شرکت ذغال سنگ نگین طبس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260357602


شماره ثبت:
447608
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1378/2/9
آدرس:
خيابان ولي عصر بالاتر از پارك ساعي كوچه ساعي 2 روبروي فرهنگسراي سرو پلاك 31 طبقه اول 1511934616

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمود زمانی 1110530
مرتضی شناور 1110530
آقای سید حسن ابطحی 1424783
غلامرضا جلالی 1424783
آقای علی جواهری 12972102
آقای حجت الله دربانی 12972102
مهدی حسینی منجزی 12972102
آقای ناصر هاشمی طاهری 13768737
احمد دادوند 13768737
علی نصیری 13768737

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 698773
آگهی تصمیماتشرکت زغال سنگ نگین طبس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای احمد دادوند به نمایندگی از شرکت تکادو کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۸۹۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن ابطحی به نمایندگی شرکت مهندسی مرآت پولاد با کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ و کدپستی ۸۱۶۴۶۵۴۸۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی جواهری کد ملی ۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱ و کدپستی ۸۱۵۵۹۸۷۶۱۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و محمود زمانی به نمایندگی شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا با کد ملی ۱۲۸۶۴۶۲۲۶۶ و کدپستی ۸۱۳۶۸۴۶۱۹۱ و مرتضی شناور به نمایندگی شرک معادن منگز ایران کد ملی ۱۷۲۹۴۳۸۱۳۱ و کدپستی ۱۶۳۹۶۸۸۸۱۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و غلامرضا جلالی به نمایندگی شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود با کد ملی ۴۵۹۱۹۱۶۶۲۶ و کدپستی ۳۶۱۶۶۷۵۳۴۶ عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۵/۷/۷۹ می‌باشد. ییرو آگهی شماره ۴۸۴۰ ۸/۴/۹۱ تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۹۱ صحیح است که اشتباها ۲۴/۳/۹۰ درج گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۳۰۱۶۴۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110530
آگهی تصمیمات شرکت زغال سنگ نگین طبس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت تکادو بنمایندگی احمد دادوند با کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی مرآت پولاد بنمایندگی آقای سید حسن ابطحی با کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی جواهری با کد ملی ۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا بنمایندگی محمود زمانی با کد ملی ۱۲۸۶۴۶۲۲۶۶ و شرکت معادن منگز ایران بنمایندگی مرتضی شناور با کد ملی ۱۷۲۹۴۳۸۱۳۱ و شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود بنمایندگی غلامرضا جلالی با کد ملی ۴۵۹۱۹۱۶۶۲۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۵/۷/۷۹ کما کان به قوت خود باقی است. ۲ موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۱۱۲۲۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424783
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر هاشمی طاهری با کد ملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمود زمانی برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. شرکت تکادو شناسه ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به نمایندگی آقای احمد دادوند کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسی مر آت پولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ به نمایندگی آقای سید حسن ابطحی کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ به نمایندگی آقای ناصر هاشمی طاهری کد ملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷ عضو هیئت مدیره. شرکت معادن منگنز ایران شناسه ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴ به نمایندگی آقای مرتضی شناور کد ملی ۱۷۲۹۴۳۸۱۳۱ عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود شناسه ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا جلالی کد ملی ۴۵۹۱۹۱۶۶۲۶ عضو هیئت مدیره و علی جواهری نیستانکی کد ملی ۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مندرج در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض شد. پ۱۸۱۲۴۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580829
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۹۴۵۳۲۸۲۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620913
آگهی تصمیمات در شرکت زغالسنگ نگین طبس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳ و ۲۵/۵/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقای احمد دادوند به کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ و کدپستی ۸۱۷۵۸۸۸۹۳۴ به نمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن ابطحی به کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ و کدپستی ۸۱۶۴۶۵۴۸۱۱ به نمایندگی شرکت مهندسی مرآت پولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود زمانی به کد ملی ۱۲۸۶۴۶۲۲۶۶ و کدپستی ۸۱۳۶۸۴۶۱۹۱ به نمایندگی شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی شناور به کد ملی ۱۷۲۹۴۳۸۱۳۱ و کدپستی ۱۶۳۹۶۸۸۸۱۵ به نمایندگی شرکت معادن منگنز ایران بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴ و غلامرضا جلالی به کد ملی ۴۵۹۱۹۱۶۶۲۶ و کدپستی ۳۶۱۶۶۷۵۳۴۶ به نمایندگی شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود بشناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۵/۷/۱۳۷۹ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815136
آگهی تغییرات هیئت مدیره شرکت ذغال سنگ نگین طبس سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۴۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۸۸ تغیریات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ - هیئت مدیره از بین خود آقای علی خیرالهی نماینده شرکت تکادو به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن ابطحی نماینده شرکت مرآت پولاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود زمانی نماینده شرکت سایا به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی یزدانی نماینده شرکت معادن منگنز ایران و آقای غلامرضا جلالی نماینده شرکت صنعتی معدنی شمال شرق را به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات هیئت مدیره بر اساس صورت جلسه مورخ ۲۵/۷/۷۹ کماکان به مدیرعامل تفویض می‌گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673046
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۱۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۸۷۲۰۰/۹۴۹ - ۰۴۰ مورخ ۴/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که (۳۵۸۱۰۳۲۲۷۵۰ ریال از محل مطالبات حال شده و (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) از محل سود انباشته و مبلغ ۹۱۸۹۶۷۷۲۵۰ریال بموجب گواهی شماره ۹۲۴۶۰ - ۱۵۴مورخ ۶/۱۱/۹۴ بانک ملت شعبه شیخ صدوق اصفهان نقدا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۰۴۱۰۶۹۲۴۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958743
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۰۵۴۲۶۹۶۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972102
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جواهری با ک. م۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱نمایندگی ازشرکت مهندسی مرآت پولاد با ش. م ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد دادوندکدملی۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به سمت رییس هیئت مدیره، آقایان ناصر هاشمی طاهری کدملی۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷، علی نصیری کدملی۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶، مهدی حسینی منجزی کدملی۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای حجت الله دربانی کدملی۴۵۹۱۲۶۷۳۰۱خارج از هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اوراق واسناد مالی وتعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل آقای حجت الله دربانی ویک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۵۲۷۱۱۵۸۷۱۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566159
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشاردنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰)، آئینه خانه اسپادانا (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۱۷۰۰)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶)، معادن منگنز ایران (شناسه ملی ۱۰۸۹۰۹۵۸۸۵۴) و آتیه تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۶۰۵۲۸۵۰۵۶۵۴۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768737
آگهی تغییرات شرکت ذغال سنگ نگین طبس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دادوند کد ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی جواهری کد ملی ۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱ به سمت نایب رئیس آقایان ناصر هاشمی طاهری کد ملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷، علی نصیری کد ملی ۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶ و مهدی حسینی منجزی کد ملی ۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب و آقای حجت اله دربانی کد ملی ۴۵۹۱۲۶۷۳۰۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت، تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای حجت اله دربانی و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. پ۹۶۰۹۲۸۸۶۵۶۷۷۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه