شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260326724


شماره ثبت:
441389
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1374/10/7
آدرس:
تهران-شهر تهران-پل رومي-كوچه عاج-كوچه خليلي-پلاك -2-طبقه ششم--- 1933814920

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد بخشی نکو 893146
آقای ناصر علی بابایی 893146
آقای ایمان فرجام نیا 1707156
آقای سید مصطفی صفوی 1707156
احمد بخشی نکو 1707156
آقای علیرضا حقیقی 9824550
اکبر ترکان 9824550
مهدی تاج 9824550
عباسعلی دهدشتی نژاد 9824550
آقای سید حسن ابطحی 14323765
محمد فاطمیان 14323765

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 749780
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۴/۵ و ۱۷/۷/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۰۰۴۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893146
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ به نمایندگی سید مصطفی صفوی کد ملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ و کدپستی ۸۱۸۴۸۴۶۷۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵ به نمایندگی علیرضا حقیقی کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۱۷۵۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ به نمایندگی احمد بخشی نکو کد ملی ۰۰۳۴۸۴۲۹۳۲ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۳۷۹۱ و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ به نمایندگی مهدی تاج کد ملی ۱۲۸۶۵۶۶۱۷۷ و کدپستی ۸۱۷۳۶۱۸۳۱۱ و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ به نمایندگی ناصر علی بابایی کد ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ و کدپستی ۸۱۵۷۹۳۳۱۴۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه‌های جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ تصویب شد. ضمنا پیرو آگهی تغییرات شماره ۱۰۱۲۲/ث مورخ ۲۹/۶/۹۱ ترازنامه مالی اشتباها منتهی به ۳۱/۳/۹۱ قید گردید که صحیح آن منتهی به ۳۱/۳/۹۰ می‌باشد و مراتب بشرح فوق اصلاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۸/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۲۲۵۳۶۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106690
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

برابر صورتجلسات مجمع فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران منحل گردید و مرکز اصلی شرکت از اصفهان به تهران خیابان دکتر علی شریعتی نرسیده به خیابان پل رومی سمت چپ ساختمان دیپلمات کدپستی ۱۹۱۴۹۶۳۹۱۴ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت در استان تهران است انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد لیکن تعیین نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید تبصره با توجه به حضور اکثریت سهامداران در شهر اصفهان، کلیه مجامع عمومی شرکت در شهر اصفهان برگزار می‌گردد شعبه شرکت واقع در اصفهان خیابان محتشم کاشانی نبش کوچه مسجد جعفریه ساختمان توحید کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ به مدیریت آقای ناصر علی بابایی کدملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ و کدپستی ۸۱۷۵۹۳۳۱۴۸ تاسیس شد: امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ تکمیل گردید ش۱۶۷۱۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229528
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۱/۳/۹۲ به تصویب رسید. پ۱۷۲۸۶۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707156
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمصطفی صفوی به شماره ملی۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ بنمایندگی از شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا حقیقی به شماره ملی۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ بنمایندگی از شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای ایمان فرجام نیا به شماره ملی۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای ناصر علی بابائی رنانی به شماره ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ بنمایندگی ازشرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای احمد بخشی نکو به شماره ملی۰۰۳۴۸۴۲۹۳۴ بنمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است پ۹۳۰۹۰۲۳۶۳۷۳۵۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707157
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «جمهوری اسلامی» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ و شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵، شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰، شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ و شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ پ۹۳۰۹۰۲۷۱۰۸۹۲۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9671876
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۶۲۴و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸/۱۰/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824550
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان سید مصطفی صفوی کد ملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ و کدپستی ۸۱۸۴۸۴۶۷۸۱ نماینده شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ و علیرضا حقیقی به کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۱۷۵۶۴ نماینده شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵ و احمد بخشی نکو به کد ملی ۰۰۳۴۸۴۲۹۳۲ و کدپستی ۸۱۵۸۶۷۳۷۹۱ نماینده شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ و مهدی تاج به کد ملی ۱۲۸۶۵۶۶۱۷۷ و کدپستی ۸۱۷۳۶۱۸۳۱۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ و اکبر ترکان به کد ملی ۱۲۸۵۵۲۱۰۷۲ و کدپستی ۱۴۳۱۹۱۵۶۵۴ نماینده شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود سید مصطفی صفوی را بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا حقیقی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال منتهی به ۳۱/۳/۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10017910
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۴/۵ و ۱۷/۷/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10656542
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۴/۵ و ۱۷/۷/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104381
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت‌های مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵، مجتمع نگین معادن احیا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵، سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰، بازرگانی معین احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ و آزمون احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104389
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۶۰۳۳۴۴۲۵ بنمایندگی سیدمصطفی صفوی کد ملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵ بنمایندگی علیرضا حقیقی کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ بنمایندگی احمد بخشی نکو کد ملی ۰۰۳۴۸۴۲۹۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ بنمایندگی ناصر علی بابائی رنانی کد ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ بنمایندگی ایمان فرجام نیا کد ملی ۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356366
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ باستناد مجوز شماره ۱۸۷۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان شریعتی پل رومی کوچه عاج کوچه خلیلی پلاک ۲ طبقه ششم، کدپستی ۱۹۳۳۸۱۴۹۲۰ تغییر یافت. پ۹۵۱۲۲۴۹۴۹۲۷۵۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657300
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. پ۹۶۰۷۲۳۱۲۱۵۱۱۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242348
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شد. شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵، شرکت مجتمع نگین معادن احیا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵، شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰، شرکت بازرگانی معین احیا سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ شرکت آزمون احیا سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. پ۹۷۰۷۱۱۲۹۹۴۷۰۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323765
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۱۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمصطفی صفوی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی قائم سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا حقیقی به شماره ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ به نمایندگی از شرکت مجتمع نگین معادن احیاء شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۶۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد فاطمیان به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و ناصر علی بابائی رنانی به شماره ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و سیدحسن ابطحی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ به نمایندگی از شرکت آزمون احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ پیشنهاد در خصوص تأسیس وانحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه ازایران یا خارج از ایران به هیات مدیره. ۲ تعیین شرایط استخدام، عزل ونصب و میزان حقوق و دستمزد، خدمات رفاهی و هر نوع پاداش، سنوات خدمت و بازخرید مرخصی کلیه پرسنل. ۳ تهیه و تصویب آیین نامه‌های داخلی به جز آیین نامه معاملات. ۴ افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر. ۵ برنامه ریزی جهت دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت وتصمیم گیری در خصوص ایجاد ذخایر لازم در حسابهای دریافتنی، سرمایه گذاریها و سایر دارایی‌های شرکت. ۶ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. ۷ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا مرتبط با موضوع شرکت. ۸ اقامه هر نوع دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک ازمراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت ودر چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات وآیین نامه‌های داخلی شرکت. پ۹۷۰۸۳۰۳۹۸۴۶۷۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه