شرکت تولیدی کاشی تکسرام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260294158


شماره ثبت:
1600
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1370/7/29
آدرس:
فلاورجان - اتوبان ذوب آهن - كيلومتر 5 جاده سيمان سپاهان - شهرك صنعتي اشترجان - خيابان يازدهم - منطقه صنعتي تكادو 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رضا اقبالی 564023
آقای علی اسماعیلی 622307
آقای مهدی بهارخواه 1162262
آقای حسن همتی براتی 1600555
محمد علی فتحی کوه بنه 1600555
آقای جمهور بژگول 1600555
آقای علیرضا حقیقی 9808106
آقای متین همتی براتی 12997903
آقای امین همتی براتی 13563860
خانم صدیقه حاجی علی بیگی 14236892

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 564023
آگهی تصمیمات در شرکت تکسرام سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ امین همتی براتی به کد ملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و متین همتی براتی به کد ملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت رهنورد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا اقبالی به کد ملی ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت مرآت پولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا حقیقی به کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بهار خواه به کد ملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت فولاد سایا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۳۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۱۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۱۸۰۳۵۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622307
آگهی تصمیمات در شرکت تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ متین همتی براتی به کد ملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت رهنورد شناسه ملی ۱۰۶۶۰۲۹۵۵۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بهار خواه به کد ملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت فولاد سایا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین همتی براتی به کد ملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و جمهور بژگول به کد ملی ۵۵۹۹۸۱۲۴۲۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ و رضا اقبالی به کد ملی ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت مرآت پولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ و علی اسماعیلی به کد ملی ۵۴۱۹۱۶۴۲۶۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۵۴۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716635
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عامشماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۹/۵/۱۳۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: متین همتی براتی به کد ملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بهارخواه (بنمایندگی شرکت کانی ابزار کیهان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۱۸۵) به کد ملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین همتی به کد ملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و رضا اقبالی (بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰) به کد ملی ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ و جمهور بژگول به کد ملی ۵۵۹۹۸۱۲۴۲۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ و علی اسماعیلی (بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹) به کد ملی ۵۴۱۹۱۶۴۲۶۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه بهبود ارقام بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و موسسه حسابرسی مالی ژرف بین نیکوروش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۲۰۶۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۳۱۹۸۰ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975302
آگهی تاسیس شعبه شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۱ شعبه ای از شرکت فوق بنشانی تهران، خیابان دستگردی، خیابان فرید افشار، خیابان بانک شرقی پلاک ۲۶ واحد ۵ کدپستی ۱۹۱۹۸۱۳۳۳۱ تاسیس گردید و آقای متین همتی براتی کد ملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بعنوان مدیر شعبه انتخاب گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۴۹۴۸۷۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045409
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ تغییر زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: طبق تصویب هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر عامل آقای امین همتی براتی و یکی از اعضاء هیئت مدیره آقایان متین همتی براتی رئیس هیئت مدیره یا مهدی بهار خواه نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای جمهور بژگول عضو هیئت مدیره یا محمد علی فتحی کوه بنده عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱/۹۲ تکمیل شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۷۳۸۲۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162262
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶ و ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: متین همتی براتی کد ملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کانی ابزار کیهان بنمایندگی مهدی بهارخواه کد ملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین همتی براتی کد ملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و جمهور بژگول کد ملی ۵۵۹۹۸۱۲۴۲۱ و شرکت تکادو بنمایندگی رضا اقبالی کد ملی ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ و شرکت آتیه تکادو بنمایندگی محمد علی فتحی کوه بنه کد ملی ۲۷۲۰۶۸۳۸۶۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (رئیس یا نایب رئیس یا آقای جمهور بژگول یا آقای محمد علی فتحی کوه بند) و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه بهبود ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۷۱۰۱۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211655
آگهی تغییرات در شرکت تکسرام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸ سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ ثبت اصفهان

۱ چون مرکز اصلی شرکت تکسرام در حوزه ثبتی این اداره بوده است لذا ثبت شرکتهای اصفهان پرونده را بموجب نامه شماره ۱۴۰/۱۴۰۰/۹۲/۱۰۳ مورخ ۶/۷/۹۲ به این اداره ارسال نموده است که بشماره ۱۶۰۰ بثبت رسیده است. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۸۹۹۰۶۵ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280746
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی کاشی تکسرام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸ سهامی عام شماره ثبت ۱۶۰۰

بموجب نامه ۲۱۶۹ ک ۹۲ مورخ ۱۷/۹/۹۲ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۲ نامه شماره ۲۴۶۴۹۴/۱۲۱ مورخ ۱۲/۹/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه دنیای اقتصاد درج و منتشر می‌گردد. ۱ مجمع فوق العاده افزایش سرمایه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال مورد تصویب قرار داد و از محل آورده نقدی و مطالبات حل شده بستانکاران مورد تصویب قرارداد ماده ۵ اساسنامه را بشرح ذیل اصلاح نمود. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ سهم عادی بنام یک هزار ریال تماما پرداخت شده است. ش۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۱۴۰۷۲۲۰ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600555
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی کاشی تکسرام با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸ (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۶۰۰

به موجب نامه شرکت منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۳ و تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه دنیای اقتصاد درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقایان حسن همتی براتی با کدملی ۰۰۳۲۲۵۰۵۵۱ و کدپستی ۸۴۶۵۱۹۷۴۸۱ و جمهور بژگول با کدملی ۵۵۹۹۸۱۲۴۲۱ و با کدپستی ۸۴۶۵۱۹۷۴۸۱ و محمدعلی فتحی کوه بنه با کدملی ۲۷۲۰۶۸۳۸۶۸ و با کدپستی ۸۴۶۵۱۹۷۴۸۱ مهدی بهارخواه با کدملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ و با کدپستی ۸۴۶۵۱۹۷۴۸۱ شرکت کانی ابزار کیهان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۱۸۵ و با کدپستی ۱۹۱۹۸۱۳۳۱۵ را به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و با کدپستی ۱۰۸۶۸۶۵۶۴۵ و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ و با کدپستی ۱۴۳۱۶۶۳۶۹۸ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند. ۵ هیئت مدیره آقای حسن همتی براتی را به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای متین همتی براتی نماینده شرکت کانی ابزار کیهان را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بهارخواه و جمهور بژگول و محمدعلی فتحی کوه بنه را به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین همتی براتی را خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۵۹۰۰۸۴۵۱۱۱۱۴۶۹۲۳۲۶ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808106
آگهی تصمیمات در شرکت تکسرام سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ امین همتی براتی به کد ملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و متین همتی براتی به کد ملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت رهنورد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا اقبالی به کد ملی ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت مرآت پولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا حقیقی به کد ملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی بهار خواه به کد ملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بنمایندگی شرکت فولاد سایا بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۳۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946057
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کاشی تکسرام سهامی عام شماره ثبت ۸۳۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: متین همتی براتی کد ملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ و کد پستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کانی ابزار کیهان به نمایندگی مهدی بهار خواه کد ملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ و کد پستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین همتی براتی کد ملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ کد پستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و جمهور بژگول کد ملی ۵۵۹۹۸۱۲۴۲۱ و کد پستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ و شرکت تکادو به نمایندگی رضا اقبالی کد ملی ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ و کد پستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ و شرکت آتیه تکادو به نمایندگی محمد علی فتحی کوه بنه کد ملی ۲۷۲۰۶۸۳۸۶۸ و کد پستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل (امین همتی براتی) و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11108761
آگهی تصمیمات در شرکت تکسرام سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۳۱۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ اقای امین همتی براتی به عنوان نماینده شرکت آتیه تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ جایگزین آقای محمد کشانی و آقای متین همتی براتی به عنوان نماینده شرکت رهنورد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹ جایگزین آقای علیرضا دژ پرور درخشان و آقای مهدی بهارخواه به عنوان نماینده شرکت فولاد سایا به شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ جایگزین آقای علی اسماعیلی برای بقیه مدت تصدی گردید. ۲ هیئت مدیره از بین خود علیرضا حقیقی به کدملی ۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱ و کدپستی۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ را به سمت رئیس هیئت مدیره و امین همتی براتی به کدملی۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ و کدپستی۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا اقبالی به کدملی ۰۰۵۳۱۷۱۷۲۱ و کدپستی۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ به سمت مدیرعامل و متین همتی براتی به کدملی۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ و کدپستی۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ و مهدی بهارخواه به کدملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ و کدپستی۸۱۶۸۶۱۳۵۹۵ را به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل (آقای رضا اقبالی) و آقای امین همتی براتی و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951712
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت ۳۳۰۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال لغایت ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن همتی براتی با کدملی ۰۰۳۲۲۵۰۵۵۱ و آقای متین همتی براتی با کدملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ و آقای مهدی بهارخواه با کدملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ و آقای جمهور بژگول با کدملی ۵۵۹۹۸۱۲۴۲۱ و آقای امین همتی براتی با کدملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ ش۹۵۰۵۱۷۴۰۲۴۸۵۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997903
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ آقای حسن همتی براتی با کد ملی ۰۰۳۲۲۵۰۵۵۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای متین همتی براتی با کد ملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی بهارخواه با کد ملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای جمهور بژگول با کد ملی ۵۵۹۹۸۱۲۴۲۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای امین همتی براتی به کد ملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ و کد پستی ۸۴۶۵۱۹۷۴۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت (تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل آقای امین همتی براتی و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات به مدیرعامل به شرح صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به قوت خود باقی می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۰۴۲۸۳۱۵۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563860
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن همتی براتی به کدملی ۰۰۳۲۲۵۰۵۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای متین همتی براتی به کدملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای امین همتی براتی به کدملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مهدی بهارخواه به کدملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ و خانم صدیقه حاجی علی بیگی به کدملی ۰۰۴۱۱۳۸۵۵۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تفویض اختیارات به مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ می‌باشد. همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۶۰۵۲۵۹۵۶۳۱۰۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563966
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت۱۲۰۰۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت۳۳۰۹ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. آقای حسن همتی براتی با کدملی ۰۰۳۲۲۵۰۵۵۱، آقای متین همتی براتی با کدملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹، آقای مهدی بهارخواه با کدملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳، خانم صدیقه حاجی علی بیگی با کدملی ۰۰۴۱۱۳۸۵۵۴ و آقای امین همتی براتی با کدملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۲۵۵۷۷۱۴۷۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236892
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن همتی براتی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۵۰۵۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای متین همتی براتی به شماره ملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بهارخواه به شماره ملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره خانم صدیقه حاجی علی بیگی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۳۸۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین همتی براتی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل آقای امین همتی براتی و یکی از اعضای هیئت مدیره وبامهر شرکت معتبر می‌باشد. تفویض اختیارات به مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ و آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۸۹ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب مجدد قرار گرفت مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۸۴۵۵۵۲۸۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236920
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاشی تکسرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۴۱۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و شماره ثبت ۳۳۰۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های تعیین گردید اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای حسن همتی براتی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۵۰۵۵۱ ۲ آقای متین همتی براتی به شماره ملی ۰۰۷۹۲۵۹۶۶۹ ۳ آقای مهدی بهارخواه به شماره ملی ۰۰۵۷۵۲۲۴۱۳ ۴ خانم صدیقه حاجی علی بیگی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۳۸۵۵۴ ۵ اقای امین همتی براتی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۳۲۲ ش۹۷۰۷۰۸۳۰۹۵۵۲۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه