شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260349901


شماره ثبت:
13980
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1377/4/15
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش كوهپايه - دهستان تودشك - روستا امام زاده قاسم-خيابان شهيد حسن رنجبر-پلاك 0-طبقه همكف- 8135336111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی نصر اصفهانی 970305
محمد اسلامی مشکنانی 970305
امین اله صدیقی مشکنانی 970305
عباس ابراهیمی 970305
سید جواد حسینی 9404998
امین اله صدیقی مشکنانی 9404998
آقای علی شاهمرادی 9404998
محسن احمدی زمانی 9404998
خانم معصومه صدیقی 13134570
فرهاد محمدی ورزنه 13134570
سید رسول حسینی 13134576
آقای سیداصغر حسینی مشکنانی 13134576
آقای منصور صدیقی 13617011
آقای سیدرضا حسینی 13617011

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 970305
آگهی تصمیمات در شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: امین اله صدیقی مشکنانی به کد ملی ۵۶۵۹۵۰۸۲۶۱ و کدپستی ۱۴۶۷۹۶۳۵۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید رسول حسینی مشکنانی به کد ملی ۵۶۵۹۵۵۸۹۴۱ و کدپستی ۸۱۳۵۱۴۸۳۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی شاهمرادی با کد ملی ۵۶۵۹۰۸۴۶۹۹ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۸۴۶۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید جواد حسینی به کد ملی ۵۶۵۹۶۲۹۷۱۸ و کدپستی ۸۱۳۵۱۴۸۳۷۱ و علی نصر اصفهانی به کد ملی ۱۲۸۱۸۶۱۵۰۲ و کدپستی ۸۱۸۶۸۱۷۹۶۳ بسمت عضو اصلی و عباس ابراهیمی به کد ملی ۵۶۵۸۸۷۰۰۴۶ و کدپستی ۸۱۳۷۱۴۸۴۱۴ و محمد اسلامی مشکنانی به کد ملی ۵۶۵۹۵۳۰۸۹۳ و کدپستی ۸۱۳۵۱۴۸۵۹۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ و موسسه آذرین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۰ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۷۱۰۲۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404998
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم و محلی نسل فردا جهت آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. آقایان سید رسول حسینی مشکنانی به شماره ملی ۵۶۵۹۵۵۸۹۴۱، سید جواد حسینی به شماره ملی ۵۶۵۹۶۲۶۷۱۸و کد پستی ۸۱۳۵۳۳۶۱۱، علی شاهمرادی به شماره ملی ۵۶۵۹۰۸۴۶۹۹، امین اله صدیقی مشکنانی به شماره ملی ۵۶۵۹۰۸۲۶۱۰، سید اصغر حسینی مشکنانی به شماره ملی ۵۶۵۹۶۲۹۶۱۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مجتبی کوهی به شماره ملی ۱۲۹۲۵۴۵۹۳۵ و محسن احمدی زمانی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۳۳۵۱۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۱۱۰۴۵۱۰۱۲۰۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405003
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین اله صدیقی مشکنانی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید رسول حسینی مشکنانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی شاهمرادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید جواد حسینی، آقای سید اصغر حسینی مشکنانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مجتبی کوهی و آقای محسن احمدی زمانی به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر است. ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را که در ماده ۳۷ اساسنامه دارا می‌باشد به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. ش۹۳۱۱۰۴۹۸۶۸۷۰۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11101338
آگهی تغییرات در شرکت ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ آقایان امین اله صدیقی مشکنانی و سیدمحمد حسینی مشکنانی و محمدعلی صادقی کوپایی و سیدحسن حسینی مشکنانی و علی شاهمرادی بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و آقایان سیدرسول حسینی مشکنانی و رضا اعرابی بسمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه اندیشگران پویا و موسسه آذرین حساب به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای سیدمحمد حسینی مشکنانی را بسمت رئیس هیات مدیره آقای سیدحسن حسینی مشکنانی را بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی شاهمرادی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134570
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۵ خانم معصومه صدیقی به کدملی ۰۰۴۴۹۶۳۶۲۹، آقای علی شاهمرادی به کدملی ۵۶۵۹۰۸۴۶۹۹، آقای سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی ۵۶۵۹۵۵۸۹۴۱، آقای سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی ۵۶۵۹۶۲۹۶۱۱ و آقای سیدرضا حسینی به کدملی ۱۲۸۱۷۷۹۸۸۱ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره، آقایان منصور صدیقی به کدملی ۰۰۴۳۸۲۷۲۴۱ و فرهاد محمدی ورزنه به کدملی ۵۶۵۹۸۲۸۰۰۰ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۰۸۲۹۲۳۵۶۶۸۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134576
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ آقای سیدرضا حسینی به کدملی ۱۲۸۱۷۷۹۸۸۱ بسمت رئیس هیات مدیره، آقای علی شاهمرادی به کدملی ۵۶۵۹۰۸۴۶۹۹ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی ۵۶۵۹۵۵۸۹۴۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی ۵۶۵۹۶۲۹۶۱۱ و خانم معصومه صدیقی به کدملی ۰۰۴۴۹۶۳۶۲۹ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضای آقای سیدرسول حسینی و آقای سیداصغر حسینی اعضای هیات مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر است. ضمنا کلیه اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۸۲۹۶۴۸۴۸۷۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292385
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی کار برد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه آئین تراز آریا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشارکار و کارگر و محلی نسل فردا جهت آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۱۱۶۲۵۹۶۴۰۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581406
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر با شناسه۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ ملی به سمت بازرس اصلی و موسسه آئین تراز آریا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر و محلی نسل فردا جهت آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شد. پس از قرائت گزارش بازرس صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ تصویب شد. ش۹۶۰۶۰۶۱۵۰۹۱۵۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600160
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور صدیقی به کدملی ۰۰۴۳۸۲۷۲۴۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷) انتخاب و در سمت سایر اعضا تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو امضای سیدرسول حسینی و سیداصغر حسینی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۱۹۳۳۹۶۴۸۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617011
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۹۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا حسینی به کدملی ۱۲۸۱۷۷۹۸۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی شاه مرادی به کدملی ۵۶۵۹۰۸۴۶۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سیداصغر حسینی مشکنانی به کدملی ۵۶۵۹۶۲۹۶۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، منصور صدیقی به کدملی ۰۰۴۳۸۲۷۲۴۱ و سیدرسول حسینی مشکنانی به کدملی ۵۶۵۹۵۵۸۹۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال (تا تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از دو امضای سید رسول حسینی و سید اصغر حسینی و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۶۰۶۲۸۴۷۰۳۷۶۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه