شرکت ماسه ریخته گری چیروک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260346265


شماره ثبت:
13612
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1376/11/28
آدرس:
اصفهان - خيابان فردوسي - جنب سپه - ساختمان امير - طبقه 4 - واحد 402 8143714336

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمدرضا ناظر 967058
خانم زهرا اخوان نسب 967058
سید حسن عطایی 967058
سید عباس رحیم اف 967058
یعقوب اسماعیلی 1304384
آقای هاشم ناظر 10895385
مصطفی گرجی 10895385
میثم فتحعلی 12849667
آقای محسن غفوری 12849667
خانم مینا جهانگیر 12849672
آقای غلامحسین ارشاد کریمی 13024901

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 967058
آگهی تصمیمات در شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۳/۶ و ۳/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: احمدرضا ناظر به کد ملی ۱۲۸۷۶۷۷۸۴۳ کدپستی ۸۱۳۳۷۴۴۷۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، مینا جهانگیر به کد ملی ۱۷۵۵۳۱۹۴۶۰ کدپستی ۸۱۵۳۷۶۳۷۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید حسن عطایی با کد ملی ۱۲۸۲۶۶۲۷۴۰ کدپستی ۸۱۷۵۸۱۹۵۹۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و زهرا اخوان نسب به کد ملی ۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ کدپستی ۸۱۵۸۱۱۹۶۹۳ و سید عباس رحیم اف به کد ملی ۱۲۸۶۵۲۸۶۲۳ کدپستی ۸۱۶۴۶۱۳۱۸۶ و مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۵۰۰ بنمایندگی یعقوب اسماعیلی به کد ملی ۴۸۱۸۸۰۸۴۱۵ کدپستی ۶۱۳۴۸۱۱۱۶۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۸۵ میباشد. ماده ۵ اصلاحی: تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی شرکت خیابان فردوسی، جنب سپه، ساختمان امیر، طبقه ۴ واحد ۴۰۲ کدپستی ۸۱۴۳۷۱۴۳۳۶ در صورت لزوم انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۶۹۴۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304384
آگهی تصمیمات در شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک بنمایندگی یعقوب اسماعیلی کد ملی ۴۸۱۸۸۰۸۴۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مینا جهانگیر کد ملی ۱۷۵۵۳۱۹۴۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن غفوری کد ملی ۱۲۸۲۷۹۸۸۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی و سید حسن عطایی کد ملی ۱۲۸۲۶۶۲۷۴۰ و سید عباس رحیم اف کد ملی ۱۲۸۶۵۲۸۶۲۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورت جلسه هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام کد ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر کد ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۴۱۰۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10630153
آگهی تغییرات در شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۳۱/۵/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به نمایندگی آقای محمود شهشهانی پور و شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به نمایندگی آقای سیدعلی اسدی و شرکت مجتمع نگین معادن احیاء به نمایندگی آقای علی خیرالهی و شرکت معین فولاد افزا به نمایندگی خانم زهرا اخوان نسب و شرکت مهندسی قائم سپاهان به نمایندگی آقای ناصر نوری زاده به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای علی خیرالهی را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمود شهشهانی پور را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و اقای مصطفی گرجی خارج از اعضاء را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۵/۶/۸۵ کماکان باقی است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۷/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895385
آگهی تغییرات در شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان هاشم ناظر بشماره ملی ۱۲۸۷۷۷۱۱۲۲ و کدپستی ۸۱۵۳۷۶۳۷۴۱ نماینده شرکت مجتمع نگین معادن احیاء بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵ و مجید علیخانی بشماره ملی ۱۷۵۶۰۹۰۷۴۲۲ و کدپستی ۶۱۶۴۶۵۳۶۷۶ نماینده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ و احمد رضا ناظر بشماره ملی ۱۲۸۷۶۷۷۸۴۳ و کدپستی ۸۱۳۳۷۴۴۷۶۳ نماینده شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶ و خانم مینا جهانگیر بشماره ملی ۱۷۵۵۳۱۹۴۶۰ و کدپستی ۸۱۵۳۷۶۳۷۴۱ نماینده شرکت مهندسی قائم سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ و خانم زهرا اخوان نسب بشماره ملی ۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ و کدپستی ۸۱۵۸۱۱۹۶۹۳ نماینده شرکت معین فولاد افزاء بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۸۲۱۹ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای هاشم ناظر را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید علیخانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی گرجی بشماره ملی ۱۲۸۱۷۰۷۸۸۰ و کدپستی ۸۱۵۸۱۱۹۶۹۳ خارج از اعضای هیئت مدیره را بسمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ اختیارات مدیر عامل طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ کماکان به قوت خود باقی است. ۳ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان محتشم کاشانی کوچه مسجد جعفریه پلاک ۹۷ کدپستی ۸۱۷۵۹۵۴۱۳۶ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849667
آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تعیین گردیدند. آقای هاشم ناظر به شماره ملی ۱۲۸۷۷۷۱۱۲۲ و شرکت مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک بشماره ثبت ۴۳۲۹۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۵۰۰ به نمایندگی آقای میثم فتحعلی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۵۱۱۲۰ و آقای غلامحسین ارشاد کریمی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۰۷۷۱۰ و آقای محسن غفوری به شماره ملی ۱۲۸۲۷۹۸۸۰۴ و خانم مینا جهانگیر به شماره ملی ۱۷۵۵۳۱۹۴۶۰. ش۹۵۰۳۲۴۳۸۵۶۹۲۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849672
آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم ناظر به شماره ملی ۱۲۸۷۷۷۱۱۲۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای میثم فتحعلی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۵۱۱۲۰ به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی معدنی پارس گسترچیروک بشماره ثبت۴۳۲۹۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۵۰۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین ارشاد کریمی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۰۷۷۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم مینا جهانگیر به شماره ملی ۱۷۵۵۳۱۹۴۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محسن غفوری به شماره ملی ۱۲۸۲۷۹۸۸۰۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت، چک‌ها، بروات سفته‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۵۰۳۲۴۵۳۴۶۷۲۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024901
آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ آقای محسن غفوری به شماره ملی ۱۲۸۲۷۹۸۸۰۴، آقای هاشم ناظر به شماره ملی ۱۲۸۷۷۷۱۱۲۲، خانم مینا جهانگیر به شماره ملی ۱۷۵۵۳۱۹۴۶۰ و شرکت مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۵۰۰ و آقای غلامحسین ارشادکریمی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۰۷۷۱۰ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل و حسابرس شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی وترازنامه سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی۱۳۹۴مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۶۲۷۱۰۸۵۲۷۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024904
آگهی تغییرات شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ آقای محسن غفوری به شماره ملی ۱۲۸۲۷۹۸۸۰۴ بسمت مدیرعامل، آقای هاشم ناظر به شماره ملی ۱۲۸۷۷۷۱۱۲۲ بسمت رئیس هیات مدیره، شرکت مجتمع صنعتی معدنی پارس گستر چیروک به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۵۰۰ به نمایندگی آقای میثم فتحعلی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۵۱۱۲۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای غلامحسین ارشادکریمی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۰۷۷۱۰ و خانم مینا جهانگیر به شماره ملی ۱۷۵۵۳۱۹۴۶۰ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت، چک‌ها، بروات سفته‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر میباشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۵۰۶۲۷۲۸۸۸۳۳۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه