شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260371718


شماره ثبت:
16233
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1379/4/11
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان شاهين شهر و ميمه - بخش مركزي - دهستان مورچه خورت - روستا قلعه خواجو-بلوار تهران اصفهان-خيابان علويجه-پلاك 0-طبقه همكف- 8331111361

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا نیک نشان 1219212
مهران پوریان 10064451
ولی اله حاجی پور 12707027
دانیال اژدری 12794355
اسحق اسدی خشوئی 13876942
آقای سیدفرج اله جعفری 13876942
سعید صالحی 13876942

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1219212
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۳۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲ و ۱۰ و ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ کشت و دامداری فکا بنمایندگی علیرضا نیک نشان کد ملی ۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و کشت و دامداری ملارد شیر محمد بلالی دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۴۸۳۶۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین سعید صالحی کد ملی ۵۷۵۹۲۳۱۸۲۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در موارد ضروری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. بجز قراردادهای شرکت که هیئت مدیره امضای آنها را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۲ می‌باشد. ۲ سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۸/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۸۴۲۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610646
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۱۷۸۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607685
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۸۹ و ۱۶/۱/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. ۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین بنمایندگی آقای علیرضا نیک نشان و شرکت کشت و دامداری فکا بنمایندگی آقای اسمعیل نگارش و شرکت کشت و دامداری گلشهر بنمایندگی آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای اسماعیل نگارش را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا نیک نشان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در موارد ضروری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064451
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص، بشماره ثبت ۱۶۲۳۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۸۹ و ۵/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهران پوریان بشماره ملی ۱۲۸۵۶۹۵۷۹۸ و کدپستی ۸۱۹۶۱۰۰۰۰۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای اسماعیل نگارش بنمایندگی شرکت کشت و دامداری فکا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید کورش هاشمی گل سفیدی بنمایندگی شرکت کشت و دامداری گلشهر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود سید مرتضایی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده تعیین نمودند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در موارد ضروری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و هیئت مدیره حدود اختیارات خود را طبق ماده ۴۹ اساسنامه و بندهای مشروحه ماده ۴۵ اساسنامه بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض نموده‌اند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707027
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نیک نشان کدملی ۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲ نماینده شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی خاص) به سمت رییس هیئت مدیره و دانیال اژدری کدملی ۲۳۷۰۵۴۷۶۲۶ نماینده شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید صالحی کدملی ۵۷۵۹۲۳۱۸۲۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اسحق اسدی خشوئی کدملی ۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و ولی اله حاجی پور کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۸۳۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء در کلیه موارد امور مربوط به شرکت اعم از هرگونه چک و سفته، برات و سایر اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در موارد ضروری با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده (بجز قراردادهای شرکت که هیئت مدیره امضای آن‌ها را به مدیرعامل تفویض نمود). مدیرعامل، مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به تصویب رسید: الف اختیارات مربوط به بند ۱ ماده ۴۵ به مدیرعامل تفویض شد. ب اختیارات مربوط به بند ۲ ماده ۴۵ با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. پ وظایف و اختیارات بند ۴ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تصویب شد؛ مگر در مورد مدیران ارشد شرکت که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره قابل اجرا است. ت وظایف و اختیارات بند ۵ ماده ۴۵ اساسنامه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. ث وظایف و اختیارات بند ۶ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ج وظایف بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه تفویض شد. چ وظایف بند ۸ ماده ۴۵ اساسنامه تفویض شد. ح اختیارات بند ۹ ماده ۴۵ اساسنامه بر اساس ایین نامه معاملات و بودجه مصوب به مدیرعامل تصویب شد. چنانچه پیشنهادی خارج از بودجه مصوب وجود داشت لازم است ازسوی مدیرعامل پیشنهاد و به تصویب هیئت مدیره برسد. خ مقرر شد اجرای بند ۱۴ ماده ۴۵ اساسنامه بدین ترتیب صورت پذیرد که تا میزان ۵۰۰ میلیون ریال مدیرعامل راسا اقدام نماید و از ۵۰۰ میلیون ریال به بالا ازسوی مدیرعامل پیشنهاد و به تصویب هیئت مدیره برسد. د اختیارات و وظایف بند ۱۵ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ذ اختیارات و وظایف بند ۱۶ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ر اختیارات و وظایف بند ۱۷ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ز اختیارات و وظایف بند ۱۸ ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ش۹۴۱۲۲۲۱۹۴۲۸۱۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754949
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نقدی است که به ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم بانام عادی ۱۰۰۰ ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. ش۹۵۰۱۳۰۵۵۲۱۰۱۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794355
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ و به استناد نامه ۶۷۸۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شد. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل است: - شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان سهامی عام بهشماره ثبت ۱۶۲۳۳ - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از انجام فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش طیور و زنبور عسل و ماهی و هرگونه حیوان دیگر و صنایع تبدیلی و فرآوری و استفاده از فرآورده‌های حیوانی و پروتئین گیاهی، واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شرکت و ورود هر نوع دام. مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور که در اساسنامه ضروری و مفید می‌باشد. مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آن با فعالیتهای مندرج در اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکتهای مزبور با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می‌باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: اصفهان پلیس راه اصفهان تهران، کیلومتر ۸ جاده علویجه، سمت چپ جاده اختصاصی و کدپستی ۸۳۱۴۵۵۹۳ می‌باشد. - مدت شرکت: نامحدود - سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: آخرین سرمایه ثبت شدۀ شرکت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی می‌باشد. - سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت کشت و دامداری فکا به شماره ثبت ۱۳۷۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ به نمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به شماره ملی ۱۲۸۶۵۸۶۵۴۲رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و دامداری ملارد شیر به شماره ثبت ۱۰۵۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱ به نمایندگی آقای دانیال اژدری به شماره ملی ۲۳۷۰۵۴۷۶۲۶نایب هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی ولی اله حاجی پور به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۸۳۳عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شماره ثبت ۳۲۹۸۷۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ به نمایندگی اسحق اسدی خشویی به شماره ملی ۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شماره ثبت ۲۱۷۱۵۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به نمایندگی آقای سعید صالحی به شماره ملی ۵۷۵۹۲۳۱۸۲۰مدیر عامل و عضو هیأت مدیره - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. در کلیه موارد صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن درج شده میگردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد طبق قانون تجارت از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است و هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. تقسیم دارایی بعد از تصفیه همان است که در قانون تجارت تعیین شده است. - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت، بلندمدت مبلغ ۲۷۴٫۹۲۳ میلیون ریال و بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث مبلغ ۱۳۳٫۳۶۵ میلیون ریال می‌باشد. - روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شودروزنامه اطلاعات میباشد. ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه سالهای مالی ۹۳و۹۲ شرکت و صورت اموال منقول و دارایی شرکت در اداره ثبت شرکتها و نیز مرکز اصلی شرکت جهت مراجعه علاقمندان آماده میباشد. ش۹۵۰۲۲۵۸۰۹۲۹۲۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887680
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ثبت۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش۹۵۰۴۱۲۱۴۴۱۱۴۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572225
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ۱۳۹۵، تصویب شد. سازمان حسابرسی به شماره ثبت۶۸۶۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش۹۶۰۵۳۱۴۱۰۹۸۱۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787568
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ و شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲ و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۰۷۴۱۷۵۴۵۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876942
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسحق اسدی خشوئی کدملی۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳ نماینده سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) به سمت رئیس و ولی اله حاجی پورکدملی ۵۰۹۹۶۸۹۸۳۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به سمت نایب رئیس و سعید صالحی کدملی۵۷۵۹۲۳۱۸۲۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و سید فرج اله جعفری کد ملی ۴۶۸۹۸۴۹۷۸۱نماینده شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی خاص) به سمت عضو و دانیال اژدری کدملی ۲۳۷۰۵۴۷۶۲۶ نماینده شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر بعنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب ذشدند حق امضاء در کلیه موارد امور مربوط به شرکت اعم از هرگونه چک و سفته، برات و سایر اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره و در موارد ضروری با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده (بجز قراردادهای شرکت که هیأت مدیره امضای آن‌ها را به مدیرعامل تفویض نمود) و مدیرعامل، مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. در رابطه با تعیین حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده۴۲ اساسنامه وردیف‌های مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه و تفویض اختیارات هیأت مدیره، موارد زیر مورد تصویب واقع شد: الف اختیارات مربوط به ردیف ۱ ماده ۳۷ به مدیرعامل تفویض شد. ب اختیارات مربوط به ردیف ۲ ماده ۳۷ با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره پ وظایف و اختیارات ردیف ۴ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تصویب شد؛ مگر در مورد مدیران ارشد شرکت که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره قابل اجرا است. ت وظایف و اختیارات ردیف ۵ ماده ۳۷ اساسنامه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره ث وظایف و اختیارات ردیف ۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ج وظایف ردیف ۷ ماده ۳۷ اساسنامه تفویض شد. چ وظایف ردیف ۸ ماده ۳۷ اساسنامه تفویض شد. ح اختیارات ردیف ۹ ماده ۳۷ اساسنامه بر اساس آیین نامه معاملات و بودجه مصوب به مدیرعامل تصویب شد. چنانچه پیشنهادی خارج از بودجه مصوب وجود داشت لازم است ازسوی مدیرعامل پیشنهاد و به تصویب هیأت مدیره برسد. خ مقرر شد اجرای ردیف ۱۲ ماده ۳۷ اساسنامه بدین ترتیب صورت پذیرد که تا میزان ۵۰۰ میلیون ریال مدیرعامل راسا اقدام نماید و از ۵۰۰ میلیون ریال به بالا ازسوی مدیرعامل پیشنهاد و به تصویب هیأت مدیره برسد. د اختیارات و وظایف ردیف ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ذ اختیارات و وظایف ردیف ۱۵ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ر اختیارات و وظایف ردیف ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. ش۹۶۱۱۲۸۶۰۹۶۹۷۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921468
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه بخش مرکزی دهستان مورچه خورت روستا قلعه خواجو بلوار تهران اصفهان خیابان علویجه پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۸۳۳۱۱۱۱۳۶۱ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۱۶۹۰۶۶۲۶۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه