مدیره شرکت معادن منگنز ایران شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴ بنمایندگی محمود شهشهانی پور فرزند کریم شماره شناسنامه ۸۱۰و شماره ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان شماره ثبت ۱۱۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۳ بنمایندگی ناصر هاشمی طاهری فرزندعلی اکبر شماره شناسنامه ۵۴۶۷ و شماره ملی ۰۰۵۰۰۶۶۱۷ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ۸ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: طبق ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام. گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. طبق ماده ۲۳ اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلا با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزاما به صورت کتبی خواهد بود. ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، طبق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. طبق ماده ۵۲ اساسنامه مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. طبق ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰ مبلغ دیون شرکت طبق صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت به مبلغ ۲۲۶، ۶۷۹میلیون ریال، مجموع بدهی‌های بلند مدت به مبلغ ۳۰۸ میلیون ریال، مجموع بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به مبلغ ۲۱۸، ۰۰۷ میلیون ریال ۱۱ روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ و ۲۹/۱۲/۹۲ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۳۱۰۲۰۱۰۸۹۴۹۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10034651
آگهی تغییرات در شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۴ و ۹/۳/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت تکادو به نمایندگی آقای علی یزدانی و شرکت نگین طبس به نمایندگی آقای سید حسن ابطحی و شرکت معدنجو به نمایندگی آقای محمد مجتهد زاده و شرکت استقلال سپاهان به نمایندگی آقای علی خیرالهی و معادن منگنز ایران به نمایندگی آقای محمود شهشهانی پور بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی مختار و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهرام غیابی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای علی خیرالهی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسن ابطحی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید رضا ولی بیک خارج از هیئت مدیره را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۳ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ ترازنامه مالی سال ۸۷ به تصویب رسید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955021
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: ۱. آقای احمد دادوند نماینده شرکت تکادو از سمت خود استعفا و به جای ایشان آقای ناصر بابایی به کد ملی ۱۱۹۹۰۳۶۸۰۸ و کدپستی ۸۱۵۷۹۳۳۱۴۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب و آقای محمود زمانی نماینده شرکت استقلال سپاهان از سمت خود استعفا و به جای ایشان آقای ناصر هاشمی طاهری به کد ملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷ و کدپستی ۸۷۱۳۶۸۵۳۸۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و در سایر سمت اعضاء هیچگونه تغییری حاصل نگردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۳ هیئت مدیره مجددا به مدیر عامل تفویض گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861705
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۵ و نامه شماره ۷۵۵۹ , ۱۲۲ مورخ ۵/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. * مؤسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۹۵۰۳۳۰۸۷۹۲۶۳۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935130
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای ناصر هاشمی طاهری و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای ناصرعلی بابایی رنانی رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۳ هیئت مدیره مجددا" به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۹۵۰۵۰۶۹۹۸۸۲۸۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021006
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

به استناد نامه شماره ۰۵۳/۲۴۰۷۷۵ , ۹۵۹ مورخ ۱۰/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ مبنی بر تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیأت مدیره، سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۱۰۵۶۵۳۲۷۳۹۰۰ ریال، از محل واریز نقدی به استناد گواهی شماره ۲۷/۲۴۴۹مورخ۲۶/۳/۹۵ و ۴۱/۲۴۴۹ مورخ ۷/۶/۹۵ صادره از بانک صادرات شعبه میدان ازادی اصفهان به مبلغ ۱۱۳۴۶۷۲۶۱۰۰ ریال و سود انباشته به مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که به ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۰۶۲۴۸۲۷۴۳۲۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533787
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ شرکت تکادو سهامی عام به شناسه ملی شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ و شرکت ذغالسنگ نگین طبس سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ وشرکت معدنجو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۶۹۲ و شرکت معادن منگنز ایران سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۹۰۹۵۸۸۵۴ و شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های تعیین گردید. تراز مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۰۷۷۶۷۹۷۴۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701036
آگهی تغییرات شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصرعلی بابائی رنانی (کدملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸) به سمت رئیس هیأت مدیره بنمایندگی از شرکت تکادو با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ و آقای سیدحسن ابطحی (کدملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱) به سمت نایب رئیس بنمایندگی از شرکت ذغالسنگ نگین طبس با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ و آقایان محمد مجتهدزاده (کدملی ۳۱۱۰۸۷۵۲۱۷) بنمایندگی از شرکت معدنجو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۶۹۲، محمود شهشهانی پور (کدملی۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷) بنمایندگی از شرکت معادن منگنز ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴ و ناصر هاشمی طاهری (کدملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷) بنمایندگی از شرکت آتیه تکادو با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ به سمت اعضای هیأت مدیره و آقای ناصر هاشمی طاهری (کدملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷) به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای ناصر هاشمی طاهری و یکنفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ هیأت مدیره مجددا" به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۹۶۰۸۱۷۵۹۸۱۵۳۹۴۳ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه