باما

شرکت باما (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260293195
استان اصفهان - شهرستان فلاورجان - بخش پيربكران - دهستان گركن شمالي - روستا شركت معدني باما-محله شركت معدني باما-خيابان اصلي-خيابان جاده عليشاهدان-پلاك 0-طبقه همكف- 8459179111
11
افراد
15
آگهی‌ها
2041
شماره ثبت
1330/5/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1097975
آگهی تصمیمات در شرکت باما سهامی عام شماره ثبت ۸۲۲۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹ و ۱۹/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان علیرضا صدر به کد ملی ۰۰۵۱۰۲۸۹۱۳ کدپستی ۱۳۹۳۹۴۴۸۶۹ بنمایندگی شرکت صنعتی آراسته معدن بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، نصراله کیانی راد به کد ملی ۳۲۵۶۹۸۷۶۰۵ کدپستی ۴۸۱۸۸۴۳۹۶۱ بنمایندگی شرکت مبین متین آسیا بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، هومن تفضلی مطیع به کد ملی ۰۰۴۱۲۶۵۱۷۳ کدپستی ۸۱۷۴۷۵۴۷۵۴ بنمایندگی شرکت سوژمیران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، بهنام حسین زاده ظروفچی به کد ملی ۰۰۴۶۷۱۶۴۶۷ کدپستی ۱۹۸۵۷۴۳۳۴۷ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷ محمود رهنما به کد ملی ۲۴۷۰۶۶۵۷۹۵ کدپستی ۱۹۵۴۶۶۴۶۱۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل و در غیاب وی بامضای رئیس هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به کد ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ کدپستی ۱۵۴۷۹۱۴۴۴۴ بسمت حسابرس و بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آریا بهروش به کد ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ کدپستی ۱۵۴۷۹۱۴۴۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۳/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۶۰۴۳۲۶۹۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541721
آگهی تغییرات شرکت باما سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ آقای حسن اسلامی قانع به کدملی ۰۰۴ ۷۱۷۲۷۳ ۸ به نمایندگی از شرکت سوژمیران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵ به جای آقای هومن تفضلی مطیع به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی مانده تا تاریخ ۰۹/۰۳/۹۴ انتخاب شدند و در سایر سمت اعضا هیات مدیره تغییری حاصل نگردید ۲ تمامی قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به امضا متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا هیات مدیره به مدیریت مالی شرکت آقای محمدرضا یحیی آبادی با کدملی ۳۴۸۹۲۸۰۷۷۶ جهت امضا اسناد و اوراق بهادار شامل چک و سفته به همراه مدیرعامل و مهر شرکت تفویض اختیار نمود ۳ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه را به استناد صورتجلسه شماره ۵۸۹/۹۲ ص مورخ ۱۹/۰۳/۹۲ به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۸۶۷۶۷۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541723
آگهی تغییرات شرکت باما سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۸۶۷۵۷۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10593743
آگهی تصمیمات شرکت باما سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان علیرضا صدر به کدملی ۰۰۵۱۰۲۸۹۱۳ و کدپستی ۱۳۹۳۹۴۴۸۶۹ به نمایندگی شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسن تقی نتاج به کدملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ و کدپستی ۱۶۸۶۶۶۳۹۱۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و هومن تفضلی مطیع به کدملی ۰۰۴۱۲۶۵۱۷۳ و کدپستی ۸۱۷۴۷۵۴۷۵۴ به نمایندگی شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و نصراله کیانی راد به کدملی ۳۲۵۶۹۸۷۶۰۵ و کدپستی ۴۸۱۸۸۴۳۹۶۱ به نمایندگی شرکت مبین متین آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۶۲ و بهنام حسین زاده ظروفچی به کدملی ۰۰۴۶۷۱۶۴۶۷ و کدپستی ۱۹۸۵۷۴۳۳۴۷ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰ و شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۱۱۷۷۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرتک با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848000
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۳۲۳۷۰۱۳۴۲۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869739
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۳۲۳۷۰۱۳۴۲۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485945
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷ وشرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰ و شرکت مبین متین آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۶۲ و شرکت سوژمیران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵ و شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۸۸۵۹۹۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورت حساب عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۴۰۴۹۰۱۲۵۵۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485946
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ آقای بهنام حسین زاده ظروفچی کدملی ۰۴۶۷۱۶۴۶۷ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرا … کیانی راد کدملی ۳۲۵۶۹۸۷۶۰۵ به نمایندگی شرکت مبین متین آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علا نقشینه کدملی ۰۰۶۴۴۵۶۴۱۲ به نمایندگی شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۸۸۵۹۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یوسف محمدی کدملی ۱۹۱۱۲۶۶۵۹۴ به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن اسلامی قانع کدملی ۰۰۴۷۱۷۲۷۳۸ به نمایندگی شرکت سوژمیران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. حق امضای تمامی قراردادها، اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای اسناد و اوراق بهادار (شامل چک و سفته) با امضای آقای محمدرضا یحیی آبادی با کد ملی شماره ۳۴۸۹۲۸۰۷۷۶ به همراه مدیرعامل می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۰۴۰۴۴۷۸۱۲۲۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738927
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به صفه، بزرگراه شهید کشوری، خیابان زیتون، مجتمع زیتون A۱، واحد ۲۵، کدپستی ۸۱۶۹۸۱۴۱۳۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۹۱۱۱۴۲۸۷۱۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099904
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۴۱۰۵۹۰۴۰۹۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205622
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۸۵۶۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش پیربکران دهستان گرکن شمالی روستا شرکت معدنی باما محله شرکت معدنی باما خیابان اصلی خیابان جاده علیشاهدان پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۸۴۵۹۱۷۹۱۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۶۱۷۵۹۳۸۶۷۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213707
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۸۵۶۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان شهرستان فلاورجان بخش پیربکران دهستان گرکن شمالی روستا شرکت معدنی باما محله شرکت معدنی باما خیابان اصلی خیابان جاده علیشاهدان پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۸۴۵۹۱۷۹۱۱۱ انتقال یافت و در این واحد ثبتی تحت شماره ۲۰۴۱ به ثبت رسیده و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ش۹۷۰۶۲۱۲۰۴۱۹۷۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245406
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷ به نمایندگی آقای علی احمدی نیری با کد ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به عنوان رییس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۸ انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۱۴۹۵۶۴۵۸۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306381
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
شرکت باما (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ ۲۰۴۱ و شناسة ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵ در راستای اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت و نامه شمارة ۰۴۳ ۴۳۱۵۲۹ /۹۷۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال صادر می‌گردد تا وفق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نمایید. ش۹۷۰۸۲۰۹۳۶۶۵۶۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357523
آگهی تغییرات شرکت باما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ و به استناد نامه شماره ۴۳۱۵۲۹/۹۷۹ - ۰۷۲مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و گواهی بانک سپه شعبه کلیشاد به شماره ۱۷۵۶ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۷ سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و از طریق انتشار سهام بانام جدید به قیمت اسمی (هر سهم یک هزار ریال) افزایش یافت. ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می‌گردید: سرمایه و تعداد سهام سرمایه شرکت مبلغ یک هزار میلیارد ریال است که به یک میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش۹۷۰۹۲۲۸۱۰۲۷۷۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک