شرکت مجتمع صنایع غذائی بهپودر اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260332837


شماره ثبت:
12253
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1375/6/22
آدرس:
اصفهان-خ رودكي-جنب امامزاده محسن-بن بست حسوميان-ساختمان48-طبقه دوم 8176866451

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مجید مومنیان 683353
امیر مسعود شهریاری 683353
آقای غلامحسین جلالی 683353
جعفر قاسم زاده 858957
خانم منصوره بصیری 1562332
آقای علی بصیری 1562332
آقای محمد پذیری 1562332
آقای ارسلان قنبری قجرلو 1562343
خانم زهرا اخوان نسب 9730984
حسین منصوری 9730984
آقای سعادت بهرامی 9730984
سیامک اعتمادی نژاد 10388879
جلال طهماسبی پور 10388879

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683353
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهانسهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت مهندسی قائم سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ بنمایندگی آقای سعادت بهرامی بشماره ملی ۱۱۲۹۰۲۶۴۲۶ و کدپستی ۸۱۹۸۱۱۳۳۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ بنمایندگی آقای مجید مومنیان بشماره ملی ۱۲۸۶۷۱۹۱۵۱ و کدپستی ۸۱۷۴۷۱۷۱۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ بنمایندگی آقای غلامحسین جلالی بشماره ملی ۳۹۷۹۱۸۴۶۳۳ و کدپستی ۷۹۱۵۸۷۳۱۴۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، شرکت آزمون احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ بنمایندگی آقای جلال طهماسبی پور بشماره ملی ۲۴۵۰۸۰۱۲۰۰ و کدپستی ۸۱۹۶۶۹۷۸۴۹ بسمت مدیرعامل و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ بنمایندگی امیر مسعود شهریاری بشماره ملی ۵۴۱۹۶۳۴۵۳۸ و کدپستی ۸۱۵۳۷۶۴۱۱۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل تفویض گردید. موسسه حسابرسی ازمون تراز پارس بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۳۷۵۸ و آقای حسین منصوری به کد ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۷۵ و کدپستی ۸۱۶۹۹۷۳۵۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان شیخ صدوق جنوبی میدان برج ابتدای خ آزادی ساختمان ۸۴ طبقه سوم کدپستی ۸۱۶۸۸۳۴۹۹۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۳۶۲۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858957
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۸/۹/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: ۱ شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ به نمایندگی آقای مجید مومنیان کد ملی ۱۲۸۶۷۱۹۱۵۱ و کدپستی ۸۱۷۴۷۱۷۱۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ به نمایندگی آقای جعفر قاسم زاده کد ملی ۱۲۸۶۸۴۵۵۷۲ و کدپستی ۸۱۳۷۷۱۳۱۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ به نمایندگی آقای غلامحسین جلالی کد ملی ۳۹۷۹۱۸۴۶۳۳ و کدپستی ۷۹۱۵۸۷۳۱۴۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ به نمایندگی آقای جلال طهماسبی پور کد ملی ۲۴۵۰۸۰۱۲۰۰ و کدپستی ۸۱۹۶۶۹۷۸۴۹ بسمت مدیرعامل و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ به نمایندگی امیر مسعود شهریاری کد ملی ۵۴۱۹۶۳۴۵۳۸ و کدپستی ۸۱۵۳۷۶۴۱۱۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل تفویض گردید موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ و کدپستی ۶۱۳۴۸۱۱۱۶۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۳۲۸۶۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562332
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی قائم سپاهان به نمایندگی آقای علی بصیری بشماره ملی ۱۲۸۸۰۲۰۱۱۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان به نمایندگی خانم منصوره بصیری بشماره ملی ۱۲۷۱۴۵۷۳۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آزمون احیا سپاهان به نمایندگی آقای محمد پذیری بشماره ملی ۱۲۹۲۶۱۰۵۱۴ عضو هیئت مدیره و اصالتا مدیرعامل، شرکت بازرگانی معین احیا سپاهان به نمایندگی آقای جلال طهماسبی پور بشماره ملی ۲۴۵۰۸۰۱۲۰۰ عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان به نمایندگی آقای جعفر قاسم زاده بشماره ملی ۱۲۸۶۸۴۵۵۷۲ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۹۸۴۱۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562343
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و آقای ارسلان قنبری قجرلو بشماره ملی ۲۴۱۰۵۲۸۲۵۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج دعوتنامه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکتهای مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵، سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰، بازرگانی معین احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰، مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ و آزمون احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۹۸۳۷۸۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730984
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۲۲۵۳، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان غلامحسین جلالی بشماره ملی ۳۹۷۹۱۸۴۶۳۳ و کدپستی ۷۹۱۵۸۷۳۱۴۱ بنمایندگی از شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ و خانم زهرا اخوان نسب بشماره ملی ۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ و کدپستی ۸۱۷۵۹۱۴۱۴۱ بنمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ و آقای مجید مومنیان بشماره ملی ۱۲۸۶۷۱۹۱۵۱ و کدپستی ۸۱۷۴۷۱۷۱۶۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ و آقای امیر مسعود شهریاری بشماره ملی ۵۴۱۹۶۳۴۵۳۸ و کدپستی ۸۱۵۳۷۶۴۱۱۱ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی احیاء فجر کشاورزی بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۲۰۸ و سعادت بهرامی بشماره ملی ۱۱۲۹۰۲۶۴۲۶ و کدپستی ۸۱۹۸۱۱۳۳۷۱ بنمایندگی از شرکت مهندسی قائم سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۳۷۵۸ و آقای حسین منصوری بشماره ملی ۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ و کدپستی ۸۱۶۹۹۷۳۵۹۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای غلامحسین جلالی را بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا اخوان نسب را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعادت بهرامی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388879
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۸/۹/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: ۱ شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ به نمایندگی آقای مجید مومنیان کد ملی ۱۲۸۶۷۱۹۱۵۱ و کدپستی ۸۱۷۴۷۱۷۱۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ به نمایندگی آقای جعفر قاسم زاده کد ملی ۱۲۸۶۸۴۵۵۷۲ و کدپستی ۸۱۳۷۷۱۳۱۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ به نمایندگی آقای غلامحسین جلالی کد ملی ۳۹۷۹۱۸۴۶۳۳ و کدپستی ۷۹۱۵۸۷۳۱۴۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ به نمایندگی آقای جلال طهماسبی پور کد ملی ۲۴۵۰۸۰۱۲۰۰ و کدپستی ۸۱۹۶۶۹۷۸۴۹ بسمت مدیرعامل و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ به نمایندگی امیر مسعود شهریاری کد ملی ۵۴۱۹۶۳۴۵۳۸ و کدپستی ۸۱۵۳۷۶۴۱۱۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل تفویض گردید موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ و کدپستی ۶۱۳۴۸۱۱۱۶۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه