شرکت راهیابان فردا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260364735


شماره ثبت:
15504
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1378/9/27
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مركزي - شهر اصفهان-ميرزاطاهر-كوچه شهيد دهقان-خيابان ميرزا طاهر-پلاك 1-طبقه همكف- 8185696794

اشخاص

عنوان طبق آگهی
موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس 1064309
آقای علیرضا هوشمندی قانع 1064309
مجید ادریسی 1064309
مجید ادریسی 10169196
آقای امیر حیدری هراتمه 12717017
احمد دلیلی شعاعی 13327887
علیرضا بی غمیان 13834617
آقای رامین عظیمی 13945840
خانم مهری شهبازی 13945840
مجید عالیوندی دارانی 14206766

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1064309
آگهی تصمیمات در شرکت راهیابان فردا سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ رامین عظیمی کد ملی ۴۶۲۳۱۴۳۷۵۹ و کدپستی ۸۱۹۶۸۴۸۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهری شهبازی کد ملی ۲۲۹۷۶۶۵۱۲۱ و کدپستی ۸۱۳۸۷۹۶۹۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا هوشمندی قانع با کد ملی ۳۸۷۱۴۴۴۱۰۳ و کدپستی ۸۱۳۸۷۹۶۹۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای علیرضا هوشمندی (مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر است ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. ۲ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس با کد ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ و کدپستی ۸۱۶۶۷۱۴۶۷۱ و مجید ادریسی با کد ملی ۱۲۸۰۹۳۰۰۹۰ و کدپستی ۸۱۹۶۸۸۸۴۱۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۸۱۸۵۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169196
آگهی تغییرات در شرکت راهیابان فردا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ ترازنامه مالی سال ۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۳۷۵۸ و کدپستی ۸۱۶۶۷۱۴۶۷۱ و آقای مجید ادریسی بشماره ملی ۱۲۹۰۹۳۰۰۹۰ و کدپستی ۸۱۹۶۸۸۸۴۱۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ هیئت مدیره تمامی اختیارات خود را مطابق مفاد ماده ۳۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706707
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ آقای رامین عظیمی به شماره ملی ۴۶۲۳۱۴۳۷۵۹ و آقای علیرضا هوشمندی قانع به شماره ملی ۳۸۷۱۴۴۴۱۰۳ و خانم مهری شهبازی به شماره ملی ۲۲۹۷۶۶۵۱۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۲۰۱۱۹۵۰۴۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717016
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ چهل میلیارد ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال نقدی است منقسم به یک میلیون سهم یکصد هزار ریالی بانام عادی که تماما پرداخت شده است. ش۹۴۱۲۲۶۳۳۸۳۵۳۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717017
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین عظیمی به کدملی ۴۶۲۳۱۴۳۷۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا هوشمندی قانع به کدملی ۳۸۷۱۴۴۴۱۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم مهری شهبازی به کدملی ۲۲۹۷۶۶۵۱۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حیدری هراتمه به کدملی ۱۱۱۱۸۱۵۶۶۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای آقای امیر حیدری هراتمه (مدیرعامل) و احدی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۲۶۳۶۳۶۸۲۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717018
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: کلیه اوراق، اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک سفته بروات قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانک‌ها با امضای مدیرعامل و احدی از اعضای هیئت مدیره مشترکا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۲۶۷۰۷۷۱۰۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993496
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۵ بند ۱۴ ماده ۳۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و برای اداره امور شرکت دارای کلیه اختیارات لازم می‌باشد مخصوصا در خصوص مدافعات شرکت چه شرکت مدعی باشد چه مدعی علیه، در تمامی مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم صالحه ابتدایی و استینافی و غیره و کلیه مراجع نظامی و انتظامی و انتخاب وکیل و اعطاء وکالت به وکیل دادگستری و وکیل در توکیل به غیره ولو کرارا و اعطاء کلیه موارد وکالت، امضا، وکالت نامه و اعطاء کلیه موارد نیاز جهت دفاع به وکیل و در کل امضاء وکالتنامه و اعطاء وکالت به وکلاء دادگستری با امضاء مدیرعامل شرکت و احدی از اعضاء هیئت مدیره مشترکا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۰۸۲۵۹۶۹۲۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327887
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ و آقای احمد دلیلی شعاعی به کدملی ۱۲۸۱۷۷۱۸۸۰ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۸۵۶۴۶۶۱۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834617
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رامین عظیمی به کدملی ۴۶۲۳۱۴۳۷۵۹، آقای علیرضا هوشمندی قانع به کدملی ۳۸۷۱۴۴۴۱۰۳ و خانم مهری شهبازی به کدملی ۲۲۹۷۶۶۵۱۲۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ و آقای احمد دلیلی شعاعی به کدملی ۱۲۸۶۷۶۶۷۳۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۳۵۲۰۹۹۱۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834618
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رامین عظیمی به شماره ملی ۴۶۲۳۱۴۳۷۵۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره، خانم مهری شهبازی به شماره ملی ۲۲۹۷۶۶۵۱۲۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا هوشمندی قانع به شماره ملی ۳۸۷۱۴۴۴۱۰۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیر حیدری هراتمه به شماره ملی ۱۱۱۱۸۱۵۶۶۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۶۱۱۰۳۲۵۹۲۵۷۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834621
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان - میرزاطاهر - کوچه شهید دهقان - خیابان میرزا طاهر - پلاک ۱ - طبقه همکف - کدپستی ۸۱۸۵۶۹۶۷۹۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ش۹۶۱۱۰۳۲۹۲۹۸۰۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945840
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین عظیمی۴۶۲۳۱۴۳۷۵۹ بعنوان رئیس هیات مدیره و خانم مهری شهبازی۲۲۹۷۶۶۵۱۲۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا هوشمندی قانع ۳۸۷۱۴۴۴۱۰۳بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیر حیدری هراتمه مدیرعامل خارج از عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاءآقای امیر حیدری هراتمه (مدیرعامل) و احدی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. ش۹۶۱۲۲۳۲۳۳۲۸۱۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193847
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷ مواد ۲، ۲۳ و ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: * به موضوع فعالیت شرکت ماده ۲ اساسنامه موارد ذیل الحاق گردید: «ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد: خدمات جامع مدیریت پسماند، خدمات جامع نظافت شهری، خدمات جامع فضای سبز، انجام سایر خدمات مرتبط با خدمات عمومی شهری، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل صادرات خدمات فنی و مهندسی و واردات ماشین آلات تخصصی، اخذ و اعطای نمایندگی به شرکت‌های داخلی و خارجی، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح» * ماده ۲۳ اصلاحی: شرکت به وسیله هیات مدیره مرکب از پنج نفر اعضای اصلی که از بین سهامداران انتخاب می‌شود اداره خواهد شد و ضمنا شرکت میتواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید. * ماده ۳۷ اصلاحی: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت با امضای اشخاصی است که هیات مدیره تعیین می‌نماید. ش۹۷۰۶۱۰۲۱۰۱۱۸۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193853
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین عظیمی کدملی ۴۶۲۳۱۴۳۷۵۹، علیرضا هوشمندی قانع کدملی ۳۸۷۱۴۴۴۱۰۳، مهری شهبازی کدملی ۲۲۹۷۶۶۵۱۲۱، امیر حیدری هراتمه کدملی ۱۱۱۱۸۱۵۶۶۶ و مجید عالیوندی دارانی کدملی ۱۱۵۹۵۲۰۶۳۱ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دقیق‌تر از سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ و احمد دلیلی شعاعی کدملی ۱۲۸۶۷۶۶۷۳۷ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۶۱۰۴۸۵۵۸۶۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193860
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ رامین عظیمی کدملی ۴۶۲۳۱۴۳۷۵۹ بسمت رئیس هیات مدیره، مهری شهبازی کدملی ۲۲۹۷۶۶۵۱۲۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، امیر حیدری هراتمه کدملی ۱۱۱۱۸۱۵۶۶۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، علیرضا هوشمندی قانع کدملی ۳۸۷۱۴۴۴۱۰۳ و مجید عالیوندی دارانی کدملی ۱۱۵۹۵۲۰۶۳۱ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء امیر حیدری هراتمه (مدیرعامل) و احدی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۷۰۶۱۰۴۸۶۹۶۰۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193866
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ مبلغ اسمی سهام از مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: * ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. ش۹۷۰۶۱۰۷۰۵۹۲۳۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206766
آگهی تغییرات شرکت راهیابان فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۸۸۱۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه فعلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت راهیابان فردا به شماره ثبت ۱۵۵۰۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۷۳۵ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: ۱. خدمات جامع مدیریت پسماند، ۲. خدمات جامع نظافت شهری، ۳. خدمات جامع فضای سبز، ۴. سایر خدمات مرتبط با خدمات عمومی، ۵. صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل صادرات خدمات فنی و مهندسی و واردات ماشین الات تخصصی، ۶. اخذ و اعطای نمایندگی به شرکت‌های داخلی و خارجی، ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:: استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان میرزاطاهر کوچه شهید دهقان خیابان میرزا طاهر پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی ۸۱۸۵۶۹۶۷۹۴۴) مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام عادی که تماما پرداخت شده است ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: رامین عظیمی به کدملی ۴۶۲۳۱۴۳۷۵۹ رئیس هئیت مدیره ومهری شهبازی به کدملی ۲۲۹۷۶۶۵۱۲۱ نایب رئیس هئیت مدیره و علیرضا هوشمندی قانع به کدملی ۳۸۷۱۴۴۴۱۰۳ عضو هئیت مدیره وامیر حیدری هراتمه به کدملی ۱۱۱۱۸۱۵۶۶۶ مدیرعامل و مجید عالیوندی دارانی به کدملی ۱۱۵۹۵۲۰۶۳۱ عضو هئیت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، درکلیۀ مجامع عمومی، صاحبان سهام میتواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبرخواهد بود. مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر دهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، تقسیم سود بر اساس قانون تجارت و ماده ۱۸ اساسنامه انجام می‌پذیرد، وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود، مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ جمع بدهیهای جاری شرکت۱۳۳۳۹۴۵۷۵۴۵۵ ریال و جمع بدهیهای غیرجاری مبلغ ۹۰۰۹۵۱۳۷۷۳ریال که جمعا مبلغ۱۴۲۴۰۴۰۸۹۲۲۸ ریال می‌باشد. دیون اشخاص ثالث توسط شرکت تضمین نشده است. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: نسل فردا. ضمنا اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال آخر شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد ش۹۷۰۶۱۸۵۹۰۶۷۸۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه