شرکت رهشاد سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260323109


شماره ثبت:
11253
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1374/3/22
آدرس:
اصفهان خيابان هزار جريب خيابان آزادي ساختمان 132 (سايا)طبقه 3 8168813199

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رضا رضایی برزانی 736494
محمد رضا زمانی 736494
رهشاد سپاهان 736494
آقای ناصر شریفی مطلق 1202822
آقای نادر جفعر یوسفی 10083192
حسین اسلامیان کوپایی 12898617
آقای حاتم همایونپور 12898617
رهشاد سپاهان 12898618
آقای رضا قلیچ خانی 13338727
خانم لیلا عادلی 13899181
سیدمیلاد موسوی 14330719
آقای محمد سپاهی 14330722
آقای حسین قاسمی تودشکی 14330722

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 736494
آگهی تصمیماتشرکت رهشاد سپاهان سهامی عامشماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱ و ۳۰/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رضا رضایی به کد ملی ۱۲۹۰۰۲۴۵۴۵ و کدپستی ۸۱۳۸۹۷۶۴۶۳ بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان به کد ملی ۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸ و کدپستی ۸۱۵۸۹۸۹۳۷۱ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عاملیان به کد ملی ۱۲۸۵۴۲۰۱۵۲ و کدپستی ۸۱۷۵۸۵۳۵۴۱ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ بسمت مدیرعامل و نادر جعفر یوسفی به کد ملی ۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱ و کدپستی ۸۱۷۶۹۱۴۳۱۱ بنمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۴۵۰ و محمدرضا زمانی به کد ملی ۱۲۸۹۴۷۷۷۲۸ و کدپستی ۸۱۶۴۷۳۷۵۱۷ بنمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین المللی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۴۹۸۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ به قوت خود باقی است. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۵۳۲۶۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 935031
آگهی تصمیمات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ شد: حسن زارعی کد ملی ۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶ و کدپستی ۸۱۴۸۹۵۴۴۷۱ نماینده جدید شرکت آتیه تکادو بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن زارعی بسمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمنا در سایر سمتها تغییر حاصل نگردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اختیارات تفویض شده به مدیر عامل طبق صورت جلسه مورخ ۴/۵/۸۸ می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۱۱۵۱۵۰۷۵۲۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202822
آگهی تصمیمات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۲ آقای ناصر شریفی مطلق کد ملی ۰۰۵۵۱۶۷۹۱۸ بعنوان نماینده شرکت تکادو جایگزین آقای رضا رضایی بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. در سمت بقیه اعضاء هیئت مدیره تغییر حاصل نشد. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۸۸ کماکان به قوت خود باقی است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۳۰۶۲۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664981
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای تکادو سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰، سرمایه گذاری آتیه تکادو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ و ایران کشتی بحر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶، بازرگانی تکادو بین الملل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۴۹۸۷ و علیرضا کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۲۰۱۳۶۱۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۴۲۸۵۳ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664982
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس اصفهان خیابان هزار جریب خیابان آزادی ساختمان ۱۳۲ (سایا) طبقه سوم کدپستی ۸۱۶۸۸۱۳۱۹۹ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید. ماده ۴ اصلاحی: تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی شرکت اصفهان خیابان هزار جریب خیابان آزادی ساختمان ۱۳۲ (سایا) طبقه چهارم کدپستی ۸۱۶۸۸۱۳۱۹۹ می‌باشد. انتقال مرکز اصلی شرکت منوط به تصویب مجمع فوق العاده می‌باشد. هیات مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۴۲۷۴۸ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664983
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا رضایی به کدملی ۱۲۹۰۰۲۴۵۴۵ به نمایندگی شرکت تکادو به سمت رئیس و حسین اسلامیان به کدملی ۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر به سمت نایب رئیس و حسن زارعی به کدملی ۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶ به نمایندگی شرکت آتیه تکادو و محمدرضا زمانی به کدملی ۱۲۸۹۴۷۷۷۲۸ به نمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین الملل و علیرضا کاشانی به کدملی ۱۲۶۲۰۱۳۶۱۱ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره و حسن زارعی به کدملی ۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل حسن زارعی و یکنفر از آقایان رضا رضایی یا حسین اسلامیان یا محمدرضا زمانی یا علیرضا کاشانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۴/۵/۸۸ مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۴۲۶۴۴ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083192
آگهی تصمیمات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱ و ۳۰/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رضا رضایی به کد ملی ۱۲۹۰۰۲۴۵۴۵ و کدپستی ۸۱۳۸۹۷۶۴۶۳ بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان به کد ملی ۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸ و کدپستی ۸۱۵۸۹۸۹۳۷۱ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عاملیان به کد ملی ۱۲۸۵۴۲۰۱۵۲ و کدپستی ۸۱۷۵۸۵۳۵۴۱ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ بسمت مدیرعامل و نادر جعفر یوسفی به کد ملی ۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱ و کدپستی ۸۱۷۶۹۱۴۳۱۱ بنمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۴۵۰ و محمدرضا زمانی به کد ملی ۱۲۸۹۴۷۷۷۲۸ و کدپستی ۸۱۶۴۷۳۷۵۱۷ بنمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین المللی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۴۹۸۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ به قوت خود باقی است. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10471105
آگهی تغییرات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) ماده سه اساسنامه موضوع شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: ارائه خدمات سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل موسسات و کارخانجات صنعتی و تولیدی و سازمانها و شرکتها اعم از دولتی یا بخش خصوصی و موسسات آموزشی دانشگاهها انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید اداره هتل‌ها، مهمانسراها و اماکن اقامتی انجام مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان امکان پذیر است. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10654236
آگهی تغییرات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۴/۵ و ۸/۴/۱۳۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکتهای تکادو بنمایندگی آقای عزیز اله طاهر فرد و آتیه تکادو بنمایندگی آقای محمد جواد عاملیان و ایران کشتی بحر بنمایندگی آقای محمد علی اکبری و بازرگانی تکادو بین الملل بنمایندگی آقای محمدرضا صادقی و ایران بیتا بنمایندگی آقای حسین ترک زاده بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) و آقای مجید رضا زاده بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای عزیزاله طاهر فرد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا صادقی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد عاملیان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسه مورخ ۴/۵/۸۸ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. صورتهای مالی سال ۸۷ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898617
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زارعی ۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶ به سمت مدیرعامل و آقای حسین اسلامیان ۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸ به سمت عضو و آقای محمد سپاهی۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰ به سمت رئیس و آقای حسین قاسمی تودشکی۱۲۸۴۷۶۵۱۵۶ به سمت نایب رئیس و آقای حاتم همایونپور۰۰۱۲۵۳۷۱۷۹ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی تعهدآورشرکت با دو امضاء از سه امضاء مجاز رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تفویض شد. ش۹۵۰۴۱۹۹۳۸۹۸۳۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898618
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زارعی ۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶ و آقای حسین اسلامیان ۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸ و آقای محمد سپاهی۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰ و آقای حسین قاسمی تودشکی۱۲۸۴۷۶۵۱۵۶ و آقای حاتم همایونپور۰۰۱۲۵۳۷۱۷۹ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۴۱۹۵۰۳۶۹۳۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952352
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن زارعی از سمت مدیر عاملی شرکت استعفا داده و امین اکرمی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی ۰۰۶۹۴۵۷۰۱۸ از تاریخ ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵ لغایت ۱۰ / ۰۱ / ۱۳۹۷ به سمت مدیر عامل انتخاب شد. اوراق و اسناد مالی تعهدآورشرکت با دو امضاء از سه امضاء مجاز رئیس هیأت مدیره آقای محمد سپاهی، نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسین قاسمی تودشکی و مدیر عامل آقای امین اکرمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۳/۱۳۹۵ تفویض شد. ش۹۵۰۵۱۷۷۲۶۷۳۸۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035508
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی مدبران مستقل (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ / ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اگهی تعیین گردید. ش۹۵۰۷۰۳۸۴۹۹۶۳۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338727
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ آقای رضا قلیچ خانی به کدملی ۰۰۶۱۸۵۵۸۲۰ برای باقی مانده مدت تصدی (تا تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۷) بعنوان مدیرعامل انتخاب شد. براساس مواد ۴۲ و ۴۴ اساسنامه، مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و تمامی قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین هیات مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح پیوست به مدیرعامل تفویض نمود. ((حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل)) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد نمودار سازمانی، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های لازم برای اداره شرکت، جهت تصویب هیات مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آن تدوین و پیشنهاد برنامه وبودجه سالیانه شرکت برای تصویب هیات مدیره. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها در چارچوب برنامه و بودجه، سازمان و تشکیلات و آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره شرکت. پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن. قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید وفروش، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید وفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن‌ها پس از تصویب هیات مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هرمبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی‌های شرکت هرشش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و هم چنین تنظیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت‌های شرکت. ش۹۵۱۲۱۵۱۱۳۶۴۷۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792064
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ تصویب شد. ﻣﺆسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و ﻣﺆسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۱۰۱۷۸۹۰۱۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899181
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلا عادلی کد ملی ۱۱۷۱۲۰۷۱۴۱برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۰/۱/۹۷ به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. براساس مواد ۴۲ و ۴۴ اساسنامه، مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و تمامی قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک وسفته به امضاء متفق و مشترک دونفر از چهار نفر آقایان محمد سپاهی و حسین قاسمی تودشکی و حاتم همایون پور و مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین هیات مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح پیوست به مدیرعامل تفویض نمود: انجام کلیه مکاتبات شرکت با ارگانها، سازمانها در رابطه با کلیه امور جاری شرکت. عزل ونصب کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق ودستمزد پس از تصویب هیات مدیره پیگیری مطالبات و پرداخت دیون شرکت اقامه هرگونه دعوا و دفاع ازآن یا تسلیم دعوا یا انصراف ازآن اعم از حقوقی وکیفری در مراجع قضایی به نمایندگی از شرکت و بااختیارات کامل. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و صورت حساب سودوزیان شرکت. تهیه وتنظیم بودجه سالیانه برای اداره شرکت و ارائه آن به هیات مدیره دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیتهای شرکت تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید وفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیات مدیره. ش۹۶۱۲۰۷۱۸۵۵۶۰۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330719
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت تامین خدمات ساویس مایا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۷۹۳۶۹، شرکت به روز آوران منتخب سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۴۵۳۶۵، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۲۸۸۷، لیلا عادلی به کدملی ۱۱۷۱۲۰۷۱۴۱، سیدمیلاد موسوی به کدملی ۳۸۷۵۵۵۹۴۱۱ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ﻣﺆسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل، ﻣﺆسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ تصویب شد. - روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج آگهی تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330722
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ محمد سپاهی به کدملی ۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰ به نمایندگی شرکت تامین خدمات ساویس مایا بعنوان رئیس هیئت مدیره، حسین قاسمی تودشکی به کدملی ۱۲۸۴۷۶۵۱۵۶ به نمایندگی شرکت به روز آوران منتخب سرمایه بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، حاتم همایون پور به کدملی ۰۰۱۲۵۳۷۱۷۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان و سیدمیلاد موسوی به کدملی ۳۸۷۵۵۵۹۴۱۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره و لیلا عادلی به کدملی ۱۱۷۱۲۰۷۱۴۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. براساس مواد ۴۲ و ۴۴ اساسنامه، مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و تمامی قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک دو نفر از چهار نفر محمد سپاهی و حسین قاسمی تودشکی و حاتم همایون پور و مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه را بدین شرح به مدیرعامل تفویض نمود: حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادرات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین وپیشنهاد نمودار سازمانی، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، و رویه‌های لازم برای اداره شرکت، جهت تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آن تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه شرکت برای تصویب هیئت مدیره نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها در چارچوب برنامه و بودجه، سازمان و تشکیلات و آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن. قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز. عقد هر نوع قرداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید و فروش، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن‌ها پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آن‌ها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر کونه شرایطی که مقتضی باشد. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه به طور دارائی و بدهی‌های شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم تراز نامه و صورتحساب سود و زیان شرکت. طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعییین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت‌های شرکت. ش۹۷۰۹۰۶۴۹۹۴۱۵۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه