شرکت مهندسی مرآت پولاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260322490


شماره ثبت:
2005
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1374/2/24
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان فلاورجان - بخش مركزي - دهستان اشترجان - روستا منطقه صنعتي اشترجان-شهرك صنعتي اشترجان-خيابان هفدهم-خيابان اصلي به سمت ديزيچه-پلاك 331-طبقه همكف- 8465197518

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عباسعلی دهدشتی نژاد 670906
آقای بهزاد حقیقی 1664991
آقای محمود شهشهانی پور 1664991
مجید معصومی گودرزی 12680763
آقای علی عسگری 12680763
سید حسین بدری 12680763
علیرضا سعیدی 13841671
سید حسن موسوی 14184616
حسن حسین پور مقدم اصفهانی 14184616

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 670906
آگهی تصمیمات در شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳ و ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بنمایندگی محمود شهشهانی پور با کد ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ و کدپستی ۱۹۱۶۶۵۹۴۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سایا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ بنمایندگی سید حسن موسوی به کد ملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵ و کدپستی ۸۱۶۸۹۶۳۳۳۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ بنمایندگی سید حسین بدری با کد ملی ۱۲۸۶۲۵۴۵۹۰ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۸۱۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی و یکی از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ و سایر اختیارات تفویض شده به ایشان مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و عباسعلی دهدشتی با کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و ترازنامه سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۹۱۶۷۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664988
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرات پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای تکادو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰، سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ و شرکت مهندسی صنایع ساخت فولاد سایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ و شرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۴۲۲۲۶ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664991
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرات پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به نمایندگی آقای محمود شهشهانی پور به شماره ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ بسمت رئیس هیات مدیره، سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ به نمایندگی آقای حسین بدری به شماره ملی ۱۲۸۶۲۵۴۵۹۰ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت مهندسی صنایع ساخت فولاد سایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ به نمایندگی آقای سید حسن موسوی آغچه بدی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ به نمایندگی بهزاد حقیقی به شماره ملی ۵۱۲۹۸۶۴۵۳۰ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ به نمایندگی حسین حسن پور مقدم اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱ بسمت عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی و یکنفر از آقایان محمود شهشهانی پور یا حسین بدری یا حسین حسن پور مقدم اصفهانی یا بهزاد حقیقی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۸۷ هیات مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۴۲۱۲۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838794
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی مرات پولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹ و ۱/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان محمود شهشهانی پور بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ و حسین بدری بنمایندگی آتیه تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ و سید حسن موسوی بنمایندگی سایا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و آقای عباسعلی دهدشتی نژاد بشماره ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ و کدپستی ۱۹۸۶۸۵۵۵۹۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای محمود شهشهانی پور را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسن موسوی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۹/۴/۸۷ هیئت مدیره و در سایر اختیارات تفویض شده به ایشان مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۸۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072970
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۱۹۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹و۲۴/۴/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت تکادو به نمایندگی حبیب اله خدام، شرکت تارابگین به نمایندگی محمود شهشهانی پور و شرکت آتیه تکادو به نمایندگی آقای سید حسین بدری شرکت ایران کشتی بحر به نمایندگی امیر رضا شیخ زین الدینی، شرکت سایا به نمایندگی آقای سید حسن موسوی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابرسان رسمی و سعید برهانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای حبیب اله خدام نماینده شرکت تکادو را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود شهشهانی پور نماینده شرکت تارابگین را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسن موسوی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۸ هیئت مدیره و سایر اختیارات تفویض شده به ایشان مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض شد. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است، ترازنامه مالی سال ۱۳۸۷ تصویب گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680763
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ علی عسگری با کدملی ۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶ به نمایندگی از شرکت تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و سید حسن موسوی آغچه بدی با کدملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و مجید معصومی گودرزی با کدملی ۴۲۱۹۵۹۶۸۳۶ به نمایندگی از شرکت ذغالسنگ نگین طبس شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ و سید حسین بدری با کدملی ۱۲۸۶۲۵۴۵۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ و حسین حسن پور مقدم اصفهانی با کدملی ۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱ به نمایندگی از شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه‌ی مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۹۶ انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی آغچه بدی و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ هیات مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۹۴۱۲۰۹۴۱۵۴۴۷۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929561
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۹۳۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. شرکتهای تکادو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ و سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ و شرکت مهندسی صنایع ساخت فولاد سایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ و شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ و شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند. * صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. ش۹۵۰۵۰۴۳۶۷۹۰۱۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953537
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عسگری با کد ملی ۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶ به نمایندگی از شرکت تکادو با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ را به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی با کد ملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ را به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای مجید معصومی گودرزی با کد ملی ۴۲۱۹۵۹۶۸۳۶ به نمایندگی از شرکت ذغالسنگ نگین طبس با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ و آقای سید حسین بدری با کد ملی ۱۲۸۶۲۵۴۵۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ و آقای حسین حسن پور مقدم اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱ به نمایندگی از شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ را به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی را به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال از تاریخ ۲۳/۴/۹۵ انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی آغچه بدی و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ هیات مدیره مجددا" به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۹۵۰۵۱۸۸۳۹۶۹۵۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545638
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۵۵۴۶۸۸۶۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841671
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا سعیدی با کد ملی ۱۱۹۹۶۱۴۵۳۱ به نمایندگی از شرکت تکادو را به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/۹۷ انتخاب گردید و در سایر سمتها و حق امضاء هیچ تغییری حاصل نشد. ش۹۶۱۱۰۸۶۱۱۶۷۰۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930960
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات خود را در ردیف ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامنه به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. «اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب (یا حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب وعزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.» بر اساس ماده ۴۲ به مدیرعامل شرکت تفویض نمود تا بر اساس ضوابط قانونی و استفاده از وکلای رسمی دادگستری اقدام مقتضی بعمل آورند. ش۹۶۱۲۲۰۹۱۳۵۱۹۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946843
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی فلاورجان به نشانی استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش مرکزی دهستان اشترجان روستا منطقه صنعتی اشترجان شهرک صنعتی اشترجان خیابان هفدهم خیابان اصلی به سمت دیزیچه پلاک ۳۳۱ طبقه همکف کدپستی ۸۴۶۵۱۹۷۵۱۸ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش۹۶۱۲۲۴۷۰۳۱۵۸۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13994638
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ و به استناد نامه شماره ۳۲۱۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ به واحد ثبتی فلاورجان به نشانی استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش مرکزی دهستان اشترجان روستا منطقه صنعتی اشترجان شهرک صنعتی اشترجان خیابان هفدهم خیابان اصلی به سمت دیزیچه پلاک ۳۳۱ طبقه همکف کدپستی ۸۴۶۵۱۹۷۵۱۸ تغییر یافت و ذیل شماره ۲۰۰۵ ثبت گردید. ش۹۷۰۲۰۳۹۰۵۵۵۸۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184597
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید شرکتهای تکادو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰، سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹، شرکت مهندسی صنایع ساخت فولاد سایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ و شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184616
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مرآت پولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا سعیدی با کدملی ۱۱۹۹۶۱۴۵۳۱ به نمایندگی از شرکت تکادو ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی با کدملی ۱۲۸۴۴۷۰۸۶۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ا به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای مجید معصومی گودرزی با کدملی ۴۲۱۹۵۹۶۸۳۶ به نمایندگی از شرکت ذغالسنگ نگین طبس، ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ و آقای سید حسین بدری با کدملی ۱۲۸۶۲۵۴۵۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ و آقای حسین حسن پور مقدم اصفهانی با کدملی ۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱ به نمایندگی از شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای سیدحسن موسوی آغچه بدی را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای سید حسن موسوی آغچه بدی و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مندرج در صورتجلسه ۱۹/۴/۱۳۸۷ از طرف هیات مدیره به مدیرعامل مجددا تفویض گردید. ش۹۷۰۶۰۳۱۴۵۶۰۱۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه