شرکت حمل و نقل توکا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260296086


شماره ثبت:
8516
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1370/9/28
آدرس:
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مركزي - شهر اصفهان-امير كبير-خيابان قائم مقام فراهاني-خيابان پرتو-پلاك 68-ساختمان ترمينال-طبقه همكف- 8195973599

اشخاص

عنوان طبق آگهی
غلامرضا شیران 967088
آقای سید غلامرضا عباد زاده 1092795
سید احمد مدنی 1362277
آقای حمید مردانی بلداجی 1688337
آقای محسن همت نژاد 1688337
آقای منوچهر هادی 1688337
آقای مسعود طالبیان 1688337
علی اقلیمی سهرابی 10329773
مصطفی داوری دولت آبادی 10329773
سیدعباس هوایی 10329773
مصطفی علی اکبریان 10642545
آقای مهدی خضری 12918081
احمد سعید بخش 12918081
عطا ءاله برنا 13577340
آقای محمدعلی زارعی 14312511
نصر اله بت شکنان فرد 14312511

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 757310
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ موارد زیر در اساسنامه اصلاح گردید: ۱ در ماده دو اساسنامه عبارت انجام هرگونه نگهداری و تعمیرات خودروهای سبک و سنگین و فروش قطعات یدکی مربوطه از موضوع شرکت حذف می‌گردد. ۲ تبصره سه بشرح زیر بماده ۲۷ اساسنامه اضافه شد صلاحیت اعضای هیئت مدیره باید بتایید اداره کل حمل ونقل پایانه‌های استان اصفهان برسد. ۳ تبصره دو بشرح زیر بماده ۴۲ اساسنامه اضافه گردید. صلاحیت مدیرعامل باید بتایید اداره کل حمل ونقل پایانه‌های استان اصفهان برسد. ۴ ماده ۴۳ سطر چهارم پس از عبارت، مطابق این ماده، عبارت یکنفر حذف و عبارت رئیس هیئت مدیره جایگزین آن گردید. ۵ ماده ۴۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ۶ بماده چهار اساسنامه عبارت زیر اضافه گردید: در صورتی که شرکت بخواهد در خارج از کشور شعبه یا نمایندگی جهت فعالیت داشته باشد باید موضوع شرکت با هماهنگی اداره کل حمل ونقل و پایانه‌های استان اصفهان و رعایت ضوابط شرکت‌های حمل ونقل بین المللی انجام گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۷/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۱۳۹۰۶۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967088
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ و ۶/۷/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد متیل به نمایندگی احمد مدنی کد ملی ۱۲۸۶۳۳۶۹۲۹ و کدپستی ۸۴۸۸۱۱۱۴۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به نمایندگی غلامرضا شیران کد ملی ۱۲۸۵۵۰۴۵۹۳ و کدپستی ۸۱۷۳۷۶۶۸۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی کد ملی ۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳ و کدپستی ۸۱۷۳۸۴۶۱۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت توکا تدارک به نمایندگی سید عباس هوای کد ملی ۱۲۸۶۴۹۲۱۱۴ و کدپستی ۸۴۸۸۱۱۱۴۸۵ و شرکت توکا بتن به نمایندگی مصطفی داوری کد ملی ۱۲۸۴۵۵۸۷۵۴ و کدپستی ۸۴۸۸۱۱۱۴۸۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۵۷۵۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092795
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

باستناد نامه شماره ۴۵۷۵/۲۱ مورخ ۲۱/۳/۹۲ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: آقای سید غلامرضا عباد زاده کد ملی ۰۰۴۶۴۸۵۸۸۰ و کدپستی ۱۹۴۸۹۵۴۹۵۵ بنمایندگی شرکت توکا تدارک جایگزین سید عباس هوائی برای بقیه مدت تصدی گردید و در سمت بقیه اعضا و حق امضا تغییر حاصل نگردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۹۹۸۷۹۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202830
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ آقای محسن همت نژاد کد ملی ۵۷۵۹۴۶۵۴۰۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به جای آقای غلامرضا شیران برای بقیه مدت بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای حمید مردانی بلداجی کد ملی ۶۲۹۹۴۲۷۶۳۹ بنمایندگی از شرکت توکا بتن به جای آقای مصطفی داوری برای بقیه مدت به عضویت هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره از بین خود شرکت توکا تدارک بنمایندگی آقای سید غلامرضا عبادزاده ۰۰۴۶۴۸۵۸۸۰ را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب کرد. در حق امضاء و سایر موارد تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۲۲۸۱۲۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362277
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان منوچهر هادی کد ملی ۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳ نماینده توسعه توکا بسمت رئیس هیئت مدیره حمید مردانی بلداجی کد ملی ۶۲۹۹۴۲۷۶۳۹ نماینده شرکت توکا بتن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن همت نژاد کد ملی ۵۷۵۹۴۶۵۴۰۶ نماینده شرکت توکا فولاد بسمت عضو اصلی هیئت مدیره سید احمد مدنی کد ملی ۱۲۸۶۳۳۶۹۲۹ نماینده شرکت فولاد متیل بسمت عضو اصلی هیئت مدیره مهدی خضری کد ملی ۱۲۸۶۹۳۰۹۵۲ نماینده شرکت توکا تدارک عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۹۱۳۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465825
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ آقای مسعود طالبیان بشماره ملی ۱۲۸۹۲۶۳۸۱۷ به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل بسمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ تعیین گردید و در سمت سایر اعضا و امضا مجاز شرکت تغییر ایجاد نگردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۷۶۱۸۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465826
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲ بجای شرکت فولادمتیل بسمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۷۶۱۹۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593087
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بر اساس اختیارات تفویض شده به هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ با توجه به گواهی شماره ۳/۴۴۲۸/۴۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ بانک صادرات شعبه اسپادانا مبنی بر واریز مبلغ ۶۹۳۹۵۶۸۸۹۱۷ ریال توسط سهامداران بحساب شماره ۰۱۰۲۵۹۰۵۲۰۰۰۹ و نیز تائید بازرس قانونی شرکت مبنی بر صحت مطالبات به مبلغ ۳۳۶۷۸۳۱۱۰۸۳ ریال و تسویه آن و همچنین تامین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۳۷/۵۱ ریال از محل سود انباشته جمعا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۱/۱۵۴ ریال و از طریق صدور سهام جدید، هیئت مدیره افزایش سرمایه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۳۷/۵۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۸/۲۰۶ ریال را عملی نموده و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۸/۲۰۶ ریال نقدی است که به ۰۰۰/۱۴۸/۲۰۶ سهم عادی بانام یکهزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت گردیده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۱۱۷۵۳۵ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688337
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل توکا سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر هادی بشماره ملی ۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳ نماینده سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید مردانی بشماره ملی ۶۲۹۹۴۲۷۶۳۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود طالبیان به شماره ملی ۱۲۸۹۲۶۳۸۱۷ نماینده مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن همت نژاد بشماره ملی ۵۷۵۹۴۶۵۴۰۶ نماینده توکا بتن به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۸۲۸۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خضری بشماره ملی ۱۲۸۶۹۳۰۹۵۲ نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خضری بشماره ملی ۱۲۸۶۹۳۰۹۵۲ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۰۸۱۵۸۹۱۶۶۴۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688339
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل توکا سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸، مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲، سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳، توکا بتن به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۸۲۸۷۲ و بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعین گردید. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۹۳۰۸۱۵۵۵۱۹۴۷۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576491
آگهی تصمیمات درشرکت حمل و نقل توکا سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

برابرصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729251
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ موارد زیر در اساسنامه اصلاح گردید: ۱ در ماده دو اساسنامه عبارت انجام هرگونه نگهداری و تعمیرات خودروهای سبک و سنگین و فروش قطعات یدکی مربوطه از موضوع شرکت حذف می‌گردد. ۲ تبصره سه بشرح زیر بماده ۲۷ اساسنامه اضافه شد صلاحیت اعضای هیئت مدیره باید بتایید اداره کل حمل ونقل پایانه‌های استان اصفهان برسد. ۳ تبصره دو بشرح زیر بماده ۴۲ اساسنامه اضافه گردید. صلاحیت مدیرعامل باید بتایید اداره کل حمل ونقل پایانه‌های استان اصفهان برسد. ۴ ماده ۴۳ سطر چهارم پس از عبارت، مطابق این ماده، عبارت یکنفر حذف و عبارت رئیس هیئت مدیره جایگزین آن گردید. ۵ ماده ۴۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ۶ بماده چهار اساسنامه عبارت زیر اضافه گردید: در صورتی که شرکت بخواهد در خارج از کشور شعبه یا نمایندگی جهت فعالیت داشته باشد باید موضوع شرکت با هماهنگی اداره کل حمل ونقل و پایانه‌های استان اصفهان و رعایت ضوابط شرکت‌های حمل ونقل بین المللی انجام گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۷/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271735
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام، ثبت شده بشماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329773
آگهی تصمیمات در شرکت حمل ونقل توکاسهامی عامثبت شده به شماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای علی اقلیمی سهرابی به عنوان نماینده شرکت فولاد متیل به جای اقای احمد کارگهی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. هیئت مدیره از بین خود آقایان علی اقلیمی سهرابی به کدملی ۰۰۳۶۴۴۸۲۳۰ و کدپستی ۱۴۴۱۶۷۳۱۹۴ را به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علی اکبریان به کدملی۱۲۸۴۳۷۵۷۸۵ و کدپستی۱۹۳۹۸۴۸۵۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی به کدملی۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳ و کدپستی۸۱۷۳۸۳۵۶۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدعباس هوایی به کدملی ۱۲۸۶۴۹۲۱۱۴ و کدپستی۸۱۹۹۹۳۴۴۴۷ و مصطفی داوری به کدملی ۱۲۸۴۵۵۸۷۵۴ و کدپستی۸۱۷۴۸۳۳۶۷۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642545
آگهی تغییرات در شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۸۹ تغییرات زیردر شرکت نامبرده به عمل آمده است: آقای مصطفی علی اکبریان به کدملی ۱۲۸۵۳۷۵۷۸۵ و کدپستی ۱۹۳۹۸۴۸۵۷۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد جایگزین آقای مرتضی اقاجانی به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمنا در سمت بقیه اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ تکمیل گردید رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645359
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد سعید بخش دارای کدملی شماره ۱۲۸۴۵۲۱۳۷۰به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل به جای آقای مسعود طالبیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. ش۹۴۱۱۱۷۳۸۹۳۳۴۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918080
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵و نامه شماره ۸۱۲۲/۲۱ مورخ ۹/۴/۱۳۹۵ سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان شرکتهای سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸، مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲، سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳، توکا بتن به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۸۲۸۷۲ و بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و گسترش صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۴۲۹۷۳۶۶۹۶۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918081
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ و نامه شماره ۸۱۲۲/۲۱ مورخ ۹/۴/۱۳۹۵ سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان آقای منوچهر هادی بشماره ملی ۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید مردانی بشماره ملی ۶۲۹۹۴۲۷۶۳۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد سعید بخش به شماره ملی ۱۲۸۴۵۲۱۳۷۰ به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن همت نژاد بشماره ملی ۵۷۵۹۴۶۵۴۰۶ به نمایندگی شرکت توکا بتن به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۸۲۸۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خضری بشماره ملی ۱۲۸۶۹۳۰۹۵۲ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۴۲۹۳۸۴۶۶۵۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112405
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (اختیارات هیئت مدیره) توسط هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی ازجمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ش۹۵۰۸۱۶۲۶۶۸۰۵۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229445
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد نامه‌ی شماره‌ی ۲۶۵۰۰۹۶۲ , ۹۵۷ مورخ ۲۲/۹/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار، بدین وسیله در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار پذیره نویسی افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۶۱۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال صادر می‌گردد تا وفق مقررات ماده ۱۷۸ و ۱۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد. ش۹۵۱۰۱۱۲۴۶۹۷۹۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331627
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد نامه شماره ۱۰۹/۲۶۵۰۰۹ , ۹۵۹ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۳۸۹۴۷ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدی به میزان ۲۵۹۸۰۵۲۶۸۸۴ریال و مطالبات نقدی حال شده سهامداران به میزان ۹۷۸۷۱۴۷۳۱۱۶ ریال و صدور سهام جدید از مبلغ ۲۰۶۱۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است منقسم به ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۱۲۱۰۳۵۱۴۱۳۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479413
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۲۹۶ و به استناد نامه شماره ۸۸۴۷ مورخ ۸/۳/۱۳۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی وحسابرس وموسسه حسابرسی رایمند وهمکاران ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیها ودعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۳۰۶۲۶۱۱۸۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577340
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ و نامه شماره۱۸۶۵۷/۲۱ مورخ۱۷/۵/۱۳۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان: عطاء اله برنا به شماره ملی۱۲۸۴۴۳۳۵۶۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره منوچهر هادی به شماره ملی۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محسن همت نژاد به شماره ملی۵۷۵۹۴۶۵۴۰۶ نماینده شرکت توکا بتن (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره نصر اله بت شکنان فرد به شماره ملی۴۶۵۰۳۳۷۲۷۵ نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره احمد سعید بخش به شماره ملی۱۲۸۴۵۲۱۳۷۰ نماینده شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال تاتاریخ۱۶/۳/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند و اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۵ می‌باشد. کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۶۰۴۶۵۵۶۴۸۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930499
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۵۷۸۹۲/۲۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ اداره حمل و نقل اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان امیر کبیر خیابان قائم مقام فراهانی خیابان پرتو پلاک ۶۸ ساختمان ترمینال طبقه همکف کدپستی ۸۱۹۵۹۷۳۵۹۹تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۰۳۳۹۳۸۸۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14062304
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد نامه شماره ۱۲۵۲۷/۲۱ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳، شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲، شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷، شرکت توکا بتن سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۸۲۸۷۲ و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۳۱۳۵۰۸۱۴۵۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312511
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

به استناد نامه شماره ۴۹۶۰۱/۲۱ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد سعیدبخش به شماره ملی ۱۲۸۴۵۲۱۳۷۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای منوچهر هادی به شماره ملی ۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محسن همت نژاد به شماره ملی ۵۷۵۹۴۶۵۴۰۶ به نمایندگی شرکت توکا بتن (سهامی خاص)، آقای نصراله بت شکنان فرد به شماره ملی ۴۶۵۰۳۳۷۲۷۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص)، آقای محمدعلی زارعی به شماره ملی ۱۱۷۰۹۶۴۸۸۵ به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ می‌باشد. - کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۸۲۳۲۱۷۶۴۸۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه