شرکت مجتمع ترابری رهنورد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260295539


شماره ثبت:
8461
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1370/9/17
آدرس:
اصفهان خيابان سجاد بعد از پمپ بنزين ساختمان 161 طبقه سوم 8165667468

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مرتضی شناور 9418867
حسین اسلامیان کوپایی 9418867
آقای ابوالقاسم معماری 10608274
رهشاد سپاهان 10608274
محمد رضا نیلفروشان 10901433
آقای رضا رضایی برزانی 11136187
بهروز طاهری 11136187
آقای رضا حمیدی 13592645

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 890340
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای بهروز طاهری کد ملی ۱۹۷۱۳۰۲۵۶۲ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۶۵۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسلامیان کدملی ۵۶۵۸۸۸۴۰۸ و کدپستی ۸۱۵۸۹۸۹۳۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا رضایی برزانی کد ملی ۱۲۹۰۰۲۴۵۴۵ و کدپستی ۸۱۳۸۹۷۴۷۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۰ می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۳۸۲۰۷۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986873
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ و ۳۰/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بنمایندگی بهروز طاهری با کد ملی ۱۹۷۱۳۰۲۵۶۲ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۶۵۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رهشاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۲۰۹ بنمایندگی حسین اسلامیان با کد ملی ۵۶۵۸۸۸۴۰۸ و کدپستی ۸۱۵۸۹۸۹۳۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶ بنمایندگی رضا رضایی با کد ملی ۱۲۹۰۰۲۴۵۴۵ و کدپستی ۸۱۳۸۹۷۴۷۳۱ و شرکت آتیه تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ بنمایندگی حسن زارعی به کد ملی ۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶ و کدپستی ۸۱۴۸۹۵۴۴۷۱ و شرکت مرآت پولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ بنمایندگی رضا حمیدی به کد ملی ۶۶۰۹۸۰۵۰۲۴ و کدپستی ۸۳۴۳۱۸۷۵۴۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل طبق صورت جلسه ۱۲/۶/۸۰ به قوت خود باقیست، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۵۳۹۹۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420378
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و بنا به اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۲ به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۶۰۰۰۰۰۰ سهم ۵۰۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۷۸۲۶۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411949
آگهی تغییرات شرکت مجتمع بین المللی ترابری رهنورد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/۹۳ در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۸ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶ ریال افزایش یافت که آورده نقدی طبق گواهی شماره ۱۳۵ مورخ ۶/۱۰/۹۳ بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه آپادانا اصفهان پرداخت شده است و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی می‌باشد که تماما پرداخت شده است. ش۹۳۱۱۰۸۶۲۷۸۷۹۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418867
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳ و ۵/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت تکادو به نمایندگی بهروز طاهری با کد ملی ۱۹۷۱۳۰۲۵۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رهشاد سپاهان به نمایندگی حسین اسلامیان با کد ملی ۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان با کد ملی ۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸ بسمت مدیر عامل و شرکت آتیه تکادو به نمایندگی حسن زارعی به کد ملی ۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶ و شرکت مرآت پولاد به نمایندگی رضا حمیدی به کد ملی ۶۶۰۹۸۰۵۰۲۴ و شرکت ایران کشتی بحر به نمایندگی مرتضی شناور به کد ملی ۱۷۲۹۴۳۸۱۳۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیر عامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۸۰ به قوت خود باقی است. ۲ موسسه متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و موسسه آذرین حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۷۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۳۱۹۶۲۶۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740240
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۴۶۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۲/۳/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت تکادو سهامی عام بنمایندگی آقای حسن عربیان و شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام بنمایندگی آقای محمدعلی اکبری و شرکت ایران کشتی بحر سهامی خاص بنمایندگی آقای محمدرضا نیلفروشان بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آذرین حساب و آقای ابوالقاسم معماری به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای حسن عربیان را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی اکبری را بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا نیلفروشان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورتجلسه ۱۲/۶/۸۰ هیئت مدیره کماکان بقوت خود باقیست. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۶/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10608274
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان حسین اسلامیان به کد ملی ۵۶۵۸۸۸۴۰۸ و کدپستی ۸۱۵۸۹۸۹۳۷۱ بنمایندگی رهشاد سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز طاهری به کد ملی ۱۹۷۱۳۰۲۵۶۲ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۶۵۵۱ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا رضایی برزانی به کد ملی ۱۲۹۰۰۲۴۵۴۵ و کدپستی ۸۱۳۸۹۷۴۷۳۱ بنمایندگی ایران کشتی بحر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶ بسمت عضو اصلی و حسن زارعی به کد ملی ۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶ و کدپستی ۸۱۴۸۹۵۴۴۷۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۰ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ و آقای ابوالقاسم معماری به کد ملی ۱۰۶۲۵۸۳۹۷۳ و کدپستی ۸۱۴۳۷۳۳۷۳۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10901433
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقایان حسین اسلامیان به شماره ملی ۵۶۵۸۸۸۴۰۸ و کدپستی ۸۱۵۸۹۸۹۳۷۱ به سمت رئیس هیئت دیره و بهروز طاهری به شماره ملی ۱۹۷۱۳۰۲۵۶۲ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۶۵۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا نیلفروشان به شماره ملی ۱۲۸۵۴۴۸۳۷۵ و کدپستی ۸۱۷۵۷۸۷۶۹۶ به سمت عضو هئیت مدیره و آقای حسن زارعی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶ و کدپستی ۸۱۴۸۹۵۴۴۷۱ خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۰ کماکان به قوت خود باقی است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11136187
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع ترابری رهنورد سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای بهروز طاهری کد ملی ۱۹۷۱۳۰۲۵۶۲ و کدپستی ۸۱۳۳۸۱۶۵۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسلامیان کدملی ۵۶۵۸۸۸۴۰۸ و کدپستی ۸۱۵۸۹۸۹۳۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا رضایی برزانی کد ملی ۱۲۹۰۰۲۴۵۴۵ و کدپستی ۸۱۳۸۹۷۴۷۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای عضو دیگر هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۰ می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872823
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابری رهنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ و نامه شماره ۷۸۳۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. * مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۹۵۰۴۰۳۵۳۴۴۵۳۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517050
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابری رهنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰، سنگ آهن احیاء سپاهان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶، آتیه تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹، مرآت پولاد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ و ایران کشتی بحر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و اصفهان امروز بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. تراز سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد. ش۹۶۰۴۲۶۲۵۱۹۳۱۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592645
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابری رهنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز طاهری (کد ملی ۱۹۷۳۰۲۵۶۲) به نمایندگی شرکت تکادوشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسین اسلامیان (کد ملی ۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸) به نمایندگی شرکت سنگ آهن احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶ به سمت نایب رئیس، آقایان رضا حمیدی (کد ملی ۶۶۰۹۸۰۵۰۲۴) به نمایندگی شرکت مهندسی مرآت پولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰، هادی گلزار (کد ملی ۰۸۳۹۰۹۸۸۱۲) به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶و حسن زارعی (کد ملی ۱۲۸۶۶۱۸۰۹۶) به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادوشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و حسین اسلامیان کدملی ۵۶۵۸۸۶۸۴۰۸ به سمت مدیر عامل شرکت تا تاریخ ۱۵/۴/۹۸ انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیر عامل آقای حسین اسلامیان و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۲/۶/۸۰ هیات مدیره مجددا" به مدیر عامل شرکت تفویض گردید. ش۹۶۰۶۱۳۴۵۸۱۰۴۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094981
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ترابری رهنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و اصفهان امروز بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های تعیین گردید. ش۹۷۰۴۰۶۴۲۹۷۷۶۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه