شرکت فراورده های نسوز آذر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260298230


شماره ثبت:
8732
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1370/12/20
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مركزي - شهر اصفهان-نظر غربي-خيابان نظر غربي-بن بست توكلي-پلاك 284-طبقه همكف- 8175745433

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رضا اقبالی 564025
مجید مودت 564025
آقای محمد جعفر زره ساز 564025
آقای نادر جفعر یوسفی 1426334
آقای غلامحسین حبیبی 1426334
فرشاد سلیمانی فرد 1426334
آقای اسمعیل مکارمی 1426334
فرشاد سلیمانی فرد 10704140
محمد جواد کریمی 13002300
آقای حسین زینالی 13002300
حمید احمدی دارانی 13002300
آقای سلمان درویشی 13002300
محمد هلاکوهی 13430328
ایرج مختارپور 13430328
منصور دشتی رحمت آبادی 13430328
آقای مصطفی افشاری 13492837
خانم فاطمه هادلوند 14225847
مهدی کاظمی اسفه 14225847

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 564025
آگهی تصمیمات در شرکت فرآورده‌های نسور آذر سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ رضا اقبالی به کد ملی ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ و کدپستی ۸۱۶۳۸۷۴۷۶۴ بنمایندگی از شرکت تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفر زره ساز به کد ملی ۱۲۸۰۹۶۴۱۴۶ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ بنمایندگی از شرکت سایا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۴۷ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۴۷ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ بنمایندگی از شرکت نسوز قشم بشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۸۲۰۳ و نادر جعفر یوسفی به کد ملی ۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱ و کدپستی ۸۱۷۶۹۱۴۳۱۱ بنمایندگی از شرکت رهنورد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹ و مجید مودت به کد ملی ۱۲۸۳۲۲۶۷۶۶ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ بنمایندگی از شرکت مرآت پولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسات مورخ ۲۶/۹/۷۹ و ۲۹/۶/۸۹ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۱۷۹۹۷۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426334
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا اقبالی به کد ملی ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ به نمایندگی شرکت تکادو بسمت رییس هیئت مدیره و آقای فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ به نمایندگی شرکت ترابری رهنورد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای نادر جعفریوسفی به کد ملی ۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱ به نمایندگی شرکت فولاد سایا عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل مکارمی به کد ملی ۱۱۹۹۷۵۲۵۰۹ به نمایندگی شرکت مرآت پولاد عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین حبیبی به کد ملی ۳۳۰۹۵۰۶۸۶۱ به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل در صورت جلسات هیات مدیره مورخ ۲۹/۶/۷۹ و ۲۹/۶/۸۹ کماکان به قوت خود باقیست. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۹۴۶۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426335
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

با استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو سهامی عام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ و موسسه صندوق بازنشستگی فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ و شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ و شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ و شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۹۴۵۷۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664973
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس اصفهان خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، ساختمان تکادو طبقه دوم، کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۴۲۹۵۷ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664984
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۴۲۵۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712905
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز آذر سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی اکبر سید حسن زاده به شماره ملی ۱۲۶۲۳۱۶۱۷۰ از خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۷۹ و ۲۹/۰۶/۸۹ کماکان به قوت خود باقیست و در سمت سایر اعضاء هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. ش۹۳۰۹۰۸۳۵۵۳۸۶۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704140
آگهی تصمیمات در شرکت فرآورده‌های نسور آذر سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ رضا اقبالی به کد ملی ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ و کدپستی ۸۱۶۳۸۷۴۷۶۴ بنمایندگی از شرکت تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفر زره ساز به کد ملی ۱۲۸۰۹۶۴۱۴۶ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ بنمایندگی از شرکت سایا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۴۷ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۴۷ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ بنمایندگی از شرکت نسوز قشم بشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۸۲۰۳ و نادر جعفر یوسفی به کد ملی ۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱ و کدپستی ۸۱۷۶۹۱۴۳۱۱ بنمایندگی از شرکت رهنورد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹ و مجید مودت به کد ملی ۱۲۸۳۲۲۶۷۶۶ و کدپستی ۸۱۷۵۹۴۷۱۴۱ بنمایندگی از شرکت مرآت پولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسات مورخ ۲۶/۹/۷۹ و ۲۹/۶/۸۹ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971305
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۹۵۰۵۲۶۷۰۵۱۸۲۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002300
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید احمدی دارانی به کدملی ۱۱۵۹۴۷۹۲۳۲ به نمایندگی از شرکت تکادو سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدجواد کریمی به کدملی ۱۲۸۶۴۱۸۱۳۵ به نمایندگی از شرکت مجتمع بین المللی ترابری رهنورد سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سلمان درویشی به کدملی ۲۶۹۰۹۵۱۷۰۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی مرآت پولاد سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ مدیرعامل و آقای حسین زینالی به کدملی ۲۸۰۲۵۳۴۲۳۸ به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ و آقای مهدی کاظمی اسفه به کدملی ۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹ به نمایندگی از شرکت فولاد سایا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۵) انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۵۰۶۱۴۷۲۶۳۷۴۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213994
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ موارد ذیل از جانب هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: انجام امور جاری شرکت تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تهیه ساختار سازمانی شرکت، استخدام و اخراج، میزان حقوق و مزایا و تشویقات و تنبیهات پرسنل براساس آیین نامه‌ها - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره - صدور و ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق مصوبات هیات مدیره - انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه (موضوع شرکت) انعقاد هر گونه قرارداد، تغییر و تبدیل، فسخ و یا اقامه در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام معاملات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات هیات مدیره، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا طبق مصوبات هیات مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، اعادی جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری و یا توافقنامه داوری یا ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و یا قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالت، قبول یا رد سوگند، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، - تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه، تهیه گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه به هیات مدیره و بازرس و حسابرس - تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به هیات مدیره و حسابرس و بازرس، امضای قراردادهای اجاره ماشین آلات و تجهیزات و پیمانکاران دست دوم در پروژه‌های خارج از محل کارخانه به تنهایی با رعایت صرفه و صلاح شرکت. ش۹۵۱۰۰۵۷۱۴۳۴۶۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430325
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ صنایع نسوز توکا (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۲۵۷۶۳۲۷۵۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430328
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۲/۱۳۹۶ ایرج مختارپور با کد ملی ۴۶۲۱۴۴۴۴۲۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ رئیس هیئت مدیره محمد هلاکوهی با کد ملی ۵۵۵۸۶۱۵۳۴۶ نماینده شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ نائب رئیس هیئت مدیره سلمان درویشی با کد ملی ۲۶۹۰۹۵۱۷۰۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مهدی کاظمی اسفه با کد ملی ۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹ نماینده شرکت توکا تولید اسپادان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ عضو هیئت مدیره منصور دشتی رحمت آبادی با کدملی ۴۴۳۰۸۷۶۸۱۹ نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۵ هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۹۶۰۲۲۵۱۵۸۲۲۹۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469486
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد. * موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۳۵۹۱۱۹۰۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492837
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ آقای مهدی کاظمی اسفه به کدملی ۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایرج مختارپور به کدملی ۴۶۲۱۴۴۴۴۲۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشاد سلیمانی فرد به کدملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای منصور دشتی رحمت آبادی به کدملی ۴۴۳۰۸۷۶۸۱۹ به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ و آقای مصطفی افشاری به کدملی ۱۲۸۷۱۲۸۶۰۲ به نمایندگی شرکت تولیدی وخدمات صنایع نسوز توکا با شناسه ملی ۲۶۰۰۵۷۳۶۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۷) انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. * اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۵هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۹۶۰۴۱۱۳۶۲۱۳۹۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912346
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان نظر غربی خیابان نظر غربی بن بست توکلی پلاک ۲۸۴ طبقه همکف کدپستی ۸۱۷۵۷۴۵۴۳۳ انتقال و ماده ۴ اساسنامه گردید. ش۹۶۱۲۱۳۷۵۵۳۲۲۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035288
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی ۱۳۹۶به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۲۲۹۲۲۱۹۱۵۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225847
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کاظمی اسفه به کدملی ۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹ به نمایندگی شرکت توکا تولید اسپادان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱ ببه سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایرج مختارپور به کدملی ۴۶۲۱۴۴۴۴۲۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشاد سلیمانی فرد به کدملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم فاطمه هادلوند به کدملی ۱۲۹۲۹۴۰۲۶۳ به نمایندگی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ و آقای مصطفی افشاری به کدملی ۱۲۸۷۱۲۸۶۰۲ به نمایندگی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا با شناسه ملی ۲۶۰۰۵۷۳۶۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۷) انتخاب شدند.. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۱۴۷۹۹۳۸۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225853
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰

به استناد نامه شماره ۰۴۷/۳۷۷۱۴۵ , ۹۷۹ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ به هیئت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل واریز نقدی و مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (طی گواهی شماره ۵۷/۹۷/۹۱۷۸۵ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ بانک ملت شعبه چهارراه حکیم نظامی) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تمامأ پرداخت شده است. ش۹۷۰۷۰۱۴۸۴۳۱۹۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه