شرکت کشت و دام قیام اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260314217


شماره ثبت:
10345
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1372/11/18
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان شاهين شهر و ميمه - بخش مركزي - دهستان مورچه خورت - روستا گاوداري قلعه خواجه-گاوداري قلعه خواجه-بزرگراه تهران اصفهان-جاده دهق علويجه-پلاك 0-طبقه همكف- 8331114761

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدعلی ادریس 664663
خانم طاهره سادات میر حسینی 664663
منشی هیئت تصفیه امیرمحبی 664663
آقای منصور زهره وندی 1175583
آقای بهنام مشیری 1658032
اسحق اسدی خشوئی 9752959
رحمان ابراهیم زاده طارانی 10193267
آقای مهران مهدی پور 10567710
آقای غلامرضا قربانی خراجی 11086057
غلامرضا ابراهیمیان دستجردی 11086057
آقای خلیل اله مهرابی 14052401
آقای حسین خوش اخلاق 14052401
آقای محسن مرتهب 14052401
جلال تیموری 14052401
آقای علی اله وکیل جزی 14292846
آقای داود اکبری چالشتری 14401187

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 664663
آگهی تصمیمات شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ و ۲۱/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: خانم طاهره سادات میرحسینی به نمایندگی بنیاد مستضعفان با کد ملی ۰۰۶۹۸۲۳۹۷۹ و کدپستی ۸۳۱۴۵۴۶۶۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحمان ابراهیمی زاده طارانی به نمایندگی شرکت کوثر بهمن با کد ملی ۱۶۵۲۸۷۵۲۳ و کد پستی ۸۳۱۴۵۴۶۶۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسحاق اسدی خشوئی به نمایندگی شرکت شیر و گوشت پارس با کد ملی ۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳ و کدپستی ۸۱۹۶۸۷۳۷۴۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی ادریس به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سینا به کد ملی ۱۲۸۱۵۹۵۴۷۰ و کدپستی ۸۴۱۵۶۸۴۱۳۳ و آقای امیر محبی نماینده بنیاد علوی کد ملی ۲۹۹۲۶۹۹۳۶۵ و کدپستی ۸۱۶۹۸۳۶۴۷۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۳/۹۱ می‌باشد امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ تکمیل گردید ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۸۳۹۷۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134045
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ که در تاریخ ۱/۵/۹۲ واصل گردیده آقای بهنام مشیری به کد ملی ۱۲۸۲۳۶۸۸۴۲ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بجای آقای اسحاق اسدی خشوئی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین خوش اخلاق به کد ملی ۱۱۴۱۲۳۹۶۱۲ بنمایندگی موسسه بنیاد علوی بجای آقای امیر محبی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سایر سمت اعضا هیئت مدیره و حق امضا تغییری حاصل نگردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۷۶۸۷۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175583
آگهی تصمیمات کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۹۲ آقای منصور زهره وندی کد ملی ۳۹۳۰۲۵۵۸۳۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و در حق امضاء و سایر سمت‌ها تغییری حاصل نگردید؛ امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۳۰۹۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310548
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ که در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ واصل گردید هیئت مدیره در خصوص بند ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه کلیه اختیارات خود را در این بند به مدیرعامل تفویض نمود؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۵۷۷۶۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658032
آگهی تغییرات شرکت شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره سادات میر حسینی به شماره ملی ۰۰۶۹۸۲۳۹۷۹ به نمایندگی بنیاد مستضعفان نقلاب اسلامی به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای منصور زهره وندی به شماره ملی ۳۹۳۰۲۵۵۸۳۹ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام مشیری به شماره ملی ۱۲۸۲۳۶۸۸۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسین خوش اخلاق به شماره ملی ۱۱۴۱۲۳۹۶۱۲ به نمایندگی موسسه بنیاد علوی و آقای محمد علی ادریس به شماره ملی ۱۲۸۱۵۹۵۴۷۰ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۳۰۷۱۹۸۴۹۶۱۱۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9752959
آگهی تصمیمات شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ و ۲۱/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: خانم طاهره سادات میرحسینی به نمایندگی بنیاد مستضعفان با کد ملی ۰۰۶۹۸۲۳۹۷۹ و کدپستی ۸۳۱۴۵۴۶۶۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحمان ابراهیمی زاده طارانی به نمایندگی شرکت کوثر بهمن با کد ملی ۱۶۵۲۸۷۵۲۳ و کد پستی ۸۳۱۴۵۴۶۶۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسحاق اسدی خشوئی به نمایندگی شرکت شیر و گوشت پارس با کد ملی ۱۸۱۹۳۰۰۹۴۳ و کدپستی ۸۱۹۶۸۷۳۷۴۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی ادریس به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سینا به کد ملی ۱۲۸۱۵۹۵۴۷۰ و کدپستی ۸۴۱۵۶۸۴۱۳۳ و آقای امیر محبی نماینده بنیاد علوی کد ملی ۲۹۹۲۶۹۹۳۶۵ و کدپستی ۸۱۶۹۸۳۶۴۷۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۳/۹۱ می‌باشد امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10193267
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ آقای رحمان ابراهیم زاده طارانی به کد ملی ۱۶۵۲۸۷۵۱۲۳ و کدپستی ۱۸۹۲۶۵۶۸۸۸ بعنوان نماینده شرکت انرژی گستر سینا بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید ضمنا در سمت بقیه اعضای هیئت مدیره و حق امضا تغییری حاصل نگردید ضمنا پیرو آگهی تغییرات شماره ۵۵۹۸/ث مورخ ۸/۵/۹۰ به آگاهی می‌رساند در آگهی مذکور نوع شرکت سهامی خاص درج گردیده که صحیح آن سهامی عام می‌باشد مرتب بدین وسیله اعلام و اصلاح می‌گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567710
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ آقای مهران مهدی پور به کد ملی ۱۲۸۸۸۳۹۸۴۷ بعنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بجای آقای علیرضا لیلائیون برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در سمت بقیه اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۲/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11086057
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۰ آقای غلامرضا قربانی خراجی به کد ملی ۱۸۱۸۰۰۳۰۲۳ و کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ جایگزین آقای فرساد محقق دولت آبادی بعنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و هیئت مدیره از بین خود آقای غلامرضا قربانی خراجی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا ابراهیمیان دستجردی به کد ملی ۱۲۸۸۶۸۴۶۳۰ و کدپستی ۸۱۷۷۶۳۹۳۵۱ را بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند ضمنا در سمت بقیه اعضا هیئت مدیره و حق امضا سایر مصوبات هیئت مدیره ۱/۱۲/۸۸ تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11099153
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دام قیام اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۱۰۳۴۵، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ بنیاد مستضعفان به نمایندگی فرساد محقق دولت آبادی، بنیاد علوی بنمایندگی اسحق اسدی خشوئی، شرکت سرمایه گذاری و دامپروری شیر و گوشت پارس بنمایندگی غلامرضا ابراهیمیان، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بنمایندگی علیرضا لیلائیون، شرکت انرژی گستر سینا بنمایندگی رسول صدری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای فرساد محقق دولت آبادی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا ابراهیمیان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای اسحق اسدی خشوئی را بسمت مدیرعامل و رسول صدری و علیرضا لیلائیون بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718433
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ و بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۳ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی می‌باشد که تماما پرداخت شده است ش۹۴۱۲۲۷۲۴۹۵۴۴۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199639
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۹۷۹۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۳۰۶۴۱۲۶۲۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281691
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی , وحسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ش۹۵۱۱۱۰۴۹۲۵۱۶۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339921
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود محمدیان مقدم قاضی جهانی ۳۳۷۹۸۱۳۳۹۷ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل اله مهرابی ۶۵۶۹۹۲۵۳۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰و آقای منصور زهره وندی ۳۹۳۰۲۵۵۸۳۹ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ب۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ه عنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهنام مشیری ۱۲۸۲۳۶۸۸۴۲ به نمایندگی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسین خوش اخلاق ۱۱۴۱۲۳۹۶۱۲ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شدند. کلیه اسناد و چک‌ها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت انجام پذیرد و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره و دارای اختیارات و وظائف مقرر در قانون تجارت می‌باشد. همچنین هیئت مدیره کلیه امتیازات بند ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمودند. ش۹۵۱۲۱۷۵۵۴۳۲۸۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430442
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: * ماده ۶ اصلاحی: سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که منقسم به ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم هزار ریالی با نام عادی می‌باشد که کلیه آن توسط سهامداران پرداخت شده است. ش۹۶۰۲۲۵۶۲۹۶۹۲۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536640
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. تراز مالی ۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۵۰۸۸۵۳۴۷۶۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553192
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد نامه شماره ۲۳۳۰۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۹۶۰۵۱۸۹۵۷۵۷۳۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793159
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ مرکز اصلی شرکت دراستان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه بخش مرکزی دهستان مورچه خورت روستا گاوداری قلعه خواجه - گاوداری قلعه خواجه - بزرگراه تهران اصفهان - جاده دهق علویجه - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۸۳۳۱۱۱۴۷۶۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۰۱۱۷۸۵۷۰۱۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031895
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۲۶۹۵۶۱۸۳۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052401
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن مرتهب کدملی۱۲۸۶۹۰۴۸۰۳ نماینده شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل اله مهرابی کدملی۶۵۶۹۹۲۵۳۵۰ نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان رئیس هیئت مدیره و جلال تیموری کدملی ۱۲۸۷۲۲۳۵۳۲نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان عضو هیئت مدیره و منصور زهره وندی کدملی ۱۲۸۷۲۲۳۵۳۲نماینده شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره و حسین خوش اخلاق کدملی ۱۱۴۱۲۳۹۶۱۲ نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۳۰۷۸۰۳۶۰۰۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14292846
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ آقای علی اله وکیل جزی به شماره ملی ۵۱۱۰۱۰۳۲۶۷ به عنوان نماینده شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (۰۲/۰۲/۱۳۹۹) انتخاب گردید. در سمت سایر اعضای و حق امضا تغییری حاصل نگردید. ش۹۷۰۸۰۷۸۸۰۳۴۰۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401187
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام قیام اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود اکبری چالشتری به شماره ملی ۲۶۴۹۶۲۳۴۹۷ به عنوان نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (۰۲/۰۲/۱۳۹۹) انتخاب گردید و در سمت سایر اعضا و حق امضای اوراق تغییری حاصل نگردید. حدود اختیارات مدیر عامل برابر قانون تجارت طی هفده بند به شرح ذیل به ایشان ابلاغ گردید: ۱. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره وظائف محوله را بر طبق مقررات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت انجام خواهد داد. ۲. مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. ۳. مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت در رابطه با اجرای مقررات آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و قوانین جاری کشور و بویژه بنیاد مستضعفان می‌باشد. ۴. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره بشرح صورتجلسات تنظیمی بعهده مدیرعامل است. ۵. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره از وظائف مدیرعامل می‌باشد که با مسئولیت مشترک مدیر مالی انجام می‌شود. ۶. مدیرعامل مسئول اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه می‌باشد. ۱ ۶) تهیه گزارشهای لازم در زمینه ارائه عملکرد (فیزیکی و مالی) شرکت. ۲ ۶) تنظیم و ارائه صورتهای مالی مورد لزوم به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره. ۳ ۶) پیشنهاد تغییر در مفاد آئین نامه‌ها دستورالعملهای ابلاغی از سازمان به هیئت مدیره. ۴ ۶) پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت به هیئت مدیره. ۵ ۶) سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است و تعیین و ابلاغ شرح وظائف کارکنان در ارکان اجرائی، مالی و اداری شرکت. ۷. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی ذیربط یا پیشنهاد صلح و سازش با تصویب قبلی هیئت مدیره. ۸. تدوین و تنظیم روشهای مالی؛ اداری و آئین نامه فروش محصولات تولیدی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و ضوابط مقررات در بنیاد مستضعفان و پیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت. ۹. پیشنهادات لازم جهت تامین تنخواه مورد نیاز، ارائه راه حلهای مناسب؛ پیشنهاد خرید دارائی ثابت توسط شرکت؛ راه اندازی خطوط جدید تولید و غیره توسط مدیرعامل به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۰. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع و واحدهای تولیدی؛ اداری و مکانی شرکت از طریق ارتقاء کارائی کارکنان و سایر پارامترهای مدیریتی. ۱۱. امضاء کلیه قراردادهای شرکت ضمن رعایت صرفه و صلاح در چهارچوب مقررات قانون تجارت و آئین نامه‌های ابلاغی بنیاد مستضعفان برابر با ائین نامه معاملات شرکت. ۱۲. انجام کلیه خریدهای ضروری و مصوب بودجه نهاده‌های کشاورزی؛ مواد اولیه و مصرفی و لوازم و قطعات یدکی، ماشین آلات برابر با ائین نامه معاملات شرکت. ۱ ۱۲) مدیر عامل می‌تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری اختیارات لازم به سرپرستان مزارع تا سقف پنجاه میلیون ریال تنفیذ نماید. ۱۳. عقد قراردادهای لازم در زمینه خرید خدمت حق المشاوره و حق الزحمه تا سقف سی میلیون ریال (برای هر نفر ماه) با رعایت قوانین و مقررات و ائین نامه‌های ابلاغی بنیاد مستضعفان و لزوم توجه به صرفه و صلاح شرکت. ۱۴. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و سرپرستان مزارع در اختیار مدیرعامل است. ۱۵. پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای مربوط به کلیه کارکنان دائم شرکت که پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود. ۱۶. پرداخت پاداش موردی به پرسنل لایق تا سقف ۸ میلیون ریال به ازای هر نفر در سال بر اساس گزارش سرپرست مستقیم و تصویب مدیر عامل و بالاتر از مبلغ مذکور پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و در چهارچوب پاداش بهره وری شرکت. ۱۷. موارد پیش بینی نشده بر اساس اساسنامه شرکت و تابع مقررات مطروحه در قانون تجارت و قوانین موضوعه کشور می‌باشد. ش۹۷۱۰۰۹۱۳۸۴۳۷۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه