شرکت سامان گستر اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260333521


شماره ثبت:
12323
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1375/7/22
آدرس:
اصفهان - ميدان امام حسين (ع) - ارگ عظيم جهان نما - طبقه ششم - كدپستي 8136613736 8136613736

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید مرتضی سقائیان نژاد 991878
آقای محمدسعید باقری 991878
مجید کیانی 991878
آقای سید مرتضی حسام نژاد 991878
علیرضا فاتحی 1232986
مهدی جمالی نژاد 13463067
اصغر دهقان حسین آبادی 13463067
ابوالقاسم گلستان نژاد 13463067
آقای محمد نورصالحی 13463067
قدرت اله نوروزی 13796168
محمدرضا امامی 13796168
آقای جواد شعرباف 14074897
آقای سید احمد حسینی نیا 14237502

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 991878
آگهی تصمیمات شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱ و ۱۱/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شهرداری اصفهان به نمایندگی آقای سید مرتضی سقائیان نژاد با کد ملی ۱۲۸۶۴۲۴۹۴۱ و کدپستی ۸۱۴۴۷۳۵۳۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری اصفهان به نمایندگی ابوالقاسم گلستان نژاد با کد ملی ۱۲۸۱۶۹۸۵۱۲ و کدپستی ۸۱۵۸۸۴۳۷۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید کیانی با کد ملی ۱۲۸۴۵۹۱۶۱۱ و کدپستی ۸۱۳۸۹۹۸۶۵۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به نمایندگی محمد سعید باقری به کد ملی ۲۴۱۰۹۸۶۳۶۶ و کدپستی ۱۵۳۳۹۱۳۳۱۳ و سازمان نوسازی بهسازی شهرداری اصفهان به نمایندگی سید مرتضی حسام نژاد به کد ملی ۱۲۸۷۹۹۱۸۸۲ و کدپستی ۸۱۵۹۹۲۷۷۱۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت شهر و کار بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء یا افرادی که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شود و اوراق اداری با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا حدود اختیارات مدیر عامل در ۱۷ بند بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ به مدیر عامل تفویض گردید. موسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد و نشریه جام اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. به منظور تسریع در امور پرداخت‌های شرکت هیئت مدیره با افتتاح حساب جاری قرض الحسنه نزد بانک شهر شعبه ارگ عظیم جهان نما با امضاء مدیر عامل آقای مجید کیانی و معاون پشتیبانی آقای علی جلالی با مهر شرکت تصویب نموده حداکثر برداشت از حساب فوق در هر فقره تا مبلغ سیصد میلیون ریال می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۴۳۶۴۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1232986
آگهی تصمیمات شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۲ آقای علی رضا فاتحی کد ملی ۱۲۸۶۵۲۹۷۸۶ بجای آقای محمد سعید باقری بنمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۸/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۲۸۴۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9654622
آگهی تغییرات در شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ و ۲۵/۱۰/۸۷ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای مجید کیانی، شهرداری اصفهان بنمایندگی آقای سید مرتضی سقائیان نژاد و سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان بنمایندگی آقای ابوالقاسم گلستان نژاد و سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان بنمایندگی آقای سید جمال الدین صمصام شریعت و سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل بنمایندگی آقای اصغر هنری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت شهر و کار بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای اصغر هشی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای سید مرتضی سقائیان نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هنری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره از بین خود آقای سید مرتضی سقائیان نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هنری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء یا افرادی که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه جهان اقتصاد و نشریه جام اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده؛ صورت‌های مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۸۷ بتصویب رسید. حدود و اختیارات مدیرعامل با توجه بماده ۵۱ اساسنامه در ۱۷ بند بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10577832
آگهی تغییرات در شرکت سامان گستر اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ و ۲۵/۱۰/۸۷ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای مجید کیانی، شهرداری اصفهان بنمایندگی آقای سید مرتضی سقائیان نژاد و سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان بنمایندگی آقای ابوالقاسم گلستان نژاد و سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان بنمایندگی آقای سید جمال الدین صمصام شریعت و سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل بنمایندگی آقای اصغر هنری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت شهر و کار بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای اصغر هشی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای سید مرتضی سقائیان نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هنری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره از بین خود آقای سید مرتضی سقائیان نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هنری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء یا افرادی که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه جهان اقتصاد و نشریه جام اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده؛ صورت‌های مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۸۷ بتصویب رسید. حدود و اختیارات مدیرعامل با توجه بماده ۵۱ اساسنامه در ۱۷ بند بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120509
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ اصغر دهقان حسین آبادی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۰۷۰۱۰ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵) انتخاب گردید. در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نگردید. ش۹۵۰۸۱۹۳۹۷۷۴۳۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348572
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. شهرداری اصفهان شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۷۲۳۲و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری اصفهان شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۹۸۰۳ و شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰و سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۴۵۰۷ و سازمان نوسازی بهسازی شهرداری اصفهان شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۹۸۵۶به عنوان اعضای اصلی و شرکت شهر و کار شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۲۵۳ به عنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲سال و مؤسسه حسابرسی بهمند به کد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به کد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش۹۵۱۲۲۱۷۴۴۵۰۰۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463067
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جمالی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۵۷۲۹۷۱۴ به نمایندگی شهرداری اصفهان به سمت رئیس و ابوالقاسم گلستان نژاد به شماره ملی ۱۲۸۱۶۹۸۵۱۲ به نمایندگی سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری اصفهان به سمت نایب رئیس و مهندس اصغر دهقان حسین آبادی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۰۷۰۱۰ به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تأمین پارس به سمت عضو و محمد نورصالحی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۵۳۵۹۴ به نمایندگی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان به سمت عضو و مهندس مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۹۱۶۱۱ به نمایندگی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء یا افرادی که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند بهمراه مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین و تصویب نمود: نمایندگی شرکت در برابراشخاص حقوقی و حقیقی ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی براساس اساسنامه و سایر آئین‎نامه‎های مصوب. تهیه و تدوین آئین نامه‎های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت‎مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه طرح پیشنهادی جهت ایجاد و حذف نمایندگی‎ها و یا شعب در نقاط مختلف و ارائه آن به هیأت‎مدیره جهت تصویب. به کارگیری پرسنل جدید، نصب، عزل و تعیین حدود و اختیارات کلیه کارکنان شرکت (کارگران، کارمندان، کارشناسان، متخصصان، معاونان، مشاوران و غیره) براساس چارت سازمانی مصوب هیأت‎ مدیره و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت آیین‎نامه پرداخت حقوق و دستمزد مصوب هیئت مدیره و مقررات جاریه. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت‎ مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری در داخل یاخارج از کشور با تصویب هیأت‎مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، دریافت، پرداخت و واخواست اوراق تجاری شرکت مطابق آئین نامه مالی عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید وفروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت باشد مطابق آیین نامه مالی و سایر مقررات شرکت منجمله انجام کلیه عملیات و معاملاتی که مستقیما یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط پیدا کند با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی. ارائه پیشنهاد واگذاری یاتحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی)، قبول یا فسخ نمایندگی شرکت‌ها، تقاضای وام و هرگونه تحصیل اعتبار، ثبت علامت تجاری، تشکیل شرکت‌های جدید، اجاره و استجاره و واگذاری وفسخ اجاره و تقاضای تعدیل آن به امانت گذاردن هرنوع سند و مدرک و وجوه در صندوق‌های خصوصی و استرداد آن، رهن گرفتن و رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب و اجرای فوری مصوبات. تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین و مقررات مربوطه. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ارائه آن به هیأت مدیره. تعیین زمان و دستور جلسه مجامع عمومی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیأت مدیره. اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یاانصراف ازآن اعم ازحقوقی وکیفری یاداشتن تمام اختیارات راجع به امردادرسی ازحق، تجدید نظرخواهی، فرجام، مصالحه (طبق مصوبه هیئت مدیره)، تعیین وکیل برای دادرسی، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی وغیره. ش۹۶۰۳۲۰۸۳۵۶۹۳۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796168
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قدرت اله نوروزی باغکمه به شماره ملی ۱۲۹۱۸۶۴۹۲۱ به نمایندگی شهرداری اصفهان به سمت رییس هیئت مدیره و محمدرضا امامی به شماره ملی ۲۲۹۵۹۸۲۰۹۱ به نمایندگی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تا تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند و سایر سمت‌های هیئت مدیره به قوت خود باقی ماند. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۶۱۰۱۲۴۵۱۲۱۳۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900116
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۰۶۶۹ , ۱۲۲ مورخ ۲/۱۱/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور مربوط به مرمت، بازسازی، احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و میراث فرهنگی در اقصی نقاط کشور. انجام مطالعات، برنامه ریزی، احداث، مدیریت پروژه و بهره برداری از کلیه‌ی اماکن و تأسیسات گردشگری. انجام امور پیمانی، مطالعاتی و مشاوره‌ای در حوزه‌های فوق الذکر و طرفیت قرارداد با کلیه نهادها، سازمانها و بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی در راستای حوزه‌های فوق الذکر. ش۹۶۱۲۰۷۴۲۲۶۸۲۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900117
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به کد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به کد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۷انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان زیبا برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش۹۶۱۲۰۷۹۲۸۴۷۳۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900118
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، هیأت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین و تصویب نمود: نمایندگی شرکت در برابراشخاص حقوقی و حقیقی ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی براساس اساسنامه و سایر آئین‎نامه‎های مصوب. تهیه و تدوین آئین نامه‎های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت‎مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه طرح پیشنهادی جهت ایجاد و حذف نمایندگی‎ها و یا شعب در نقاط مختلف و ارائه آن به هیأت‎مدیره جهت تصویب. به کارگیری پرسنل جدید، نصب، عزل و تعیین حدود و اختیارات کلیه کارکنان شرکت (کارگران، کارمندان، کارشناسان، متخصصان، معاونان، مشاوران و غیره) براساس چارت سازمانی مصوب هیأت‎مدیره و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت آیین‎نامه پرداخت حقوق و دستمزد مصوب هیئت مدیره و مقررات جاریه. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت‎مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت با امضاهای مجاز شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری در داخل یاخارج از کشور با تصویب هیأت‎مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، دریافت، پرداخت و واخواست اوراق تجاری شرکت مطابق آئین نامه مالی. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید وفروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت باشد مطابق آیین نامه مالی و سایر مقررات شرکت منجمله انجام کلیه عملیات و معاملاتی که مستقیما یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط پیدا کند با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی. ارائه پیشنهاد واگذاری یاتحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی)، قبول یا فسخ نمایندگی شرکت‌ها، تقاضای وام و هرگونه تحصیل اعتبار، ثبت علامت تجاری، تشکیل شرکت‌های جدید، اجاره و استجاره و واگذاری وفسخ اجاره و تقاضای تعدیل آن به امانت گذاردن هرنوع سند و مدرک و وجوه در صندوق‌های خصوصی و استرداد آن، رهن گرفتن و رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب و اجرای فوری مصوبات. تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین و مقررات مربوطه. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ارائه آن به هیأت مدیره. تعیین زمان و دستور جلسه مجامع عمومی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیأت مدیره. اقامه هرگونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یاانصراف ازآن اعم ازحقوقی وکیفری یاداشتن تمام اختیارات راجع به امردادرسی ازحق، تجدید نظرخواهی، فرجام، مصالحه (طبق مصوبه هیئت مدیره)، تعیین وکیل برای دادرسی، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی وغیره. ش۹۶۱۲۰۷۲۰۷۹۱۰۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074897
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷آقای جواد شعرباف به شماره ملی ۱۲۸۴۱۱۵۶۰۷ به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۹۸۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ (۲۲/۱۰/۱۳۹۷) انتخاب گردید. در سایر سمت‌ها تغییری حاصل نگردید. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۳۲۳۱۰۴۳۳۴۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237502
آگهی تغییرات شرکت سامان گستر اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۵۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه شماره ۳۰۲۶/۹۷ , ۳۰۲ مورخ۱۵/۰۶/۱۳۹۷ سازمان نوسازی و بهسازی مبنی بر معرفی آقای سید احمد حسینی نیا شماره ملی ۴۸۸۹۲۴۹۵۶۷ به نمایندگی از سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری هیات مدیره ایشان را به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تا تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷تعیین نمودند و سایر سمت‌های هیات مدیره به قوت خود باقی ماند. کلیهاوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۷۰۷۰۸۸۳۴۷۵۴۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه