شرکت ساختمان اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260336470


شماره ثبت:
12622
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1375/11/14
آدرس:
اصفهان - مقابل درب شمالي - دانشگاه اصفهان - نبش كوچه برزويه - پلاك يك 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
میر محمد هاشمی نسب 754705
عبدالامیر فروتن 754705
سید یاسر مهدی مهرآور 991845
امیر توانگر رنجبر 991845
آقای سید محمدعلی هاشمی نسب 991845
آقای بهروز بزرگزاد مقیم 1239068
رضا صنعتی زاده 1239068
سید شهریار میرعظیمی 1239068
مرتضی افروزی 1239068
حسن تمدن 1239068
آقای محمد مهدی روانفر 10371189
آقای سید محمد علی مرتضوی 10386412
احمد خجسته 10386412
آقای عبدالحمید انصاریپور 10386412
آقای مسعود مودت 10386412
آقای مسعود ناصری 10386412
فردین صادقی زنجانی 10987780
سید محمود صابری 10987780
محمود براتعلی پور 12775227
عزیزاله طاهر فرد 12775227
آقای مسعود صولتی 12775227
آقای مهدی بوالحسنی 13207395

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 754705
آگهی تصمیماتشرکت ساختمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵ و ۲۷/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سید یاسر مهدی مهرآور کد ملی ۴۳۲۳۴۴۱۵۹۲ و کدپستی ۳۴۱۵۶۷۵۱۳۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۲۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و فردین صادقی زنجانی کد ملی ۰۰۴۵۱۳۸۶۸۰ و کدپستی ۱۴۳۱۸۹۴۷۷۳ به نمایندگی شرکت پیمان ساختمان اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۱۸۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میر محمد هاشمی نسب کد ملی ۱۵۳۲۴۵۹۹۴۷ کدپستی ۳۱۹۳۸۷۴۶۳۴ بسمت مدیرعامل و سید محمود صابری کد ملی۱۲۸۷۸۱۱۲۲۱ کدپستی ۸۱۵۳۹۶۵۸۷۱ به نمایندگی شرکت نماد ساختمان اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۰۸۱۳ و عبدالامیر فروتن کد ملی ۱۷۵۴۱۹۰۹۹۵ و کدپستی ۸۱۴۸۸۷۵۵۸۴ به نمایندگی شرکت نیران فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۹۰۰ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات همچنین اختیارات بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد و موسسه حسابرسی متین خردمند کد ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و موسسه حسابرس اندیش گران پویا کد ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان امروز و جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۳۲۱۵۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 991845
آگهی تصمیمات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای میر محمد هاشمی نسب از سمت مدیرعاملی و آقای عبدالامیر فروتن از سمت هیئت مدیره استعفا نمودند. شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۲۲۳ بنمایندگی سید یاسر مهدی مهر آور به کد ملی ۴۳۲۳۴۴۱۵۹۲ و کدپستی ۳۴۱۵۶۷۵۱۳۷ را بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیمان ساختمان اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۱۸۳۵ بنمایندگی فردین صادقی زنجانی به کد ملی ۰۰۴۵۱۳۸۶۸۰ و کدپستی ۱۴۳۱۸۹۴۷۷۳ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد علی هاشمی نسب به کد ملی ۱۲۸۸۱۵۶۵۱۰ و کدپستی ۱۳۱۴۶۶۳۶۱۱ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و میرمحمد هاشمی نسب به کد ملی ۱۵۳۲۴۵۹۹۴۷ و کدپستی ۳۱۹۳۸۷۴۶۳۴ و شرکت نماد ساختمان اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۰۸۱۳ بنمایندگی سید محمود صابری به کد ملی ۱۲۸۷۸۱۱۲۲۱ و کدپستی ۸۱۵۳۹۶۵۸۷۱ و شرکت نیران فولاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۹۰۰ بنمایندگی امیر توانگر رنجبر به کد ملی ۰۳۲۳۷۸۶۵۴۵ و کدپستی ۳۱۹۳۸۵۷۹۳۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در صورت عدم حضور مدیرعامل باامضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و اختیارات بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۴۵۶۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239068
آگهی تصمیمات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۸ و ۱۰/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان بنمایندگی بهروز بزرگزاد با کد ملی ۱۲۸۸۶۷۹۷۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت مصباح گستر سپاهان بنمایندگی عزیزاله طاهر فرد با کد ملی ۱۷۵۳۹۳۰۳۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شهرداری اصفهان بنمایندگی مرتضی افروزی با کد ملی ۱۲۸۵۶۶۱۳۳۸ شرکت امین گستر سپاهان بنمایندگی رضا صنعتی زاده به کد ملی ۱۲۸۶۴۹۹۱۹۴ شرکت توسعه مسکن اصفهان بنمایندگی حسن تمدن با کد ملی ۲۰۶۲۶۴۴۲۰۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره محمود براتعلی پور به کد ملی ۱۹۷۱۲۲۴۷۸۲ سید شهریار میرعظیمی به کد ملی ۱۲۸۸۸۲۵۷۷۳ بسمت اعضا علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در ۵/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۴۷۸۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10204932
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده است و موسسه حسابرسی سپاهان تراز و آقای مهران پوریان بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. آقای سید اصغر مستولی زاده بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین بجای آقای مرتضی ماندنی برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره معرفی شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۲/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10371189
آگهی تصمیمات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ آقای امیر مظاهری از سمت مدیرعامل شرکت استعفا نمود و آقای محمدمهدی روانفر به کدملی ۱۲۸۵۰۷۳۷۹۷ و کدپستی: ۸۱۵۳۹۳۵۵۷۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای یک سه چهار هفت هشت ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ و ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386412
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۷ و ۲۴/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان سید محمد علی مرتضوی بشماره ملی ۱۲۸۱۸۸۴۴۴۸ و کدپستی ۸۱۴۳۹۴۳۹۱۳ و مسعود مودت بشماره ملی ۱۲۹۰۲۸۹۲۹۸ و کدپستی ۸۱۷۳۷۸۷۹۷۱ و شرکت پیمان ساختمان بنمایندگی آقای احمد خجسته بشماره ملی ۱۲۸۱۷۷۴۳۶۷ و کدپستی ۸۱۴۹۸۱۶۹۴۱ و شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان بنمایندگی آقای مسعود ناصری بشماره ملی ۰۴۹۱۳۹۸۶۶۲ و کدپستی ۸۱۹۹۷۷۹۷۳۱ و شرکت نماد ساختمان اصفهان بنمایندگی آقای عبدالحمید انصاری پور بشماره ملی ۱۱۹۹۰۸۰۴۸۹ و کدپستی ۸۱۷۳۹۶۶۶۵۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای مسعود مودت را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد خجسته را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علی مرتضوی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و اختیارات بندهای ۱ ۵۴ و ۴ ۵۱ و ۶ ۵۱ و ۸ ۵۱ و ۱۳ ۵۱ و ۱۴ ۵۱ و ۱۸ ۵۱ و ۱۹ ۵۱ و ۲۰ ۵۱ و ۲۱ ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۷/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10414434
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱ و ۲۲/۱۲/۸۷ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی آقای غلامحسین امیری و شرکت مصباح گستر سپاهان به نمایندگی آقای مصطفی متین راد و شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد به نمایندگی آقای عبداله کوپائی و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به نمایندگی آقای مرتضی ماندنی و شرکت ایران سازه به نمایندگی آقای بهنام خزاعی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز و آقای مهران پوریا به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای غلامحسین امیری را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی متین راد را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله کوپائی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و اختیارات مدیرعامل کمافی السابق می‌باشد و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ۳) روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۶ شرکت به تصویب رسید. ۴) تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۷ به تصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508746
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۷/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ آقای بهروز طاهری به نمایندگی شرکت ایران سازه به جای آقای بهنام خزاعی به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای غلامحسن امیری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صباتامین را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای مصطفی متین راد به نمایندگی شرکت مصباح گستر سپاهان را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای عبداله کوپائی به نمایندگی شرکت سداد را به سمت مدیرعامل و آقای مرتضی ماندنی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین را به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای بهروز طاهری به نمایندگی شرکت ایران سازه به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت برای مدت باقی مانده تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۷/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10808304
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۹ آقای محمد فکری بعنوان نماینده شرکت پیمان ساختمان اصفهان سهامی خاص جایگزین آقای احمد خجسته و خانم حوری السادات هاشمی نسب بعنوان نماینده شرکت نماد ساختمان اصفهان سهامی خاص جایگزین آقای عبدالحمید انصاری پور و آقای سید یاسر مهدی مهرآور بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان جایگزین آقای مسعود ناصری معرفی گردیدند و در دیگر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987780
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵ و ۲۷/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سید یاسر مهدی مهرآور کد ملی ۴۳۲۳۴۴۱۵۹۲ و کدپستی ۳۴۱۵۶۷۵۱۳۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۲۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و فردین صادقی زنجانی کد ملی ۰۰۴۵۱۳۸۶۸۰ و کدپستی ۱۴۳۱۸۹۴۷۷۳ به نمایندگی شرکت پیمان ساختمان اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۱۸۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میر محمد هاشمی نسب کد ملی ۱۵۳۲۴۵۹۹۴۷ کدپستی ۳۱۹۳۸۷۴۶۳۴ بسمت مدیرعامل و سید محمود صابری کد ملی۱۲۸۷۸۱۱۲۲۱ کدپستی ۸۱۵۳۹۶۵۸۷۱ به نمایندگی شرکت نماد ساختمان اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۰۸۱۳ و عبدالامیر فروتن کد ملی ۱۷۵۴۱۹۰۹۹۵ و کدپستی ۸۱۴۸۸۷۵۵۸۴ به نمایندگی شرکت نیران فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۹۰۰ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات همچنین اختیارات بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد و موسسه حسابرسی متین خردمند کد ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و موسسه حسابرس اندیش گران پویا کد ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان امروز و جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11015896
آگهی تصمیمات در شرکت ساختمان اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۷/۹۰ آقای میرمحمد هاشمی نسب به کد ملی ۱۵۳۲۴۵۹۹۴۷ و کدپستی ۳۱۹۳۸۷۴۶۳۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل و آقای فردین صادقی زنجانی به کد ملی ۰۰۴۵۱۳۸۶۸۰ و کدپستی۱۴۳۱۸۹۴۷۷۳ به نمایندگی شرکت نماد ساختمان اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۰۸۱۳ بجای خانم حوری السادات هاشمی نسب بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات و هیئت مدیره اختیارات بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۰تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775227
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ آقای عزیزا … طاهرفرد به کدملی ۱۷۵۳۹۳۰۳۶۷، شرکت مصباح گستر سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۷۵۴۴، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۵۲، شرکت توسعه مسکن اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۸۱۰۴، شرکت امین گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۵۴۶۷ به عنوان اعضا اصلی هیأت مدیره، آقای محمود براتعلی پور به کدملی ۱۹۷۱۲۲۴۷۸۲ و آقای مسعود صولتی به کدملی ۱۲۸۵۶۲۹۵۵۸ به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۱۳۴۶۵۲۴۰۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777426
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ آقای بهروز بزرگزاد بعنوان نماینده اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان بسمت رئیس هیات مدیره، آقای رضا صنعتی زاده بعنوان نماینده شرکت امین گستر سپاهان، آقای محمدرضا طرفه اصفهانی بعنوان نماینده شرکت توسعه مسکن اصفهان و آقای مسعود صولتی بعنوان نماینده شرکت مصباح گستر سپاهان بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره، آقای عزیزا … طاهرفرد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۲۱۴۸۶۸۵۸۴۳۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949163
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تراز مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۵۱۶۹۴۳۷۹۶۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13207395
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ آقای مهدی ابولحسنی به کدملی ۰۵۳۲۱۶۲۳۸۲ به نمایندگی از شرکت امین گستر سپاهان سهامی خاص به شناسه ۱۰۲۶۰۴۰۵۴۶۷ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶) انتخاب گردید. در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۱۰۰۴۵۰۹۳۳۵۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349131
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بندهای ۱و۲و۴و۵و۶و۷و۱۸و۲۱ از ماده ۵۱ اساس نامه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. ش۹۵۱۲۲۱۶۵۵۳۲۳۳۳۰اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536552
آگهی تغییرات شرکت ساختمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۶۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. تراز مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۰۸۷۷۲۸۸۸۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه