شرکت پگاه رزم آوران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260322657


شماره ثبت:
11208
تعداد بازدید:
19
تأسیس:
1374/2/30
آدرس:
اصفهان، خيابان جي، خيابان پروين اعتصامي، مجتمع تجاري اداري آسمان پروين(پگاه رزم آوران). 8199913471

اشخاص

عنوان طبق آگهی
غلامحسین هاشمی 1164236
صادره اصفهان 1657139
آقای رسول برقیکار 10075397
آقای صفرعلی براتی 10075397
آقای محمدعزیزی 13576302
شرکت پگاه رزم آوران 13576302

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1164236
آگهی تصمیمات شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰ و ۹/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت تولید بناهای پیش ساخته بتنی دیسمان بنمایندگی آقای صفرعلی براتی کد ملی ۱۱۴۲۰۱۵۳۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوید احیاء گران سازندگی بنمایندگی آقای محمد عزیزی کد ملی ۱۰۹۱۹۳۱۱۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پگاه نقش جهان بنمایندگی محمد قاسمی نور آبادی کد ملی ۱۲۸۹۲۷۰۷۲۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت پگاه کوشان سپاهان بنمایندگی غلامحسین هاشمی کد ملی ۱۲۸۸۷۱۸۲۸۴ و شرکت پگاه بهمن سپاهان بنمایندگی رسول برقیکار کد ملی ۱۲۸۵۶۲۳۲۰۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۲ به مدیرعامل تفویض نمود؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۷۷۴۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657139
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ صورتهالی مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی ۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید برهانی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمودند ۳ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۲۷۱۲۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075397
آگهی تصمیمات در شرکت پگاه رزم آوران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۲۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید. ۱ شرکت تولید بناهای پیش ساخته بتنی دیسمان سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۲۷۳ به نمایندگی صفرعلی براتی به کد ملی ۱۱۴۲۰۱۵۳۷۸ و کدپستی ۸۱۷۴۶۱۴۶۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوید احیاءگران سازندگی سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۵۵۷۴ به نمایندگی محمد عزیزی به کد ملی ۱۰۹۱۹۳۱۱۰۵ و کدپستی ۸۱۶۳۹۶۳۷۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پگاه نقش جهان سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۲۹۴ به نمایندگی محمد قاسمی نور آبادی به کد ملی ۱۲۸۹۲۷۰۷۲۴ و کدپستی ۸۱۹۹۹۶۷۳۴۷ بسمت مدیر عامل و شرکت پگاه کوشان سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۸۳۸ به نمایندگی غلامحسین هاشمی به کد ملی ۱۲۸۸۷۱۸۲۸۴ و کدپستی ۸۱۶۶۶۴۵۸۵۱ و شرکت پگاه بهمن سپاهان سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۳۰۰ به نمایندگی رسول برقیکار به کد ملی ۱۲۸۵۶۲۳۲۰۷ و کدپستی ۸۱۶۴۶۷۳۵۹۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره فوق الذکر به مدیر عامل تفویض نمود. ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و آقای سعید برهانی به کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۹۹۴ و کدپستی ۸۱۵۴۷۹۳۱۱۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050234
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی۱۳۹۴ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش۹۵۰۷۱۱۹۸۹۳۵۸۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576298
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت پگاه کوشان سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۰۸۳۸، شرکت پگاه بهمن سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۳۰۰، شرکت تولید بناهای پیش ساخته دیسمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۲۷۳، شرکت نوید احیا گران سازندگی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۵۵۷۴ و شرکت پگاه نقش جهان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۲۹۴ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به تصویب مجمع رسید. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال تعیین شد. ش۹۶۰۶۰۲۳۴۱۱۴۴۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576302
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ شرکت تولید بناهای پیش ساخته دیسمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۵۴ بنمایندگی آقای صفرعلی براتی به کدملی ۱۱۴۲۰۱۵۳۷۸ بسمت رئیس هیأت مدیره، شرکت نوید احیاءگران سازندگی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۶۲۵بنمایندگی آقای محمد عزیزی به کدملی ۱۰۹۱۹۳۱۱۰۰ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره، شرکت پگاه کوشان سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۱۵۸ بنمایندگی آقای غلامحسین هاشمی به کدملی ۱۲۸۸۷۱۸۲۸۴، شرکت پگاه بهمن سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۱۱۲ بنمایندگی آقای رسول برقیکار به کدملی ۱۲۸۵۶۲۳۲۰۷ و شرکت پگاه نقش جهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۱۱۱ بنمایندگی آقای محمد قاسمی نورآبادی به کدملی ۱۲۸۹۲۷۰۷۲۴ بسمت اعضاء هیأت مدیره، آقای غلامحسین هاشمی به کدملی ۱۲۸۸۷۱۸۲۸۴ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال (تا تاریخ ۲۱/۱۳۹۸۴) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهابی جاری و ثابت در بانکها، با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) - حدود اختیارات مدیر عامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد و هیات مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت وانجام هرنوع عملیات ومعاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا درصلاحیت مجمع عمومی قرارنگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است، ازجمله انجام امورذیل درصلاحیت هیات مدیره است:. نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی.. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت.. ایجاد وحذف نمایندگی‌ها یا شعب درهرنقطه از ایران یا خارج ازایران.. نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزد وپاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها ازخدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها.. پیش بینی وتنظیم بودجه سالانه شرکت وارائه آن به مجمع عمومی.. افتتاح هرنوع حساب واستفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر.. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت.. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. عقد هرنوع قرارداد وتغییروتبدیل یا فسخ واقاله آن درمورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وبالجمله انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۳ اساسنامه.. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب وپیشه وتجارت (سرقفلی).. تقدیم درخواست وپیگیری ثبت هرگونه اختراع ویا نام ونشان وتصویر وعلائم تجاری ویا خرید وتحصیل وفروش ویا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع ویا هرگونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها.. تقاضا واقدام برای ثبت هرگونه علامت ونام تجاری.. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجرباشد وچه مستاجر واقاله وفسخ آنها وتقاضای تعدیل اجاره بها وتخلیه عین مستاجره.. به امانت گذاردن هرنوع اسناد ومدارک و وجوه شرکت درصندوقهای دولتی وبانکها واسترداد آنها.. تحصیل تسهیلات ازبانکها وشرکتها وموسسات رسمی ودرخواست واخذ هرنوع استفراض به هرمبلغ وبه هرمدت وبه هرمیزان وسود وکارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده۳ اساسنامه حاضر، استفراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.. رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولو کرارا.. احداث هرگونه ساختمان مورد نیازشرکت.. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی ودفاع ازهردعوای حقوقی وجزایی اقامه شده ازطرف شرکت وبنام شرکت، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت ونیزدفاع ازشرکت وبنام شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکوربا حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی ازآغاز تا اتمام ازجمله حضور درجلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد ودادخواست ودعوا وانکاروتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داورمنتخب با حق صلح یا بدون آن واجرای حکم نهایی وقطعی داور ودرخواست تخلیه وخلع ید ورفع تصور عدوانی ومزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار وکارشناس واموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار درجلسات مزایده درمقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقرار درماهیت دعوا وجلب ثالث ودعوای متقابل ودفاع درمقابل آنها وتأمین خواسته وتأمین ضررو زیان ناشی ازجرائم واخذ محکوم به و امور مشابه دیگر ازقبیل آنچه گذشت.. تعیین ومیزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.. تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هرشش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.. تنظیم خلاصه صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت.. دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها.. پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.. توضیح اینکه اختیارات هیات مدیره منحصربه موارد فوق نیست وشرح موارد فوق که فقط برای ذکرمثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی‌سازد. ش۹۶۰۶۰۲۶۶۶۴۲۶۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257529
آگهی تغییرات شرکت پگاه رزم آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۶۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ و شماره ثبت ۲۳۱۸ را به سمت بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ و شماره ثبت ۲۲۰۱۸ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ونسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش۹۷۰۷۲۲۷۷۹۵۳۰۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه