شرکت تابان نیرو سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260328876


شماره ثبت:
11843
تعداد بازدید:
6
تأسیس:
1375/1/20
آدرس:
اصفهان - خيابان 15 خرداد - بن بست انوري - (شماره 10 ) پلاك 1 ساختمان تابان 8166654371

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فرشاد سلیمانی فرد 1176247
آقای رضا حاتمی 1176247
سید حسن موسوی 12992197
علی فاخران 12992197
آقای احمد اثناعشری 12992197
حسن حسین پور مقدم اصفهانی 12992197
محمد رضا زمانی 13895262
آقای بهزاد حقیقی 13895262

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1137020
آگهی تصمیمات در شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ واصل گردید بموضوع شرکت ماده دو اساسنامه موارد ذیل اضافه گردید: ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه‌های اندازه شناسی، آزمون و کالیبراسیون، ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی در زمینه‌های مختلف از قبیل اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌ها کالیبراسیون، ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی در زمینه‌های مختلف از قبیل اندازه شناسی، اوزان و مقایس‌ها کالیبراسیون، آزمون، استانداردها، فنی و مهندسی در رشته‌های برق، الکترونیک و مکانیک اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت‌های معتبری داخلی و خارجی تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۸۳۶۷۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176247
آگهی تصمیمات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴ و ۱/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بنمایندگی سید حسن موسوی با کد ملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مرآت پولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ بنمایندگی رضا حاتمی با کد ملی ۰۰۳۲۸۶۲۳۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا حاتمی اصالتا بسمت مدیرعامل و شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶ بنمایندگی علی فاخران با کد ملی ۱۲۸۷۸۵۰۷۵۸ و شرکت تارا بگین شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۵۱۲۸ بنمایندگی فرشاد سلیمانی فرد کد ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ و شرکت فولاد سایا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۴۴ بنمایندگی حسین حسن پورمقدم اصفهانی کد ملی ۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل طی صورت جلسه ۲۸/۱۱/۸۰ توسط هیئت مدیره به قوت خود باقیست. ۲ موسسه حسابرسی رایمند (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و موسسه حسابرسی آذرین حساب (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۳۶۰۱۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562340
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران بمبلغ ۷۱۴/۰۵۲/۲۵۵/۶ ریال و از محل واریز نقدی بمبلغ ۲۸۶/۹۴۷/۷۴۴/۲۴ ریال بموجب گواهی شماره ۱۹/۹۳/۴۹۴ مورخ ۱۰/۳/۹۳ بانک قرض الحسنه رسالت شعبه ارتش اصفهان و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۲ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۲ ریال نقدی است که به ۰۰۰/۰۰۰/۶۲ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام عادی منقسم شده است و تماما پرداخت شده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۹۸۳۴۶۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562346
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴ اساسنامه در خصوص تابعیت و مرکز اصلی شرکت بشرح زیر اصلاح گردید: تابعیت شرکت ایرانی بوده و مرکز اصلی شرکت واقع در اصفهان، خیابان پانزده خرداد، بن بست انوری، شماره ۱۰ ساختمان تابان میباشد. تبصره ۱: شرکت می‌تواند با تصویب هیئت مدیره نسبت به تاسیس و انحلال شعب یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید. تبصره ۲: انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط بتصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۹۸۴۳۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628777
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی رایمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۶۲۴۴۱ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923049
آگهی تغییرات در شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ و ۲۴/۴/۱۳۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ - آقایان حبیب اله خدام به نمایندگی شرکت تکادو و آقای رضا حاتمی به نمایندگی شرکت مرآت پولاد و آقای امیر رضا شیخ زین الدینی به نمایندگی شرکت ایرن کشتی بحر و آقای سید مرتضی طباطبائی به نمایندگی شرکت سایا و آقای سید حسن موسوی به نمایندگی شرکت تارابگین به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهمند و آقای اصغر هشی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ - هیئت مدیره از بین خود آقای حبیب اله خدام را به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر رضا شیخ زین الدینی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا حاتمی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ۳ - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۷ به تصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10556707
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۹ آقایان سید حسن موسوی آغچه بدی از سمت رئیس هیئت مدیره شرکت استعفا نمودند و در نتیجه آقای پرویز صفوی رئیس هیئت مدیره و سید حسن موسوی آغچه بدی نایب رئیس و سید مرتضی طباطبائی و فرشاد سلیمانی فرد اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای رضا حاتمی مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل تفویض شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۲/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819963
آگهی تغییرات در شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ که در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ واصل گردید تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای سید حسن موسوی آغچه بدی بنمایندگی از شرکت تکادو بجای آقای حبیب اله خدام و آقای پرویز صفوی بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحری بجای آقای امیر رضا شیخ زین الدینی برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. آقای سید حسن موسوی آغچه بدی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای پرویز صفوی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا حاتمی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و آقایان رضا حاتمی و سید مرتضی طباطبائی و فرشاد سلیمانی فرد بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035240
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد اثناعشری با کدملی ۴۱۳۰۴۶۴۸۳۳ به نمایندگی از شرکت تارابگین برای بقیه مدت (۱۷/۴/۹۴) عضویت در هیأت مدیره معرفی گردید. آقای سید حسن موسوی (کدملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵) به نمایندگی شرکت تکادورا بسمت رئیس هیأت مدیره ورضا حاتمی (کدملی.۰۳۲۸۶۲۳۹۳) به نمایندگی شرکت مرآت پولادرا به بسمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقایان علی فاخران (کدملی۱۲۸۷۸۵۰۷۵۸) بنمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر، احمد اثناعشری (کدملی۴۱۳۰۴۶۴۸۳۳) بنمایندگی ازشرکت تارابگین و حسین حسن پورمقدم اصفهانی (کدملی۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱) بنمایندگی از شرکت سایا را بسمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای رضا حاتمی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل (رضا حاتمی) و یکنفردیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ هیأت مدیره به قوت خود باقی است. ش۹۳۱۱۲۶۷۰۵۱۹۳۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913207
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۴۲۷۷۳۵۹۳۳۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992197
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ آقای بهزاد حقیقی کد ملی۵۱۲۹۸۶۴۵۳۰ به نمایندگی از شرکت تکادو با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ را به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی کد ملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵ به نمایندگی از شرکت مرآت پولاد با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ را به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد اثناعشری کد ملی ۴۱۳۰۴۶۴۸۳۳ به نمایندگی از شرکت آتیه تکادو با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی فاخران اصفهانی کد ملی ۱۲۸۷۸۵۰۷۵۸ به نمایندگی از شرکت ایران کشتی بحر ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی کد ملی ۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱ به نمایندگی از شرکت سایا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ را به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۶) انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیر عامل آقای حسین حسن پور مقدم اصفهانی و یکنفر از اعضاء هیآت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ هیأت مدیره به مدیر عامل شرکت تفویض گردید. ش۹۵۰۶۰۸۲۷۸۵۸۴۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529253
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. شرکتهای تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰)، مرآت پولاد (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰)، رهنورد (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶) و سایا (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۴۴) به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند. ش۹۶۰۵۰۳۴۶۷۸۶۹۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581149
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد حقیقی کدملی ۵۱۲۹۸۶۴۵۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تکادو و آقای سیدحسن موسوی کدملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مرآت پولاد و آقایان احمد اثناعشری کدملی۴۱۳۰۴۶۴۸۳۳ به نمایندگی شرکت رهنورد و علی فاخران کدملی ۱۲۸۷۸۵۰۷۵۸ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی کدملی ۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱ به نمایندگی شرکت صنایع فولاد سایا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۸ انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۹۶۰۶۰۶۳۰۷۹۴۰۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895262
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ آقای بهزاد حقیقی کدملی ۵۱۲۹۸۶۴۵۳۰ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت تکادو و آقای سیدحسن موسوی کدملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت مرآت پولاد و آقایان محمدرضا زمانی کدملی ۱۲۸۹۴۷۷۷۲۸ به نمایندگی شرکت رهنورد و علی فاخران کدملی ۱۲۸۷۸۵۰۷۵۸ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی کدملی ۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱ به نمایندگی شرکت صنایع فولاد سایا به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۸ انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیر عامل آقای حسین حسن پورمقدم اصفهانی و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل در صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ هیات مدیره مجددا به مدیر عامل شرکت تفویض گردید. ش۹۶۱۲۰۶۳۸۹۶۴۶۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111096
آگهی تغییرات شرکت تابان نیرو سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۷۰۴۱۷۹۲۴۶۰۶۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه