شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260317792


شماره ثبت:
10709
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1365/4/18
آدرس:
جهارراه آبشار نبش آبشار اول شماره 1 ساختمان شركت پلي اكريل ايران 8165665631

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سعید رضائی 1300508
آقای محمدرضا حقایق جهرمی 1300508
هاشم خدابخش 1300508
آقای علیرضا صادقیان 1460822
مهدی مذنبی 1657138
مرتضی رئیسی 1657138
سید مجید صانعی موسوی 1657138
آقای حسن ذوالفقاری 1657138
آقای کورش خسروی 1657138
آقای مجید خدابخش 9947044
آقای حسین هاتفی فارمد 9947044
آقای کریم فروزان 9947044
آقای حسین فروزان 9947044
علی اصغر متقی 10399147
آقای علی اکبر نجفی 10686303
رضا ولوجردی 13113548
آقای نادر خواجه نصیری 13113548
عباسعلی پورسیدی 13113548
آقای محمدجواد پورسیدی 13533825
آقای حسن رجبی 13533825
آقای مهرداد ضیغمی 13678056

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1068622
آگهی تغییرات در هیات مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۲ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: ۱ آقای هاشم خدا بخش به کد ملی ۱۴۶۶۲۲۲۰۳۴ و کدپستی ۱۹۹۸۶۱۸۳۶۵ بجای آقای عباس امیری بنمایندگی از شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۲ آقای سعید رضایی بنمایندگی شرکت پلی اکریل ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم خدا بخش بنمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سمت دیگر اعضا و صاحبان امضا مجاز شرکت تغییری حاصل نگردیده؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۳/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۸۳۵۱۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300508
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت پلی اکریل ایران به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷ به نمایندگی سعید رضایی کد ملی ۱۰۹۱۹۷۳۲۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ به نمایندگی هاشم خدابخش کد ملی ۱۴۶۶۲۲۲۰۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فن گستر پلی اکریل به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۱۹۹۰ به نمایندگی محمد رضا حقایق جهرمی کد ملی ۱۸۱۶۸۶۲۱۸۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی پل اکریل ایران به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ به نمایندگی علی اکبر نجفی کد ملی ۱۱۷۰۹۶۸۹۴۵ و شرکت الیاف زاینده رود به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ به نمایندگی مرتضی رئیسی کد ملی ۱۲۸۷۸۶۴۵۱۱به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل فقط با امضا دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل معتبر بوده و ایشان می‌توانند حق امضا خود را به مدیران داخلی شرکت تفویض نمایند. ضمنا اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل طی ۱۲ بند بشرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آریا بهروش با شناسه ملی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۱۲۲۱۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460822
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صادقیان بشماره ملی ۱۲۹۱۳۹۰۶۵۰ بعنوان نماینده شرکت فن گستر پلی اکریل سهامی خاص به جای آقای محمد رضا حقایق بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کورش خسروی بشماره ملی ۱۲۸۱۷۷۴۳۸۳ بسمت مدیر عامل شرکت خارج از اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۶/۱۰/۹۴ انتخاب شدند. ضمنا در سمت بقیه اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء تغییری حاصل نشد. اختیاراتی از طرف هیئت مدیره به مدیر عامل طی ۱۲ بند بشرح پیوست صورت جلسه فوق الذکر تفویض گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۷۴۴۶۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657138
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حقایق به شماره ملی ۱۸۱۶۸۶۲۱۸۵ نماینده شرکت پلی اکریل ایران به سمت عضو و آقای سعید قربانی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶ نماینده شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به سمت نایب رییس و آقای مهدی مذنبی به شماره ملی ۱۲۸۵۶۴۴۵۵۷ نماینده شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان به سمت رییس هیات مدیره و آقای حسن ذوالفقاری به شماره ملی ۱۲۸۸۸۰۰۹۶۷ نماینده شرکت فن گستر پلی اکریل به سمت عضو و آقای مرتضی رئیسی به شماره ملی ۱۲۸۷۸۶۴۵۱۱ نماینده شرکت الیاف زاینده به سمت عضو و آقای کورش خسروی به شماره ملی ۱۲۸۱۷۷۴۳۸۳ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر بوده و ایشان می‌توانند حق امضاء خود را به مدیران داخلی شرکت تفویض نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی اعم از چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، فقط با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل طی ۱۰ بند به شرح پیوست صورتجلسه می‌باشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۲۷۸۵۹ رییس اداره ثبت شرکتهای اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9947044
آگهی تغییرات در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۰۹و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ آقای مجید خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۵۱۷۶۴۶۲ و کدپستی ۱۹۸۸۶۱۸۳۶۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس امیری به شماره ملی ۵۱۰۱۱۲۳۴۰۱ و کدپستی ۸۴۷۱۱۱۳۳۳ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری امین صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۷۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کریم فروزان به شماره ملی ۲۷۵۴۴۹۹۱۳۱ و کدپستی ۸۴۸۷۱۱۱۳۳۳ به نمایندگی شرکت پل اکریل ایران به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷ و حسین هاتفی فارمد به شماره ملی ۰۹۴۴۱۰۴۹۵۹ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۹۱۱ به نمایندگی شرکت الیاف زاینده رود به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ و حسین فرزوان به شماره ملی ۲۷۵۰۶۶۰۲۴۶ و کدپستی ۸۴۸۷۱۱۳۳۳ به نمایندگی شرکت فن گسترپلی اکریل به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۰۹۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و جایگزین نمایندگان قبلی گردیدند آقای محمدرضا حقایق جهرمی به به شماره ملی ۱۸۱۶۸۶۲۱۸۵ و کدپستی ۸۱۷۵۹۷۵۵۳۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدآور و بانکی اعم از چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل رئیس و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیاراتی (۱۱بند) به شرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ به مدیرعامل تفویض نمود امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399147
آگهی تصمیمات در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام، ثبت شده به شماره ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶ و ۲۸/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ عباس امیری به کدملی۵۱۰۱۱۲۳۴۰۱ و کدپستی۸۴۸۷۱۱۱۳۳۳ به نمایندگی شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید رضایی به کدملی۱۰۹۱۹۷۳۲۸۸ و کدپستی۸۱۹۳۸۵۵۸۷۳ به نمایندگی شرکت پلی اکریل ایران به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حقایق جهرمی به کدملی۱۸۱۶۸۶۲۱۸۵ و کدپستی۸۱۷۵۹۷۵۵۳۸ به نمایندگی شرکت فن گستر پلی اکریل به شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۸۱۹۹۰ به سمت مدیرعامل و مرتضی رئیسی به کدملی۱۲۸۷۸۶۴۵۱۱ و کدپستی۸۱۵۷۶۱۸۱۴۵ به نمایندگی شرکت الیاف زاینده رود به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ و علی اکبر نجفی به کدملی۱۱۷۰۹۶۸۹۴۵ و کدپستی۸۱۷۷۷۹۸۷۴۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیار مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آبادنوین تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ و آقای علی اصغر متقی به کدملی۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱ و کدپستی۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. امضای ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10686303
آگهی تصمیمات در شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: عباس امیری به کد ملی ۵۱۰۱۱۲۳۴۰۱ و کدپستی ۸۴۸۷۱۱۱۳۳۳ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری امین صبا بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۷۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید رضایی به کد ملی ۱۰۹۱۹۷۳۲۸۸ و کدپستی ۸۱۹۳۸۵۵۸۷۳ به نمایندگی شرکت پلی اکریل ایران بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حقایق جهرمی به کد ملی ۱۸۱۶۸۶۲۱۸۵ و کدپستی ۸۱۷۵۹۷۵۵۳۸ به نمایندگی شرکت فن گستر پلی اکریل بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۱۹۹۰ بسمت مدیرعامل و علی اکبر نجفی به کد ملی ۱۱۷۰۹۶۸۹۴۵ و کدپستی ۸۱۷۷۷۹۸۷۴۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ و مرتضی رئیسی به کد ملی ۱۲۸۷۸۶۴۵۱۱ و کدپستی ۸۱۵۷۶۱۸۱۴۵ به نمایندگی شرکت الیاف زاینده رود بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه فوق می‌باشد و یازده بند می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۹/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113548
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ شرکت الیاف زاینده رود به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ بنمایندگی نادر خواجه نصیری کد ملی ۲۹۹۱۲۸۲۷۳۸ بعنوان رییس هیئت مدیره، شرکت سود آوران نیک اندیش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۰۰۰۰ بنمایندگی رضا ولو جردی کد ملی ۰۰۳۴۸۹۷۶۸۲ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره، شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ بنمایندگی عباسعلی پور سیدی کد ملی ۳۱۱۱۳۶۶۹۶۰، شرکت بازرگانی پلی اکریل به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ بنمایندگی مهدی مذنبی کد ملی ۱۲۸۵۶۴۴۵۵۷ و شرکت پلی اکریل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴بنمایندگی محمد جواد پور سیدی کد ملی ۳۰۳۱۶۴۷۶۵۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره هیئت مدیره تاتاریخ۲۳/۱۰/۱۳۹۶و مهدی مذنبی کد ملی ۱۲۸۵۶۴۴۵۵۷ بعنوان مدیر عامل برای مدت ۱۴ ماه انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک، سفته، برات، قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۶۷۱۲۳۳۴۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286397
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فرداجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۱۲۶۹۲۴۶۷۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431204
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا ولوجردی کدملی ۰۳۴۸۹۷۶۸۲ به عنوان مدیرعامل برای بقیه دوره هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اهم از چک، سفته، تعهد نامه ارزی و قرارداد‌ها با امضا دونفر از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا شخصی که مدیرعامل به وی تفویض می‌نماید به همراه مهر شرکت مجاز می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۵۷۳۶۲۴۵۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533825
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای حسن رجبی با کدملی ۲۹۴۸۵۸۵۶۳۵ به نمایندگی از شرکت الیاف زاینده رود سهامی خاص جایگزین آقای نادر خواجه نصیری بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدجواد پورسیدی با کدملی ۳۰۳۱۶۴۷۶۵۳ بعنوان رئیس هیات مدیره بنمایندگی از شرکت پلی اکریل برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۰۷۵۲۸۶۹۵۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678056
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد ضیغمی به شماره ملی ۰۵۳۳۰۹۷۹۴۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و رضا ولوجردی به شماره ملی ۰۰۳۴۸۹۷۶۸۲ به نمایندگی شرکت سود آوران نیک اندیش بعنوان رئیس هیت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند و در سایر سمت‌ها تغییری حاصل نشد. کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهداور، چک، سفته، برات و قرارداد‌ها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت یا امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت میباشد ش۹۶۰۸۰۳۷۲۴۸۸۹۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه