تولیدی گرانیت بهسرام

شرکت تولیدی گرانیت بهسرام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260334351
اصفهان - چهارباغ بالا - مجتمع تجاري اداري كوثر - واحد 421 - 420 1111111111
5
افراد
8
آگهی‌ها
12407
شماره ثبت
1375/8/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 890345
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی گرانیت بهسرام سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت آزمون احیاء سپاهان به نمایندگی علی پنبه چی کد ملی ۰۰۴۲۸۲۹۰۴۶ و کدپستی ۱۱۷۴۶۴۳۷۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بنمایندگی محمد رضا لطف اله خواجو کدملی ۱۲۸۷۹۳۴۹۹۴ و کدپستی ۸۱۵۴۶۶۶۵۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان به نمایندگی عبدالجلیل نظارات کد ملی ۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱ کدپستی ۸۱۵۳۶۶۴۱۷۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت ایثار فجر کاشان بنمایندگی امیر وفایی نژاد کد ملی ۱۲۶۲۲۵۶۴۴۵ و کدپستی ۸۷۱۴۶۳۳۷۶۶ و شرکت مهندسی قائم سپاهان بنمایندگی علی اصغر حسینی نژاد کد ملی ۱۲۶۰۵۴۷۹۹۱ و کدپستی ۸۷۱۵۱۳۵۵۸۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت میدره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۳۷۹۸۰۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727657
آگهی تغییرات شرکت تولید گرانیت بهسرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱صورت‌های مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید ۲موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند ۳روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۱۹۴۸۹۱۸۵۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10758501
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی گرانیت بهسرام (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۴۰۷و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۸۸ آقای احمد لطفی به جای آقای احمد صابری حسین آبادی بعنوان نماینده شرکت ماسه ریخته‌گری چیروک در هیئت مدیره تعیین گردیدند. ضمنا در سمتها و حق امضاء هیچگونه تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۷/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972673
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گرانیت بهسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ صورت‌های مالی و ترازنامه و سود و زیان مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه آگاه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به سمت بازرس علی البدل سال ۱۳۹۵ تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه سال ۱۳۹۵ برای چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۲۷۸۹۲۱۷۰۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279954
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گرانیت بهسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالجلیل نظارات کدملی ۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱ بعنوان مدیرعامل و آقای علی احقر کدملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ بنمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا لطف اله خواجو کدملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸ بنمایندگی از شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان به سمت نایب رئیس عضو هیأت مدیره و آقای احمد لطفی کدملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بنمایندگی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی اصغر حسینی نژاد کدملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ بنمایندگی از شرکت مهندسی قائم سپاهان به سمت عضو هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره میباشد. ش۹۵۱۱۰۹۵۴۵۴۶۶۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279957
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گرانیت بهسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالجلیل نظارات کدملی ۱۸۲۸۹۱۸۰۹۱ و شرکت آزمون احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ و شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۶۰۸ و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ و شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۰۹۱۹۱۸۱۷۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544341
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گرانیت بهسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و تراز نامه و سود و زیان مالی شرکت منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بخردیار شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار سال ۱۳۹۶ تعیین شد. ش۹۶۰۵۱۴۸۳۳۵۵۸۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193678
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گرانیت بهسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و تراز نامه و سود و زیان مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بخردیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۷ تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار سال ۱۳۹۷ تعیین شد. ش۹۷۰۶۱۰۲۵۳۷۴۶۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک